Výška odpusteného dlhu u dlžníka

Medzi príjmy z podnikania podľa § 6 ods.5 zákona o dani z príjmov daňovník zaradí aj:
  • príjmy podľa § 6 ods.5 písm.d) - výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho obchodným majetkom (výška odpusteného dlhu alebo jeho časti sa  pritom zahrnie u dlžníka do základu dane v tom zdaňovacom období,  v  ktorom bol dlh odpustený).
Takýto postup neuplatní daňovník, ktorému napr. Sociálna poisťovňa odpustila predpísanú výšku penále za včas neuhradené poistné na sociálne poistenie, pretože výška penále by neovplyvňovala u neho výšku daňových výdavkov podľa § 21 zákona o dani z príjmov (nejde o daňový výdavok).
 

FAQ

Otázka č.1 - odpustenie dlhu veriteľom
Podnikateľ (živnostník) má zaplatiť dlh v súvislosti s podnikaním vo výške 20 000 eur. Ako podľa zákona o dani z príjmov postupuje daňovník v prípade, keď splatil dlh do výšky 18 000 eur a veriteľ mu v roku 2021 odpustil zvyšnú časť vo výške 2 000 eur.
Odpoveď
V súlade s ustanovením § 6 ods.5 písm. d) zákona o dani z príjmov si daňovník (dlžník) sumu odpusteného dlhu vo výške 2 000 eur zahrnie ako svoj zdaniteľný príjem dosiahnutý v súvislosti s podnikaním. Výšku odpusteného dlhu zaradí teda k príjmom zo živnosti v zdaňovacom období roku 2021, kedy bol dlh odpustený.