Príjmy z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom

Medzi príjmy z podnikania podľa § 6 ods.5 zákona o dani z príjmov daňovník zaradí :
  • príjmy podľa § 6 ods.5 písm. a) - z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom, napr. z predaja nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci, ktorá bezprostredne pred predajom bola  zaradená do obchodného majetku, aj príjem z prenájmu takéhoto obchodného majetku; príjem z predaja alebo prenájmu takéhoto obchodného majetku sa  zahrnie medzi jednotlivé druhy príjmov z podnikania v závislosti od toho, na ktorú z uvedených činností je majetok  využívaný.

FAQ
Otázka č.1 - predaj obchodného majetku
Daňovník (živnostník) predal výrobnú halu, ktorú využíva v súvislosti s výkonom živnosti a má ju zaradenú v obchodnom majetku. Ako posudzovať na daňové účely takýto príjem?
Odpoveď
Nakoľko daňovník predáva nehnuteľnosť zaradenú do obchodného majetku (predáva svoj obchodný majetok), príjem z jej predaja zahrnie do základu dane  (čiastkového základu dane) z príjmov zo živnosti podľa § 6 ods.1 písm.b) zákona o dani z príjmov.

Otázka č.2 - predaj hnuteľnej veci zaradenej do obchodného majetku
 Daňovník vykonáva podnikateľskú činnosť ako audítor. V roku 2022 predal počítač používaný na podnikanie vložený do obchodného majetku a odpisovaný podľa zákona o dani z príjmov. Je takýto príjem oslobodený od dane, keďže sa jedná o predaj hnuteľnej veci?
Odpoveď
Nie, nakoľko daňovník dosiahol príjem z predaja obchodného majetku, príjem sa považuje za zdaniteľný príjem z podnikania podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov  (ako výdavok si uplatní zostatkovú cenu tohto majetku). 
 
Otázka č. 3 - predaj hnuteľnej veci zaradenej do obchodného majetku
Daňovník  - živnostník má v obchodnom majetku zaradený osobný automobil. Tento automobil  v roku 2022 predá. Je tento príjem považovaný za zdaniteľný príjem z podnikania?
Odpoveď 
Príjem z predaja  obchodného majetku daňovníka sa považuje za zdaniteľný príjem daňovníka, ktorý sa zaradí medzi príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov (príjmy zo živnosti). Ako daňový výdavok si daňovník uplatní zostatkovú cenu tohto majetku v súlade s § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov (výdavkom je zostatková cena osobného automobilu vyradeného predajom v roku 2022 a to do výšky príjmov z predaja zahrnutých do základu dane).
 
Otázka č. 4 - predaj hnuteľnej veci zaradenej do obchodného majetku - pred predajom vyradená z obchodného majetku
Daňovník  - živnostník má v obchodnom majetku zaradený osobný automobil. Tento automobil  v máji roku 2022 vyradil z obchodného majetku a v auguste roku 2022 predal. Je tento príjem považovaný za zdaniteľný príjem z podnikania, resp. ostatný príjem?
Odpoveď
Nakoľko daňovník tento osobný automobil preradil z obchodného majetku do osobného užívania a potom ho predal, príjem z predaja auta sa považuje za  zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 c) zákona o dani z príjmov, t. j. ide o ostatný príjem a nie o príjem z podnikania podľa § 6 ods. 1b) zákona. Keďže k predaju automobilu došlo do piatich rokov od vyradenia z obchodného majetku, príjem nie je možné považovať za príjem oslobodený od dane z príjmov. Daňovú povinnosť z tohto príjmu daňovník vyrovná osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov FO typu B za rok 2022.  Daňovník si k tomu príjmu  môže v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 písm. c) zákona o dani z príjmov  uplatniť ako výdavok zostatkovú cenu podľa § 25 ods. 3 zákona.   
 
Otázka č. 5 - prenájom nehnuteľnosti zaradenej v obchodnom majetku
Daňovník - živnostník má v obchodnom majetku zaradenú nehnuteľnosť, ktorú využíva v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti.  Počas roku 2022 prenajímal časť tejto nehnuteľnosti inému podnikateľovi. Je možné príjem z prenájmu časti obchodného majetku považovať za príjem z podnikania podľa § 6 ods. 1b) zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Príjem z prenájmu  nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku daňovníka  s príjmami z podnikania sa považuje za zdaniteľný príjem daňovníka, ktorý sa zaradí medzi príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov (príjmy zo živnosti).