Príjmy z predaja podniku

Medzi príjmy z podnikania podľa § 6 ods.5 zákona o dani z príjmov zaradí aj:
príjmy podľa § 6 ods.5 písm.c) -  príjem z predaja podniku alebo jeho časti (§ 17a) na základe zmluvy o predaji  podniku  (zmluva o predaji podniku je upravená v § 476 až 488 Obchodného zákonníka).
 
Postup pri vyčíslení základu dane pri predaji podniku alebo jeho časti u daňovníka, ktorý účtuje v sústave JÚ alebo uplatňuje percentuálne výdavky alebo vedie daňovú evidenciu, je ustanovený v § 17a ods.1 zákona o dani z príjmov.
 
Podľa § 17a ods.8 zákona o dani z príjmov úpravu základu dane spôsobom vymedzeným v § 17a ods.1 zákona o dani z príjmov daňovník predávajúci podnik vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom nastane účinnosť zmluvy o predaji podniku ( a to bez ohľadu na skutočnosť, či v tomto zdaňovacom období aj dohodnutú kúpnu cenu daňovník predávajúci podnik prijal).   

Daňovník predávajúci podnik, ktorý účtuje v sústave JÚ, alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods.10 alebo ods.11 zahrnie do základu dane príjem z predaja podniku v dohodnutej kúpnej cene
zvýšenej o:
  • záväzky prevzaté daňovníkom kupujúcim podnik,
  • nevyčerpané rezervy podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) až f) zákona o dani z príjmov,
  • zostatkovú hodnotu pasívnej opravnej položky k nadobudnutému majetku,
zníženej o:
  • hodnotu záväzkov vzťahujúcich sa na výdavky, ktoré ak by boli uhradené pred predajom podniku, boli by u predávajúceho daňovým výdavkom,
  • zostatkovú cenu predávaného hmotného majetku a nehmotného majetku,
  • hodnotu pohľadávok, ktoré by sa pri inkase nepovažovali za zdaniteľný príjem,
  • zostatkovú hodnotu aktívnej opravnej položky k nadobudnutému majetku.