OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 4 – Množstevná  zľava pri dodaní  tovarov  podľa § 69 ods. 12 písm. f) až g) zákona
Spoločnosť v tuzemsku predávajúca predmety zo železa podľa § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH dodala v priebehu polroka tuzemskému zákazníkovi, platiteľovi dane,  tovary zo železa, patriace do kapitoly 7301 aj 7314 a následne mu poskytla množstevnú zľavu, na ktorú vyhotovila dobropis. Môže do kontrolného výkazu údaje z dobropisu týkajúce sa rôznych faktúr uviesť v jednom riadku v zmysle bodu č. 5 dodatku k poučeniu na vyplnenie kontrolného výkazu?
Odpoveď
V prípade poskytnutia množstevných zliav je umožnené Dodatkom č. 1 k Poučeniu na vyplnenie kontrolného výkazu, bod 5, uviesť v časti C.1. údaje v jednom riadku uvedením poradového čísla poslednej pôvodnej faktúry. Pokiaľ však pôjde o tovary podliehajúce samozdaneniu podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH a tieto tovary nepatria do rovnakého 4-miestneho číselného kódu SCS, údaje  z opravnej faktúry uvedie dodávateľ osobitne pre každý tovar, ktorý má rovnaký 4-miestny číselný kód SCS.

Otázka č.1 - Opravná faktúra vzťahujúca sa k viacerým pôvodným faktúram
Ako sa zapíše opravná faktúra v kontrolnom výkaze, keď obsahuje opravy k rôznym pôvodným faktúram?
Odpoveď
Ak je opravná faktúra vyhotovená k viacerým opravným faktúram, platiteľ dane uvedie údaje z opravnej faktúry prislúchajúce ku každej pôvodne vyhotovenej faktúre zvlášť, t. j. pre každú pôvodne vyhotovenú faktúru vyplní v kontrolnom výkaze samostatný riadok. Platiteľ dane uvedie identifikačné číslo pre daň odberateľa alebo dodávateľa, poradové číslo faktúry a poradové číslo pôvodnej faktúry a ďalšie údaje podľa § 78a ods.4 písm. d) až g) a odseku 5 zákona o DPH, ak sa menia, pre každú pôvodnú vyhotovenú faktúru v samostatnom riadku. .V zmysle dodatku č. 1 k poučeniu na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty, ak by bol pre platiteľa dane tento postup administratívne náročný (napr. opravné faktúry vyhotovené k množstevným zľavám), uvedie platiteľ súhrnné údaje z opravnej faktúry v jednom riadku kontrolného výkazu, pričom ako poradové číslo pôvodnej faktúry uvedie poradové číslo poslednej pôvodnej vyhotovenej faktúry.

Otázka č.2 - Opravná faktúra a sadzba dane iná ako 20% a 10%
Uvádza sa v kontrolnom výkaze opravná faktúra, ktorá je vyhotovená k pôvodnej faktúre, kde je sadzba dane iná ako 20% a 10%?
Odpoveď
V zmysle dodatku č. 1 k poučeniu, ak sa vyhotoví po 1.1.2014 opravná faktúra k faktúre o dodaní tovaru alebo služby, ktoré podliehali sadzbe dane inej ako 20 % alebo 10 %, túto opravnú faktúru platiteľ dane v kontrolnom výkaze neuvádza.