Výpočet zrýchlených odpisov

S účinnosťou od 1.1.2015 sa môže metóda zrýchleného odpisovania použiť iba pri majetku zaradenom do odpisovej skupiny 2 a 3.

Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa odpisovým skupinám 2 a 3 priraďujú tieto koeficienty pre zrýchlené odpisovanie
Odpisová skupina Koeficient v prvom roku odpisovania Koeficient v ďalších rokoch odpisovania Koeficient pre zvýšenú zostatkovú cenu
      2           6             7             6
      3           8             9             8

Pri zrýchlenom odpisovaní sa určia odpisy z hmotného majetku obstaraného po 31.12.2011 takto:
  • v prvom roku odpisovania hmotného majetku len pomerná časť z ročného odpisu určeného ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platného v prvom roku odpisovania v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia,
  • v ďalších rokoch odpisovania hmotného majetku ako podiel dvojnásobku jeho zostatkovej ceny a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ďalších rokoch odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa už odpisoval; len na účely výpočtu ročných odpisov
  1. v druhom roku odpisovania sa zostatková cena hmotného majetku určí ako rozdiel medzi vstupnou cenou a podielom jeho vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie platného v prvom roku odpisovania neskráteným o pomernú časť ročného odpisu neuplatnenú v daňových výdavkoch v prvom roku odpisovania,
  2. v ďalších rokoch odpisovania sa zostatková cena určená podľa prvého bodu zníži o daňové odpisy z tohto majetku  zahrnuté do daňových výdavkov počnúc druhým rokom odpisovania

S účinnosťou od 1.1.2015 sa odpisy hmotného majetku poskytnutého na prenájom môžu uplatniť do daňových výdavkov prenajímateľa najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie. Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku do výšky príjmov z prenájmu
 
Od 1.1.2020 sa odpisy zaokrúhľujú s presnosťou na dve desatinné miesta matematicky.

FAQ

Otázka č. 1 – Výpočet odpisov pri zrýchlenom odpisovaní
Daňovník zaradil hmotný majetok do užívania v máji 2023 v obstarávacej cene 50 000 eur, hmotný majetok je zaradený v 2. odpisovej skupine, na hmotnom majetku nebolo vykonané technické zhodnotenie. Daňovník uplatňuje zrýchlené odpisovanie. Ako sa vypočíta výška ročného odpisu?
Odpoveď
Ak bol hmotný majetok zaradený do užívania v máji 2023, do základu dane za rok 2023 možno zahrnúť odpis za mesiace máj až december 2023, tzn. 8/12 ročného odpisu. Alikvotná časť odpisu sa vypočíta ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platného v prvom roku odpisovania (6) v závislosti od počtu mesiacov, v ktorých sa o majetku účtuje (8).
Zostatková cena na účely výpočtu zrýchlených odpisov sa určí ako vstupná cena znížená o výšku celkového ročného odpisu.
 
 
Rok Výpočet uplatneného odpisu Ročný odpis Uplatnený odpis       Neuplatnený        odpis Zostatková cena (ZC) na účely výpočtu odpisov        Daňová ZC
2023 [(50000/6)/12]x 8      8 333,33         5 555,52      2 777,81        41 666,67         44 444,48
2024 (2x41666,67)/7-1    13 888,89       13 888,89          27 777,78         30 555,59
2025 (2x27 777,78)/7-2     11 111,11       11 111,11          16 666,67         19 444,48
2026 (2x16666,67)/7-3      8 333,34         8 333,34            8 333,33         11 111,14
2027 (2x8333,33)/7-4      5 555,55         5 555,55            2 777,78           5 555,59
2028 (2x2777,78)/7-5      2 777,78         2 777,78                   0           2 777,81
2029             2 777,81                  0                0
Spolu           50 000,00      
 
Otázka č. 2 – Výpočet zrýchlených odpisov u prenajímateľa
Daňovník zaradil hmotný majetok do užívania v auguste 2023 v obstarávacej cene 50 000 eur. Hmotný majetok je zaradený do 2. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 6 rokov. V auguste 2023 tento majetok prenajal, pričom príjmy z prenájmu dosahuje v sume 9 000 eur ročne. V roku 2023 dosiahol príjem z prenájmu v pomernej výške 3 750 eur za 5 mesiacov prenájmu. Daňovník uplatňuje zrýchlené odpisovanie. Akú sumu odpisu z tohto prenajatého majetku si uplatní v daňových výdavkoch?
 
Rok            Odpis Výška príjmov z prenájmu  Uplatnený odpis v daňových výdavkoch     Neuplatnený odpis
2023             3 472,20           3 750                     3 472,20              
2024           13 888,89           9 000                     9 000                4 888,89
2025           11 111,11           9 000                     9 000                2 111,11
2026             8 333,34           9 000                     8 333,34                  
2027             5 555,55           9 000                     5 555,55                 
2028             2 777,78           9 000                     2 777,78  
2029             4 861,11           9 000                     9 000  
2030                       9 000                     2 861,13