Vlastník majetku

Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje daňovník, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke právo.
Hmotný majetok a nehmotný majetok, ktorý je v spoluvlastníctve, odpisuje každý zo spoluvlastníkov zo vstupnej ceny, a to pomerne podľa výšky spoluvlastníckeho podielu.
Hmotný majetok a nehmotný majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktorý využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa § 6 ods. 1 až 4 zákona o dani z príjmov obaja manželia, zahrňuje do obchodného majetku iba jeden z manželov. Výdavky súvisiace s využívaním tohto majetku sa rozdeľujú medzi oboch manželov v pomere, v akom ich využívajú pri svojej činnosti.
 
Pri odpisovaní hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý sa iba sčasti používa na zabezpečenie zdaniteľného príjmu, sa do výdavkov na zabezpečenie zdaniteľného príjmu zahŕňa pomerná časť odpisov.
Pri odpisovaní majetku, ktorý sa používa aj na súkromné účely, sa do výdavkov (nákladov) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného príjmu zahŕňa ročný odpis majetku v rovnakej percentuálnej výške, v akej uplatňuje daňovník výdavky (náklady) podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov.
 
Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, pri preradení hmotného majetku a nehmotného majetku z osobného užívania do obchodného majetku odpisuje tento majetok ako v ďalších rokoch odpisovania zo vstupnej ceny ustanovenej v § 25 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov, t. j. v závislosti od spôsobu jeho nadobudnutia, pričom za roky nevyužívania majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu sa odpisy neuplatňujú.
 
Hmotný majetok a nehmotný majetok individuálne určený a poskytnutý združeniu bez právnej subjektivity na spoločné využitie účastníkov združenia odpisuje ten účastník združenia, ktorý majetok poskytol na spoločné užívanie účastníkom združenia.
 
FAQ
Otázka č. 1 - Odpisovanie majetku, ktorý je v spoluvlastníctve

Dvaja podnikatelia si kúpili nehnuteľnosť, v ktorej si zriadili každý svoju prevádzku. Vlastníkom nehnuteľnosti je každý v 1/2. Obstarávacia cena nehnuteľnosti bola 50 000 eur. Môže si jeden podnikateľ uplatňovať odpisy z celej nehnuteľnosti?
Odpoveď
Keďže predmetná nehnuteľnosť je v spoluvlastníctve dvoch fyzických osôb, každý z nich odpisuje nehnuteľnosť zo vstupnej ceny 50 000 eur podľa výšky spoluvlastníckeho podielu, t.j. v 1/2. Ak ročný odpis vypočítaný zo vstupnej ceny 50 000 eur predstavuje 2 500 eur, potom každý zo spoluvlastníkov si uplatní ročný odpis v sume 1 250 eur.
 
Otázka č. 2 - Odpisovanie majetku po preradení majetku z osobného užívania do obchodného majetku
Daňovník nadobudol osobné motorové vozidlo kúpou v roku 2021. V roku 2023 začal podnikať a svoje motorové vozidlo zaradil do obchodného majetku používaného na podnikanie. Ako bude toto vozidlo odpisovať?
Odpoveď
Nakoľko osobné motorové vozidlo daňovník nadobudol v roku 2021, pri jeho preradení do obchodného majetku v roku 2023 uplatní odpis ako v treťom roku odpisovania, a to zo vstupnej ceny, ktorou je obstarávacia cena zaplatená pri kúpe vozidla.
 
Otázka č. 3 - Odpisovanie majetku, ktorý daňovník využíva aj na služobné aj na súkromné účely
Daňovník nadobudol osobné motorové vozidlo kúpou v roku 2021 v hodnote 18 000 eur, ktoré zaradil do obchodného majetku. Keďže toto vozidlo využíva v roku 2023 aj na súkromné účely, rozhodol sa uplatňovať výdavky súvisiace s týmto motorovým vozidlom vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 % podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov. Akú výšku odpisu tohto vozidla si môže uplatniť v daňových výdavkov za zdaňovacie obdobie 2023?
Odpoveď
Daňovník si môže v daňových výdavkov uplatniť odpis motorového vozidla vo výške 80 % z vypočítaného ročného odpisu, t. j. 80 % zo 4 500 €, čo predstavuje sumu 3 600 €, ak nevyužije zvýhodnený spôsob odpisovania mikrodaňovníka.