Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti B.1. kontrolného výkazu > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti B.1. kontrolného výkazu - všeobecne

Údaje z vyhotovenej faktúry v časti B.1. kontrolného výkazu - všeobecne

Otázka č. 1 - Údaje v časti B.1. kontrolného výkazu
Čo sa uvádza v časti B.1.kontrolného výkazu?
Odpoveď
V časti B.1. kontrolného výkazu uvádza príjemca prijaté dodania tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 zákona o DPH, t.j. dochádza tu k prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia.
 
Otázka č. 2 – Na faktúre dodanie tovaru s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa a aj dodanie tovaru bez prenosu daňovej povinnosti
Agroobchod – platiteľ dane, nakúpil od dodávateľa umelé hnojivá, pri ktorom je dodávateľ osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH  a súčasne nakúpil aj obilie, kde sa uplatní prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v zmysle § 69 ods. 12  zákona o DPH. Ako má odberateľ túto faktúru uviesť do kontrolného výkazu?
Odpoveď
Ak faktúra obsahuje údaje o dodaniach tovarov alebo služieb, z ktorých je dodávateľ povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH a zároveň údaje o dodaniach tovarov podľa § 69 ods. 12  zákona o DPH, z ktorých je povinný platiť daň príjemca plnenia, uvedie odberateľ pri tovare (napr. obilie), kde sa naňho prenáša daňová povinnosť, v časti B.1. kontrolného výkazu a tovary (napr. umelé hnojivá), pri ktorých platí daň dodávateľ, uvádza v časti B.2. kontrolného výkazu za to zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatnil odpočítanie dane z tohto tovaru.
 
Otázka č. 3 – Čo správne uvádzať v kontrolnom výkaze
: dátum dodania alebo dátum daňovej povinnosti
Často vzniká problém so zámenou dátumu, kedy vznikla daňová povinnosť s dátumom, kedy bol tovar dodaný. Doklad o dodaní tovaru sa zvyčajne nachádza na inom oddelení ako faktúra, ktorá je v učtárni, z čoho vzniká problém. Nie je to nadbytočný údaj? Je potrebné tento dátum vypĺňať?
Odpoveď
Poučenie na vyplnenie kontrolného výkazu uvádza, že z prijatej faktúry sa uvádza dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby. V prípade nadobudnutia tovaru z iného členského štátu  uvedie platiteľ dane dátum dodania tovaru = dátum nadobudnutia tovaru, nie vznik daňovej povinnosti z nadobudnutia tovaru. Údaj nie je nadbytočný, je to údaj z prijatej faktúry.
 
Otázka č. 4 – Na faktúre pri nadobudnutí tovaru z IČŠ chýba dátum dodania
Predajca nábytku nakupuje tovar z Holandska. Na faktúre, ktorú dostal od dodávateľa z Holandska, chýba dátum dodania. Čo má uviesť do kontrolného výkazu, keď tento údaj nepozná?
Odpoveď
Pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu sa v kontrolnom výkaze uvádza dátum dodania tovaru (dátum dodania tovaru = dátum nadobudnutia tovaru) uvedený na faktúre, nie vznik daňovej povinnosti z nadobudnutia tovaru. Ak dátum dodania tovaru na faktúre chýba, je možné na základe fakturačných pravidiel predpokladať, že dátum dodania tovaru je identický s dátumom vyhotovenia faktúry, preto uvedie do kontrolného výkazu dátum vystavenia faktúry.
 
Otázka č. 5 – Zaokrúhľovanie odpočítanej dane
SZČO dodáva obkladačské práce, ktoré fakturuje s daňou, ale má aj ďalšie dodanie, prenájom s oslobodením od dane. Pri odpočítaní dane z nákupu tovarov musí krátiť daň koeficientom. Ako bude jednotlivé sumy zaokrúhľovať a uvádzať v kontrolnom výkaze v časti B.1.? Použije postup podľa § 26 ods. 3, príp. § 78 ods. 7 zákona o DPH?
Odpoveď
Je potrebné uvádzať sumu odpočítanej dane na dve desatinné miesta bez zaokrúhlenia. Zároveň sa pripúšťa  aj možnosť matematického zaokrúhlenia.