Odpisovanie hmotného majetku u mikrodaňovníka

S účinnosťou od 1.1.2021 môže mikrodaňovník využiť aj zvýhodnený spôsob odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 12 zákona o dani z príjmov. Tento zvýhodnený spôsob odpisovania môže využiť iba pri hmotnom majetku nadobudnutom od 1.1.2021 zaradenom do odpisovej skupiny 0 až 4, okrem osobného automobilu zatriedeného do kódu klasifikácie produktov 29.10.2 so vstupnou cenou 48 tis. eur a viac.

Pri tomto zvýhodnenom spôsobe odpisovania hmotného majetku môže daňovník uplatniť odpis v akejkoľvek výške počas doby odpisovania určenej pre príslušnú odpisovú skupinu, najviac však do výšky vstupnej ceny hmotného majetku. Tento zvýhodnený spôsob odpisovania sa môže uplatniť aj v prípade technického zhodnotenia plne odpísaného hmotného majetku vyššieho ako 1 700 eur, ktorý predstavuje iný majetok podľa § 22 ods. 6 písm. e) zákona o dani z príjmov.

Zvýhodnený spôsob odpisovania môže použiť fyzická osoba na hmotný majetok zaradený do obchodného majetku v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v zdaňovacom období, v ktorom bola považovaná za mikrodaňovníka. Tento zvýhodnený spôsob odpisovania majetku uplatní daňovník aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, a to bez ohľadu na to, či v týchto zdaňovacích obdobiach je alebo nie je mikrodaňovníkom. Ak daňovník uplatní zvýhodnený spôsob odpisovania majetku, nemôže uplatniť prerušenie odpisovania.

Mikrodaňovníkom je fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 eur. Mikrodaňovníkom nie je daňovník, ktorý síce spĺňa podmienku dosiahnutia príjmov (výnosov) do 49 790 eur vrátane, avšak
- je závislou osobou (podľa § 2 písm. n) až r) a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie,
- bol na neho vyhlásený konkurz, alebo mu bol povolený splátkový kalendár.

Pri vyradení hmotného majetku, pri ktorom mikrodaňovník uplatnil zvýhodnené odpisy (podľa § 26 ods. 12), pred uplynutím doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 a 5 zákona, je daňovník povinný zvýšiť základ dane o kladný rozdiel medzi už uplatnenými odpismi a odpismi vyčíslenými podľa § 27 alebo § 28. Daňovú zostatkovú cenu pri vyradení hmotného majetku uplatní daňovník v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 písm. b) až e) zákona o dani z príjmov. Pri výpočte daňovej zostatkovej ceny hmotného majetku sa za výšku odpisu zahrnutého do daňových výdavkov považuje ročný odpis vypočítaný podľa § 27 alebo § 28 zákona o dani z príjmov.

FAQ

Otázka č. 1
Podnikateľ obstaral v marci 2021 stroj, ktorý hneď v marci 2021 aj zaradil do obchodného majetku do odpisovej skupiny 1 s dobou odpisovania 4 roky. Obstarávacia cena stroja bola 8 400 eur. Podnikateľ spĺňal v roku 2021 podmienky mikrodaňovníka. V akej výške si môže uplatniť odpis stroja v roku 2021 do daňových výdavkov?

Odpoveď
Daňovník sa môže rozhodnúť postupovať 2 spôsobmi:
1. môže uplatniť odpis stroja v ľubovoľnej výške, najviac však do výšky vstupnej ceny 8 400 eur; pri tomto spôsobe uplatnenia odpisu nemôže počas doby odpisovania (počas 4 rokov) predmetný stroj vyradiť z obchodného majetku, ani prerušiť odpisovanie
2. uplatní len pomernú časť z ročného odpisu stroja vypočítanú za 10 mesiacov jeho zaradenia v obchodnom majetku, teda do daňových výdavkov uplatní odpis stroja vo výške 1 750 eur.

 

Otázka č. 2
Daňovník kúpil v máji 2021 osobné motorové vozidlo za 52 000 eur. Toto vozidlo zaradil do obchodného majetku v máji 2021. V roku 2021 spĺňa podmienky mikrodaňovníka. Môže si v roku 2021 uplatniť do daňových výdavkov zvýhodnený odpis tohto motorového vozidla, keďže spĺňa podmienky mikrodaňovníka?

Odpoveď
Nie, nemôže, nakoľko zvýhodnený spôsob odpisovania hmotného majetku sa nevzťahuje na osobné automobily so vstupnou cenou 48 000 eur a viac. Daňovník môže uplatniť iba odpis vozidla v pomernej výške z ročného odpisu vypočítanú za 8 mesiacov zaradenia automobilu v obchodnom majetku, teda do daňových výdavkov môže uplatniť odpis vo výške 8 666,67 eura. Ak vykáže základ dane za rok 2021 nižší ako 12 000 eur, vzniká mu povinnosť upraviť základ dane podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov.