Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti B.1. kontrolného výkazu > Nadobudnutie tovaru v tuzemsku a zápis v kontrolnom výkaze

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku a zápis v kontrolnom výkaze

Otázka č.1 - Nadobudnutie tovaru v tuzemsku 
Ak platiteľ dane nadobudne tovar z iného členského štátu v tuzemsku a nemá faktúru o nadobudnutí, uvádza takéto nadobudnutie v kontrolnom výkaze?
Odpoveď
Ustanovenie § 78a ods. 3 zákona o DPH, v zmysle ktorého je možné uviesť údaje do kontrolného výkazu z iného dokladu, sa nevzťahuje na údaje uvádzané o nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, pri ktorom je povinná platiť daň osoba, ktorá tovar nadobudne podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH. V tomto prípade má platiteľ dane právo na odpočítanie dane, ak pri odpočítaní dane má faktúru od osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte a údaje do kontrolného výkazu uvádza z prijatej faktúry. Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu platiteľ dane uvedie v kontrolnom výkaze na základe prijatej faktúry od dodávateľa z iného členského štátu. Ak platiteľ dane ku dňu podania kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu daňová povinnosť, nedostal faktúru, uvedie údaje z tejto faktúry do kontrolného výkazu za to zdaňovacie obdobie, v ktorom dostal faktúru.
 
Otázka č.2 -  Nadobudnutie tovaru v tuzemsku
Platiteľ dane nadobudol tovar z iného členského štátu dňa 19.1.2024, t.j. tovar bol dňa 19.1.2024 fyzicky prepravený do tuzemska. Dodávateľ vyhotovil faktúru na dodanie tovaru dňa 5.2.2024 s dátumom dodania 18.1.2024 a doručil tuzemskému platiteľovi dňa 12.2.2024. Kedy uvádza platiteľ nadobudnutie tovaru v tuzemsku v kontrolnom výkaze?
Odpoveď
Platiteľ dane je povinný uviesť nadobudnutie tovaru z iného členského štátu do daňového priznania za zdaňovacie obdobie február 2024, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona o DPH (deň vzniku daňovej povinnosti 5.2.2024). Platiteľ dane uvedie údaje z faktúry do kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie február 2024 a do kontrolného výkazu uvedie dátum dodania z došlej faktúry, t.j. 18.1.2024.
 
Otázka č.3 -  Nadobudnutie tovaru v tuzemsku
Platiteľ dane nadobudol tovar z iného členského štátu dňa 19.1.2024, t.j. tovar bol dňa 19.1.2024 fyzicky prepravený do tuzemska. Faktúru dodávateľ vyhotovil dňa 25.1.2024 s dátumom dodania 19.1.2024 a doručil tuzemskému platiteľovi dňa 5.2.2024. Tuzemský platiteľ dane podal daňové priznanie a kontrolný výkaz za zdaňovacie obdobie január 2024 dňa 23. februára 2024. Kedy uvádza platiteľ nadobudnutie tovaru v tuzemsku v kontrolnom výkaze?
Odpoveď
Platiteľ dane je povinný uviesť nadobudnutie tovaru z iného členského štátu do daňového priznania za zdaňovacie obdobie január 2024, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona o DPH (deň vzniku daňovej povinnosti 25.1.2024). Platiteľ dane uvedie údaje z prijatej faktúry v kontrolnom výkaze za zdaňovacie obdobie január 2024, nakoľko do dňa podania kontrolného výkazu mal k dispozícii faktúru a do kontrolného výkazu uvedie dátum dodania z došlej faktúry, t.j. 19.1.2024.

Otázka č.4 – Uplatnenie odpočítania dane pri nadobudnutí tovaru
Ak platiteľ dane, ktorý nadobudne tovar z iného členského štátu, využije možnosť danú § 51 ods. 2 zákona o DPH, a daň z nadobudnutia tovaru si odpočíta v neskoršom zdaňovacom období (napr. v decembri) ako urobil zdanenie nadobudnutia tovaru (napr. v júni), ktoré stĺpce vyplní v časti B.1. kontrolného výkazu podaného za zdaňovacie obdobie jún a ktoré za zdaňovacie obdobie december?
Odpoveď
Ak platiteľ dane neodpočítal daň z nadobudnutia tovaru za zdaňovacie obdobie jún, neuvádza  sumu dane v stĺpci 7 v časti B.1.  kontrolného výkazu. Je to však pole, ktoré musí byť vyplnené, preto je tu potrebné uviesť „0“.  To znamená, že stĺpce 1 až 6 vypĺňa podľa údajov z faktúry a v stĺpci 7 uvádza „0“. Následne za zdaňovacie obdobie december vyplní stĺpce 1 až 7, kde v stĺpci 7 uvádza hodnotu odpočítanej dane.

Otázka č.5 – Platiteľ pri nadobudnutí tovaru neuplatní odpočítanie dane
Poisťovacia spoločnosť (platiteľ dane) nadobudla tovar z iného členského štátu. Z dôvodu, že vykonáva iba oslobodené plnenia, neuplatňuje nárok na odpočítanie dane z nadobudnutého tovaru. Ako má vyplniť stĺpec 7 v časti B.1. kontrolného výkazu?
Odpoveď
Ak platiteľ dane nemá  nárok na odpočítanie dane, v stĺpci 7 v časti B.1. kontrolného výkazu uvedie „0“.

Otázka č.6 – Zdanenie nadobudnutia tovaru a vykazovanie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze 
SZČO (platiteľ dane)  v apríli nadobudla tovar z Talianska, daňová povinnosť jej vznikla v máji, ale ku dňu podania daňového priznania nedostala faktúru od dodávateľa. Faktúra prišla až v júli. Kedy vlastne uvádza nadobudnutie tovaru do kontrolného výkazu?
Odpoveď
V poučení na vyplnenie kontrolného výkazu sa uvádza: „Ak platiteľ dane ku dňu podania kontrolného výkazu nedostal faktúru o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, uvedie údaje z tejto faktúry do kontrolného výkazu za  zdaňovacie obdobie, v ktorom dostal faktúru". Uvedené znamená, že napriek tomu, že platiteľ uvedie daň v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť, bez ohľadu na to, že nemá faktúru, do kontrolného výkazu uvedie príslušné údaje za zdaňovacie obdobie, v ktorom dostal faktúru, ale s označením dátumu dodania tovaru z faktúry.