Základ dane pri uplatňovaní osobitnej úpravy dane

V prípade, že by platiteľ nemohol uplatniť pri predaji použitého tovaru kúpeného od súkromnej osoby osobitnú úpravu dane, umelo a zbytočne by to viedlo na jednej strane k predraženiu použitého tovaru pre kupujúceho a na druhej strane by predajca nedosiahol požadovanú odmenu – zisk z tohto predaja.

FAQ

Otázka č.1 – Základ dane a daň pri predaji  v oboch daňových režimoch pri rovnakej predajnej cene
Obchodník so starožitnosťami kúpil od občana 100-ročné hodiny v hodnote 400 eur  za  účelom ich ďalšieho predaja. Aký je rozdiel v DPH, ak by pri zachovaní rovnakej predajnej ceny 720 eur použil osobitnú úpravu zdaňovania prirážky? A aký, ak nie? 
Odpoveď
V prípade, že obchodník predá hodiny v bežnom režime za celkovú cenu 720 € eur   základ dane tvorí 600 eur a DPH 120 eur, t.j. 20 % zo 600, ale v prípade uplatnenia osobitnej úpravy a pri zachovaní konečnej ceny 720 eur základ dane tvorí 266,67 eur (720–400=320, 320:120x100), keďže pridaná hodnota 320 eur k nákupnej cene obsahuje aj DPH, a výška DPH je 53,33 eur, t.j. 20 % z 266,67. 

Otázka č.2 - Základ dane a daň pri predaji  v oboch daňových režimoch pri rovnakom navýšení nákupnej ceny
Prevádzkujeme obchod so starožitnosťami a od občana sme kúpili 200-ročnú komodu v hodnote 400 eur  za  účelom ich ďalšieho predaja. Aký je rozdiel vo výške DPH a predajnej cene, ak by pri predaji sme navýšili predajnú cenu o 200 eur a použili by sme osobitnú úpravu zdaňovania prirážky a, ak nie? 
Odpoveď
V prípade, že obchodník predá hodiny v bežnom režime,  základ dane tvorí 600 eur (400+200), výška  DPH je 120 eur (20 % zo 600) a predajná cena je 720 eur (600+120). 
V prípade uplatnenia osobitnej úpravy základ dane tvorí suma 166,67 eur (200:120x100), keďže pridaná hodnota 200 eur k nákupnej cene obsahuje aj DPH, výška DPH je 33,33 eur (20 % zo 166,67) a výsledná predajná cena je 600 eur (400+166,67+33,33). 

Otázka č.3 – Základ dane a daň pri zaplatení len časti kúpnej ceny 
Autobazár v rámci akcie na podporu predaja ponúka ojazdené vozidlá  s výhodnými predajnými podmienkami v prípade, že  výmenia svoje staré auto za novšie ojazdené, kde  zákazník zaplatí nižšiu cenu. Zaujímalo by ma, či predávajúci obchodník odvádza daň len z finančného doplatku ceny, ktorú príjme od kupujúceho občana,  t.j. len rozdielu medzi cenou  obchodníkom predávaného ojazdeného auta a cenou ojazdeného auta kupujúceho občana?
Odpoveď
Ak kupujúci občan predá svoje  ojazdené vozidlo obchodníkovi za cenu 1 000 eur a obchodník predá kupujúcemu občanovi iné ojazdené vozidlo za cenu 4 000 eur, obe transakcie sú považované za nezávislé a samostatné dodania (plnenia) - prvé je predaj auta občanom obchodníkovi a druhé je predaj auta obchodníkom občanovi  a z hľadiska zákona o DPH  finančný doplatok (rozdiel v cenách) vo výške 3 000 eur nemá vplyv na základ dane alebo na výšku prirážky (marže), z ktorej sa daň vypočíta, je len tzv. „finančným vyrovnaním“.     
V prípade, že ojazdené auto, ktoré je  predávané občanovi, obchodník kúpil od iného občana za 2 200 eur, potom základ dane je vypočítaný ako kladný rozdiel medzi jeho predajnou cenou 4 000 eur a jeho kúpnou cenou 2 200 eur, t.j. základom dane je suma 1 500 eur a  daň je vo výške 300 eur (4000–2200=1800 a  1800:1,20=1500 a 1500:100x20=300). 

Otázka č.4 – Čo sa nezahrňuje do základu dane
Sme s.r.o-čka a zaoberáme sa predajom a kúpou použitého tovaru, hlavne ojazdených áut. Vo Francúzsku sme od predajcu s ojazdenými autami kúpili postaršie  auto za konečnú cenu 5 300 eur a na faktúre dodávateľ uviedol, že vozidlo je predávané v režime úpravy rozdielového zdanenia podľa čl. 313 smernice 112/2006. Postupujeme správne, ak daň vypočítame z rozdielu medzi našou predajnou cenou, ktorá je vo výške  5 900 eur, a cenou, za ktorú sme toto auto kúpili, zvýšenú o prepravné náklady, o odvod do recyklačného fondu, o poplatky za vykonanie STK a EK, o opravu vozidla a o kolky na pridelenie EVČ, t.j. o ďalšie platby, ktoré sme zaplatili iným tretím osobám?
Odpoveď
Platiteľ dane môže pri predaji uplatniť osobitnú úpravu dane, pričom  základ dane určí v súlade s § 66 ods. 3 zákona o DPH  ako kladný rozdiel medzi  predajnou cenou, za ktorú auto predáva a kúpnou cenou zaplatenou francúzskemu dodávateľovi znížený o daň (5 900 eur - 5 300 eur - 100 eur = 500 eur).  Do kúpnej ceny sa nezahrňujú náklady súvisiace s autom, ktoré má platiteľ zaplatiť, resp. zaplatil  iným osobám ako francúzskemu dodávateľovi.

Otázka č.5 – Základ dane pri zmene mernej jednotky tovaru 
Platiteľ DPH prevádzkuje obchod s použitým oblečením (second hand). Predmetné oblečenie nakúpi od neplatiteľa DPH ako súčasť balíka, ktorého cena sa odvíja od jeho hmotnosti a nie od druhu a množstva oblečenia v ňom. Oblečenie však bude predávať po jednotlivých kusoch. Môže tento platiteľ pri predaji použiť osobitnú úpravu uplatňovania DPH podľa § 66 zákona o DPH a ako vypočíta daň z každého predaného oblečenia?
Odpoveď
Vzhľadom k tomu, že podmienky § 66 ods. 2 zákona o DPH sú splnené,  platiteľ je povinný pri predaji tohto šatstva použiť osobitnú úpravu uplatňovania DPH podľa § 66 zákona o DPH. Na účely výpočtu základu dane je povinný stanoviť kúpnu cenu pre každý jednotlivý kus oblečenia. Zákon o DPH nestanovuje spôsob ani metódu na výpočet kúpnej ceny pri takomto druhu tovaru, avšak metóda výpočtu by mala byť logická a správna a obchodník by mal byť schopný preukázať hodnotu kúpnej ceny a jej výpočet.