Doba zrýchleného odpisovania

V prvom roku odpisovania je daňovník povinný zaradiť hmotný majetok do jednej z odpisových skupín podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov. Pri zatrieďovaní hmotného majetku okrem budov a stavieb sa vychádza z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010 Z.z.
 
Zrýchlené odpisovanie môže daňovník od 1.1.2015 uplatniť iba pri hmotnom majetku zaradenom v 2. a 3. odpisovej skupine.
 
Doba odpisovania hmotného majetku je
  • v 2. odpisovej skupine 6 rokov a
  • v 3. odpisovej skupine je 8 rokov.
Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu, okrem pozemkov, sa odpisuje do výšky vstupnej ceny podľa jeho zaradenia do príslušnej odpisovej skupiny.
 

FAQ

Otázka č. 1 - Ktorý majetok sa zaraďuje do 2. odpisovej skupiny?
Do 2. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 6 rokov sa zaraďuje hmotný majetok uvedený v prílohe  č. 1 zákona o dani z príjmov, a to podľa kódu klasifikácie produkcie, napr.
kód 01.43.10 - kone živé
kód 27.4 -elektrické svietidlá
kód  27.5. - prístroje pre domácnosť
kód 28.22 - zdvíhacie a manipulačné zariadenia
kód 28.25.13 chladiace a mraziace zariadenia
kód 29.10.5 motorové vozidlá na špeciálne účely
kód 30.91.1 motocykle a prívesné vozíky
kód 31.0 nábytok
kód 32.5 lekárske a stomatologické nástroje a potreby

Otázka č. 2 - Ktorý majetok sa zaraďuje do 3. odpisovej skupiny
Do 3. odpisovej skupiny s  dobou odpisovania 8 rokov sa zaraďuje hmotný majetok uvedený v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov, a to podľa kódu klasifikácie produkcie, a to:
kód 27.1 - elektrické motory, generátory a transformátory a elektrické rozvodné a ovládacie zaradenia okrem  kódu 27.11.31 - generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním
kód 28.11.12 - zážihové spaľovacie lodné motory, ostatné motory
kód 28.11.13 - ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním
kód 28.11.2 - turbíny
kód 28.21.1 - pece, horáky a ich časti
kód 28.25 - chladiace a vetracie  zariadenia okrem zariadení pre domácnosť a okrem  kódu 28.25.13 - chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti
kód 28-29.1 - plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje
kód 28.91 - stroje pre metalurgiu
 
Otázka č. 3 - Do ktorej odpisovej skupiny sa zaradí plemenný kôň obstaraný za 9 000 eur?
Na účely zákona o dani z príjmov sa kone živé považujú za odpisovaný hmotný majetok, a to bez ohľadu na ich cenu, ktorý sa zaraďuje do 2. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 6 rokov.