Úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch

Medzi príjmy z podnikania podľa § 6 ods.5 zákona o dani z príjmov daňovník zaradí aj:
  • príjmy podľa § 6 ods.5 písm.b) - úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania.

Daňová povinnosť z úrokov plynúcich  z bežných účtov používaných v súvislosti s podnikaním, z ktorých bola daň vybraná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov  po 1.1.2011, sa považuje za vysporiadanú a takéto príjmy preto nie sú súčasťou základu dane daňovníka. 
 
 
FAQ

Otázka č.1 - úroky na bežnom podnikateľskom účte
Súkromný lekár si  zriadil bežný účet v banke ako svoj podnikateľský účet. Banka mu na tento účet pripísala úroky. Je povinný takto pripísané úroky zdaniť?
Odpoveď
Úroky, ktoré mu banka pripíše, sú zdaniteľným príjmom daňovníka, z ktorých mu pri ich výplate banka vyberie daň zrážkou a daňová povinnosť z tohto príjmu  je považovaná za vysporiadanú. Takéto úroky už nie sú súčasťou základu dane daňovníka a daňovník ich neuvádza v daňovom priznaní.
 
Otázka č.2 - úroky na bežnom podnikateľskom účte
Daňovník si v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia zriadil bežný účet. Na bežnom účte sústreďuje všetky finančné prostriedky dosiahnuté zo živnosti, pričom mu boli  pripísané úroky v sume 126,35  eura, z ktorých mu banka zrazila daň. Je daňovník povinný tieto úroky zahrnúť do základu dane podľa § 6 ods. 1b) zákona (príjmy zo živnosti), alebo sa zrazením dane daňová povinnosť z tohto príjmu považuje za vysporiadanú a daňovník ich v daňovom priznaní už neuvádza?   
Odpoveď  
Úroky, ktoré mu banka pripíše, sú zdaniteľným príjmom daňovníka, z ktorých mu pri ich výplate banka vyberie daň zrážkou a daňová povinnosť z úrokov  je riadnym vykonaním zrážky dane považovaná za vysporiadanú. Takéto úroky už nie sú súčasťou základu dane daňovníka a daňovník ich neuvádza v daňovom priznaní.
 
Otázka č.3 - úroky na bežnom účte daňovníka s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti
Daňovníkovi poberajúcemu len príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov plynú  príjmy z prenájmu na jeho bežný účet. Úroky, ktoré mu budú plynúť z peňažných prostriedkov na tomto účte sa považujú za  zdaniteľné  príjmy z prenájmu nehnuteľnosti?    
Odpoveď
Úroky, ktoré mu budú plynúť z peňažných prostriedkov na tomto účte nebudú súčasťou jeho príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ale budú príjmom podľa § 7 ods. 1b) zákona o dani z príjmov. Zrazením dane z týchto príjmov sa daňová povinnosť daňovníka považuje za vysporiadanú a úroky daňovník nebude uvádzať v daňovom priznaní  ako súčasť základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a nebude ich uvádzať ani ako súčasť osobitného základu dane z kapitálového majetku podľa  § 7 zákona  o dani z príjmov
 
Otázka č. 4 - úroky na bežnom účte daňovníka s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu
Daňovníkovi poberajúcemu len príjmy z použitia diela  podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov plynú  príjmy z tejto činnosti na jeho bežný účet. Úroky, ktoré mu budú plynúť z peňažných prostriedkov na tomto účte sa považujú za  zdaniteľné  príjmy z použitia diela podľa § 6 ods. 4 zákona?    
Odpoveď
Úroky, ktoré mu budú plynúť z peňažných prostriedkov na tomto účte nebudú súčasťou jeho príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu  podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov, ale budú príjmom podľa § 7 ods. 1b) zákona o dani z príjmov. Zrazením dane z týchto príjmov sa daňová povinnosť daňovníka považuje za vysporiadanú a úroky daňovník nebude uvádzať v daňovom priznaní  ako súčasť základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 4 a nebude ich uvádzať ani ako súčasť osobitného základu dane z kapitálového majetku podľa  § 7 zákona o dani z príjmov.