OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 1 – Dátum dodania tovaru pri nadobudnutí tovaru z členského štátu
Tuzemský podnikateľ,  nakupuje tovar v Poľsku. Fyzicky nadobudol tovar 28.2., pričom  faktúru dostal až v júni. Daňová povinnosť mu vznikla 15.3. a v marci uviedol vznik daňovej povinnosti do daňového priznania. Do kontrolného výkazu túto dodávku zahrnul až v júni, kedy dostal faktúru. Vo faktúre bol uvedený dátum dodania a dátum vystavenia faktúry 8.1. Na školení k výkladu k novele zákona  bolo prezentované, že do stĺpca „dátum dodania“ má uviesť platiteľ dátum z prijatej faktúry, t.j. 8.1. Z poučenia však vyplýva, že má uviesť dátum dodania  = dátum nadobudnutia, čo je  deň, keď kupujúci nadobudol právo nakladať s tovarom ako vlastník a to bolo 28.2. Aký dátum má teda platiteľ uviesť v kontrolnom výkaze?
Odpoveď
Ak na faktúre od zahraničného dodávateľa je uvedený dátum dodania 8.1., platiteľ dane uvedie v kontrolnom výkaze podanom za jún, ako dátum dodania 8.1. bez ohľadu na to, či je tento dátum správny alebo nie. Ak by na faktúre nebol uvedený deň dodania tovaru, uplatní sa dodatok č. 1 k poučeniu na vyplnenie kontrolného výkazu, bod 7 : ak nie je na faktúre uvedený dátum dodania tovaru alebo dátum dodania služby, predpokladá sa, že dátum dodania je totožný s dňom vyhotovenia faktúry a tento dátum uvedie do kontrolného výkazu..