Daňovník, ktorý nie je vlastníkom majetku

Hmotný majetok a nehmotný majetok môže odpisovať aj daňovník,  ktorý nemá vlastnícke právo k tomuto majetku, ak účtuje v účtovníctve alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov o
  • hmotnom majetku pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva na veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník) písomne dohodne s veriteľom na výpožičke tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku,
  • dlhodobom hmotnom hnuteľnom majetku, ku ktorému vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok kupujúci užíva,
  • nehnuteľnej veci obstaranej na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva nehnuteľnosť užíva,
  • hmotnom majetku prenajatom formou finančného prenájmu,
  • hmotnom majetku a nehmotnom majetku štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorý bol zverený do správy rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo inej právnickej osobe.

Nehmotný majetok okrem vlastníka môže odpisovať aj daňovník, ktorý k nemu nadobudol právo na jeho užívanie za odplatu. To znamená, že tento daňovník nie je vlastníkom nehmotného majetku, ale na základe zmluvy má len právo používať ho na svoju činnosť.

Technické zhodnotenie prenajatého hmotného majetku uhradené nájomcom môže odpisovať nájomca na základe písomnej zmluvy s vlastníkom, ak vlastník nezvýšil vstupnú cenu hmotného majetku o tieto výdavky. Pri odpisovaní technického zhodnotenia postupuje nájomca spôsobom ustanoveným pre hmotný majetok. Nájomca zaradí technické zhodnotenie do odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený prenajatý hmotný majetok. 
Pri vykonaní technického zhodnotenia budovy používanej na niekoľko účelov, zaradí nájomca technické zhodnotenie do odpisovej skupiny na základe účelu, na ktorý nájomca využíva prenajatý majetok.
 
 

FAQ

Otázka č. 1 - Odpisovanie majetku nadobudnutého na základe finančného prenájmu
Daňovník uzatvoril nájomnú zmluvu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, na základe ktorej po 3 rokoch odkúpi predmet nájmu, ktorým je osobné motorové vozidlo, do svojho vlastníctva. Predmetné motorové vozidlo daňovník používa na podnikanie. Môže do daňových výdavkov uplatňovať odpisy tohto vozidla počas doby prenájmu?
Odpoveď
Nakoľko sa jedná o hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu, odpisy z tohto majetku používaného na podnikateľskú činnosť môže daňovník uplatňovať do daňových výdavkov. Odpisy sa vypočítajú zo vstupnej ceny, ktorou je v prípade leasingu suma istiny zvýšená o náklady súvisiace s obstaraním majetku.

Otázka č. 2 - Odpisovanie majetku obstaraného na splátky
Daňovník uzatvoril kúpnu zmluvu na obstaranie nákladného motorového vozidla na splátky. V zmluve sa zmluvné strany dohodli, že vlastníctvo vozidla prechádza  na kupujúceho až zaplatením poslednej splátky, čo bude o 3 roky. Môže daňovník uplatňovať odpisy vozidla do daňových výdavkov v tých zdaňovacích obdobiach, kedy nie je vlastníkom vozidla?
Odpoveď
Keďže sa jedná o dlhodobý hmotný majetok, ku ktorému vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúci majetok užíva v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, môže daňovník uplatňovať v daňových výdavkoch odpis nákladného motorového vozidla rovnako, ako keby bol vlastníkom vozidla.