Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové výdavky > Odpisy hmotného a nehmotného majetku > Spôsoby odpisovania > Zrýchlené odpisovanie > Vplyv technického zhodnotenia majetku počas odpisovania na výpočet zrýchlených odpisov

Vplyv technického zhodnotenia majetku počas odpisovania na výpočet zrýchlených odpisov

Technické zhodnotenie majetku je súčasťou vstupnej ceny v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania, pričom pri zrýchlenom odpisovaní technické zhodnotenie zvyšuje aj zostatkovú cenu.

Technické zhodnotenie pri použití zrýchleného spôsobu odpisovania na účely výpočtu ročnej výšky odpisu a priradenia ročného koeficientu zvyšuje zostatkovú cenu; to neplatí, ak bolo technické zhodnotenie vykonané v prvom roku odpisovania.

Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku po vykonaní technického zhodnotenia sa odpisy určujú :

  • v roku zvýšenia zostatkovej ceny ako podiel dvojnásobku tejto ceny hmotného majetku a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie platného pre zvýšenú zostatkovú cenu,
  • v ďalších rokoch odpisovania ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny majetku a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným pre zvýšenú ZC a počtom rokov, počas ktorých sa majetok odpisoval zo zvýšenej zostatkovej ceny.
Ak počas doby odpisovania hmotného majetku bolo vykonané technické zhodnotenie, neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu z 1. roku odpisovania zvyšuje zostatkovú cenu tohto majetku v roku vykonania technického zhodnotenia.
 
FAQ

Otázka č. 1 – Výpočet zrýchlených odpisov majetku, na ktorom bolo vykonané technické zhodnotenie v prvom roku odpisovania
Daňovník zaradil hmotný majetok do užívania v júni 2023, v obstarávacej cene 150 000 eur, hmotný majetok je zaradený v 2. odpisovej skupine, technické zhodnotenie bolo vykonané v prvom roku odpisovania (december) 2023 v sume 5 000 eur. Daňovník uplatňuje zrýchlené odpisovanie. Ako sa vypočíta výška odpisov?
Odpoveď
Ak bol hmotný majetok zaradený do užívania v júni 2023, do základu dane možno v roku 2023 zahrnúť odpis za mesiace jún až december 2023, tzn. 7/12 ročného odpisu. Alikvotná časť odpisu sa vypočíta ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platného v prvom roku odpisovania (6) v závislosti od počtu mesiacov, v ktorých sa o majetku účtuje (7).
Zostatková cena v 1. roku odpisovania na účely výpočtu odpisov v ďalších rokoch odpisovania sa určí ako vstupná cena -výška ročného odpisu (pomerná časť odpisu uplatnená v 1. roku odpisovania + pomerná časť odpisu neuplatnená v 1. roku odpisovania.
 
Výpočet odpisov je nasledovný:
Rok  Ročný odpis Výpočet ročného odpisu Odpis uplatnený v daňových výdavkoch Neuplatnený odpis Zostatková cena na účely výpočtu odpisov Daňová zostatková cena
2023 25 833,33 (155000:6) 15 069,46 10 763,87 129 166,67 139 930,54
2024 43 055,56 (2x129166,67):(7-1) 43 055,56   86 111,11 96 874,98
2025 34 444,44 (2x86111,11):(7-2) 34 444,44   51 666,67 62 430,54
2026 25 833,34 (2x51666,67):(7-3) 25 833,34   25 833,33 36 597,20
2027 17 222,22 (2x25833,33):(7-4) 17 222,22   8 611,11 19 374,98
2028 8 611,11 (2x8611,11):(7-5) 8 611,11   0 10 763,87
2029 0   10 763,87   0 0
Spolu 155 000   155 000      
 
Otázka č. 2 – Výpočet zrýchlených odpisov majetku,  na ktorom bude vykonané technické zhodnotenie v treťom roku odpisovania
Daňovník zaradil hmotný majetok do užívania v júni 2021 v obstarávacej cene 20000 eur, hmotný majetok je zaradený v 2. odpisovej skupine, technické zhodnotenie bolo vykonané v treťom roku odpisovania (máj 2023) v sume 2 000 eur. Daňovník uplatňuje zrýchlené odpisovanie. Ako sa vypočíta výška odpisov?
Odpoveď
Ak bol hmotný majetok zaradený do užívania v júni 2021, do základu dane možno v roku 2021 zahrnúť odpis za mesiace jún až december 2021, tzn. 7/12 ročného odpisu. Alikvotná časť odpisu sa vypočíta ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platného v prvom roku odpisovania (6) v závislosti od počtu mesiacov, v ktorých sa o majetku účtuje (7).
Zostatková cena v 1. roku odpisovania na účely výpočtu odpisov v ďalších rokoch odpisovania sa  vypočíta ako vstupná cena – výška ročného odpisu (pomerná časť odpisu uplatnená v 1. roku odpisovania + pomerná časť odpisu neuplatnená v 1. roku odpisovania).
V 3. roku odpisovania sa ZC na účely výpočtu odpisov zvýši o hodnotu technického zhodnotenia a pomernú časť neuplatneného ročného odpisu z 1. roku odpisovania (z tejto ZC sa počíta odpis).

 
Výpočet odpisov je nasledovný:
Rok Ročný odpis Výpočet ročného odpisu Odpis uplatnený v daňových výdavkoch Neuplatnený odpis ZC na účely výpočtu odpisov Daňová zostatková cena
2021        3 333,33 20 000:6                1 945      1 388,33     16 666,67     18 055
2022        5 555,56 (2x16666,67):(7-1)                5 555,56       11 111,11     12 499,44
2023        4 833,15 (2x14499,44):6                4 833,15         9 666,29       9 666,29
2024        3 866,52 (2x9666,29):(6-1)                3 866,52         5 799,77       5 799,77
2025         2 899,89 (2x5799,77):(6-2)                2 899,89         2 899,88       2 899,88
2026        1 933,25 (2x2899,88):(6-3)                1 933,25            966,63          966,63
2027           (2x966,63):(6-4)                   966,63              0           0
                                           
Spolu                      22 000