Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové výdavky > Odpisy hmotného a nehmotného majetku > Spôsoby odpisovania > Zrýchlené odpisovanie > Vplyv technického zhodnotenia majetku počas odpisovania na výpočet zrýchlených odpisov

Vplyv technického zhodnotenia majetku počas odpisovania na výpočet zrýchlených odpisov

Technické zhodnotenie majetku je súčasťou vstupnej ceny v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania, pričom pri zrýchlenom odpisovaní technické zhodnotenie zvyšuje aj zostatkovú cenu.

Technické zhodnotenie pri použití zrýchleného spôsobu odpisovania na účely výpočtu ročnej výšky odpisu a priradenia ročného koeficientu zvyšuje zostatkovú cenu; to neplatí, ak bolo technické zhodnotenie vykonané v prvom roku odpisovania.

Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku po vykonaní technického zhodnotenia sa odpisy určujú :

  • v roku zvýšenia zostatkovej ceny ako podiel dvojnásobku tejto ceny hmotného majetku a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie platného pre zvýšenú zostatkovú cenu,
  • v ďalších rokoch odpisovania ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny majetku a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným pre zvýšenú ZC a počtom rokov, počas ktorých sa majetok odpisoval zo zvýšenej zostatkovej ceny.
Ak počas doby odpisovania hmotného majetku bolo vykonané technické zhodnotenie, neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu z 1. roku odpisovania zvyšuje zostatkovú cenu tohto majetku v roku vykonania technického zhodnotenia.
 
FAQ

Otázka č. 1 – Výpočet zrýchlených odpisov majetku, na ktorom bolo vykonané technické zhodnotenie v prvom roku odpisovania
Daňovník zaradil hmotný majetok do užívania v júni 2019, v obstarávacej cene 150 000 eur, hmotný majetok je zaradený v 2. odpisovej skupine, technické zhodnotenie bolo vykonané v prvom roku odpisovania (december) 2019 v sume 5 000 eur. Daňovník uplatňuje zrýchlené odpisovanie. Ako sa vypočíta výška odpisov?
Odpoveď
Ak bol hmotný majetok zaradený do užívania v júni 2019, do základu dane možno zahrnúť odpis za mesiace jún až december 2019, tzn. 7/12 ročného odpisu. Alikvotná časť odpisu sa vypočíta ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platného v prvom roku odpisovania (6) v závislosti od počtu mesiacov, v ktorých sa o majetku účtuje (7).
Zostatková cena v 1. roku odpisovania na účely výpočtu odpisov v ďalších rokoch odpisovania sa určí ako vstupná cena -výška ročného odpisu (pomerná časť odpisu uplatnená v 1. roku odpisovania + pomerná časť odpisu neuplatnená v 1. roku odpisovania.
 
Výpočet odpisov je nasledovný:
Rok  Ročný odpis Výpočet ročného odpisu Odpis uplatnený v daňových výdavkoch Neuplatnený odpis Zostatková cena na účely výpočtu odpisov Daňová zostatková cena
2019 25 834 (155000:6) 15 070 10 764 129 166 139 930
2020 43 056 (2x129166):(7-1) 43 056   86 110 96 874
2021 34 445 (2x86110):(7-2) 34 445   51 665 62 429
2022 25 833 (2x51665):(7-3) 25 833   25 832 36 596
2023 17 222 (2x25832):(7-4) 17 222   8 610 19 374
2024 8 610 (2x8610):(7-5) 8 610   0 10 764
2025 0   10 764   0 0
Spolu 155 000   155 000      
 
Otázka č. 2 – Výpočet zrýchlených odpisov majetku,  na ktorom bude vykonané technické zhodnotenie v treťom roku odpisovania
Daňovník zaradil hmotný majetok do užívania v júni 2017 v obstarávacej cene 20000 eur, hmotný majetok je zaradený v 2. odpisovej skupine, technické zhodnotenie bolo vykonané v treťom roku odpisovania (máj 2019) v sume
2 000 eur. Daňovník uplatňuje zrýchlené odpisovanie. Ako sa vypočíta výška odpisov?
Odpoveď
Ak bol hmotný majetok zaradený do užívania v júni 2017, do základu dane možno zahrnúť odpis za mesiace jún až december 2017, tzn. 7/12 ročného odpisu. Alikvotná časť odpisu sa vypočíta ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platného v prvom roku odpisovania (6) v závislosti od počtu mesiacov, v ktorých sa o majetku účtuje (7).
Zostatková cena v 1. roku odpisovania na účely výpočtu odpisov v ďalších rokoch odpisovania sa  vypočíta ako vstupná cena – výška ročného odpisu (pomerná časť odpisu uplatnená v 1. roku odpisovania + pomerná časť odpisu neuplatnená v 1. roku odpisovania).
V 3. roku odpisovania sa ZC na účely výpočtu odpisov zvýši o hodnotu technického zhodnotenia a pomernú časť neuplatneného ročného odpisu z 1. roku odpisovania (z tejto ZC sa počíta odpis).

 
Výpočet odpisov je nasledovný:
Rok Ročný odpis Výpočet ročného odpisu Odpis uplatnený v daňových výdavkoch Neuplatnený odpis ZC na účely výpočtu odpisov Daňová zostatková cena
2017        3 334 20 000:6                1 945      1 389     16 666     18 055
2018        5 556 (2x16666):(7-1)                5 556       11 110     12 499
2019        4 833 (2x14499):6                4 833         9 666       9 666
2020        3 311 (2x9666):(6-1)                3 867         5 799       5 799
2021         2 483 (2x5799):(6-2)                2 900         2 899       2 899
2022        1 656 (2x2899):(6-3)                1 933            966          966
2023           827 (2x966):(6-4)                   966              0           0
                                           
Spolu       22 000                22 000