OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 1 - Odpisovanie majetku, ktorý daňovník využíval v roku 2014 aj na služobné aj na súkromné účely
Daňovník nadobudol osobné motorové vozidlo kúpou v mesiaci marec 2014 v hodnote 18 000 eur, ktoré zaradil do obchodného majetku. Z evidencie jázd vyplýva, že v roku 2014 najazdil celkom 7 tis. kilometrov, z toho 5 tis. kilometrov v súvislosti s podnikateľskou činnosťou a 2 tis. kilometrov na súkromné účely. Ako vypočíta ročný odpis motorového vozidla za rok 2014?
Odpoveď
V prvom roku odpisovania hmotného majetku uplatní do daňových výdavkov len pomernú časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov používania vozidla počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania. Ročný odpis v prvom roku odpisovania je 3 750 eur (18 000 : 4 : 12) x 10. Keďže vozidlo daňovník využíval v súvislosti s podnikateľskou činnosťou iba na 71 % (5 000 x 100) : 7 000, do daňových výdavkov môže uplatniť iba 71 % z vypočítaného odpisu, t.j. 2 662,50 eura, čo sa zaokrúhľuje na 2 663 eur.