Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti B.1. kontrolného výkazu > Faktúry o dodaní tovaru, prijatí služby a zápis v kontrolnom výkaze

Faktúry o dodaní tovaru, prijatí služby a zápis v kontrolnom výkaze

Otázka č. 1 - Faktúra o dodaní nehnuteľnosti
Kde uvádza dodávateľ a kde odberateľ údaje z faktúry o dodaní nehnuteľnosti (resp. zmluva o prevode nehnuteľnosti) v kontrolnom výkaze?
Odpoveď
Údaje z faktúr o dodaniach tovarov podľa § 69 ods. 10, ods. 11 a ods. 12 písm. a) až e) zákona o DPH (napr. predaj nehnuteľnosti v prípade, že nie je daný predaj oslobodený od dane v zmysle § 38 zákona o DPH), pri ktorých sa uplatňuje tuzemský prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia, dodávateľ v kontrolnom výkaze neuvádza zodpovedajúce údaje z faktúr, len príjemca uvádza plnenia v časti B.1. kontrolného výkazu

Otázka č. 2 - Faktúra o prijatí služby z iného členského štátu v tuzemsku
Ako postupuje pri vyplnení kontrolného výkazu tuzemský platiteľ, ktorý príjme službu: vykonanie stavebných prác na nehnuteľnosti v tuzemsku od českej firmy, ktorá v SR nemá prevádzku, ale je registrovaná v tuzemsku ako zahraničná osoba (podľa § 5 zákona o DPH)? Faktúru do podania daňového priznania a kontrolného výkazu za obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť tuzemský platiteľ nemal doručenú.
Odpoveď
Údaje o prijatých tovaroch a službách, pri ktorých sa uplatňuje režim cezhraničného alebo tuzemského samozdanenia a platiteľ dane nie je povinný mať faktúru na uplatnenie odpočítania dane podľa § 51 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, uvedie platiteľ dane do kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
 
Otázka č. 3 – Samozdanenie služby
Stavebná spoločnosť si objednáva u českého prepravcu prepravu tovaru. Český prepravca prepravil tovar v januári, ale faktúru poslal odberateľovi až v marci. Stavebná spoločnosť, platiteľ dane, túto službu samozdaňuje  v januári a v tomto mesiaci aj uplatňuje odpočítanie dane z nákupu tejto služby. Nemá však faktúru od prepravcu. Čo uvádza v kontrolnom výkaze v stĺpci „Poradové číslo faktúry“?
Odpoveď
Ak platiteľ nemá faktúru a spĺňa podmienky pre odpočítanie dane z prijatej služby, má právo na odpočítanie dane na základe uvedenia plnenia v záznamoch. V kontrolnom výkaze uvádza namiesto poradového čísla faktúry číselnú identifikáciu iného dokladu (napr. číslo zmluvy, číslo interného záznamu).

Otázka č. 4 – Odpočítanie dane pri samozdanení služby
Predajca reklamy, platiteľ dane v tuzemsku, si objednáva reklamnú službu u českého podnikateľa. Prijatie tejto služby samozdaňuje v mesiaci marec ale odpočítanie dane uplatní až v septembri. Čo uvedie do stĺpca „poradové číslo faktúry...“ v kontrolnom výkaze v septembri, keď už má faktúru od dodávateľa, ale v marci ju ešte nemal, a vtedy uviedol do kontrolného výkazu číslo interného záznamu?
Odpoveď
Ak platiteľ nemá faktúru a spĺňa podmienky pre odpočítanie dane z prijatej služby, má právo na odpočítanie dane na základe uvedenia plnenia v záznamoch, v kontrolnom výkaze uvádza namiesto poradového čísla faktúry číselnú identifikáciu iného dokladu (napr. číslo zmluvy, číslo interného záznamu).  Ak platiteľ dane odpočítava daň v inom zdaňovacom období, ako urobil samozdanenie služby, uvedie do kontrolného výkazu poradové číslo iného dokladu, ale bude akceptované aj uvedenie poradového čísla faktúry, ktorú už v tom čase má od dodávateľa.