Vznik daňovej povinnosti pri uplatňovaní osobitnej úpravy dane

Pri uplatňovaní osobitnej úpravy dane vzniká daňová povinnosť rovnako ako pri uplatňovaní bežného režimu dane, a to:
- dňom dodania tovaru, 
- najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane dodávaný použitý tovar vzťahuje, 
- najneskôr posledným dňom každého 12. mesiaca v prípade, že je dohodnutá platba za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, 
- dňom  prijatia platby od zákazníka pred dodaním tovaru.

FAQ

Otázka č.1 – Vznik daňovej povinnosti pri zaplatení kúpnej ceny v splátkach
Obchodník s umeleckými predmetmi predal obraz, pri  ktorom  uplatňuje osobitnú úpravu dane. Kedy vzniká daňová povinnosť, ak obchodník sa dohodol, že kúpna cena bude kupujúcim zaplatená v 3. rovnakých splátkach, 1. splátka  je splatná 31.03.2019, 2. splátka 30.06.2019, 3. splátka 30.09.2019?   
Odpoveď
Zaplatenie kúpnej ceny v splátkach v dlhšom časovom období nemá vplyv na vznik daňovej povinnosti, ktorá vzniká podľa § 19 ods.1 zákona o DPH v súlade s § 8 ods.1 zákona o DPH dňom dodania tovaru, ktorým je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník, t.j. dňom jeho prevzatia. 

Otázka č.2 - Vznik daňovej povinnosti pri zaplatení zálohy pred dodaním tovaru
Keď obchodník so starožitnosťami  prijal od svojho zákazníka dňa 22.02.2019 zálohu na kúpu secesnej pohovky vo výške 1 100 eur, čo predstavuje 50 % z jej ceny, a dňa 01.03.2019 obstaral od iného obchodníka so starožitnosťami túto pohovku za 1 000 eur, ktorú ešte v tento deň aj dodal zákazníkovi,  ktorý doplatil  obchodníkovi zostatok ceny vo výške 1 100 eur, kedy a z akej 
Odpoveď
Keď obchodník, ktorý  postupuje podľa § 66 zákona o DPH, prijal zálohu vo výške 1 100 eur  na vopred určené dodanie tovaru, z prijatej zálohy mu podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH  vznikla daňová povinnosť dňa 22.02.2019 v pomernej výške k  základu dane, čo predstavuje v danom prípade 50 % z rozdielu medzi predajnou (2 200 eur) a kúpnou cenou (1 000 eur), t.j.  zo 600 eur  (50 % zo sumy 1 200 eur) v sume 100 eur (600:1,20=500 a 500:100x20=100).  
V deň dodania použitého tovaru, dňa 01.03.2019,  vzniká obchodníkovi daňová povinnosť podľa § 19 ods.1 zákona o DPH, a to vo výške  zostávajúcich 50 % zo základu dane, t.j. zo 600 eur  (50 % zo sumy 1 200 eur) v sume 100 eur (600:1,20=500 a 500:100x20=100).