Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti C.1. kontrolného výkazu > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti C.1. kontrolného výkazu - všeobecne

Údaje z vyhotovenej faktúry v časti C.1. kontrolného výkazu - všeobecne

Otázka č.1 -  Údaje v časti C.1. kontrolného výkazu
Čo sa  uvádza v časti C.1.kontrolného výkazu?
Odpoveď
V časti C.1. kontrolného výkazu dodávateľ uvádza údaje z každej vyhotovenej opravnej faktúry, ktorú vyhotovil k faktúre o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH alebo pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku príjemca plnenia, okrem údajov z opravnej faktúry vyhotovenej k faktúre, ktorá sa uvádza v časti D. kontrolného výkazu.
Ak platiteľ dane vyhotovil opravnú faktúru k dokladu z pokladnice e-kasa, ktorý sa uvádza v časti D.1. kontrolného výkazu, údaje z opravnej faktúry zahrnie do sumárnych údajov uvádzaných v časti D.1. kontrolného výkazu. Ak platiteľ dane vyhotovil opravnú faktúru k inej zjednodušenej faktúre, ktorá sa uvádza v časti D.2. kontrolného výkazu, údaje z opravnej faktúry zahrnie do sumárnych údajov v časti D.2. kontrolného výkazu.
Poznámka: Od 1.1.2021 sa v časti C.1. uvádzajú aj údaje z opravného dokladu, ktorý je platiteľ dane (dodávateľ) uplatňujúci opravu základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach povinný vyhotoviť podľa § 25a ods. 7 písm. a) zákona o DPH ako aj údaje z opravného dokladu, ktorý je platiteľ dane (dodávateľ) povinný vyhotoviť podľa § 25a ods. 7 písm. b) zákona o DPH, ak po vyhotovení opravného dokladu prijal platbu.

Otázka č. 2 – Opravná faktúra vyhotovená k dodávkam tovarov podľa § 69 ods. 12 písm. a) zákona
Predajca strojárskeho tovaru je platiteľ dane. Dodal zákazníkovi kovový šrot v zmysle § 69 ods. 12 písm. a) zákona o DPH. Daňová povinnosť sa tak v zmysle zákona o DPH preniesla na zákazníka, ktorý je platiteľ dane. Po dodaní dodávky odberateľ reklamoval množstvo kovového odpadu, ktoré nesúhlasilo s množstvom uvedeným vo faktúre. Dodávateľ vystavil opravu k pôvodnej faktúre. Musí dodávateľ uviesť opravnú faktúru v kontrolnom výkaze, keď pôvodnú faktúru dodávateľ neuvádza v kontrolnom výkaze z dôvodu, že keď sa prenáša daňová povinnosť na odberateľa, dodávateľ takúto faktúru neuvádza nikde v kontrolnom výkaze?
Odpoveď
Z § 78a ods. 2 písm. c) zákona o DPH vyplýva, že v kontrolnom výkaze sa uvádzajú údaje z každej opravnej faktúry. Napriek tomu, že sa v poučení na vyplnenie kontrolného výkazu uvádza, že v časti  C.1. ide o údaje z opravnej faktúry k faktúre uvedenej v časti A.1 alebo A.2, platiteľ dane uvádza v kontrolnom výkaze údaje z každej vyhotovenej opravnej faktúry, to znamená že aj dodávateľ kovového odpadu údaje z opravy pôvodnej faktúry uvádza v časti C.1. kontrolného výkazu.

Otázka č. 3 – Vyúčtovacia faktúra so zápornou hodnotou
Spoločnosť zaoberajúca sa dodávkou tepla robí vyúčtovanie svojim zákazníkom za určité obdobie. Vystavuje vyúčtovacie faktúry. Keď je vyúčtovacia faktúra so zápornou hodnotou (odberateľ má preplatok), kde má uviesť takúto faktúru dodávateľ?
Odpoveď
Ak výsledkom vyúčtovania je preplatok zo strany odberateľa, t.j. zaplatenými zálohami odberateľ zaplatil vyššie množstvo tepla, ako v skutočnosti odobral, vyúčtovacia faktúra je dokladom o oprave základu dane, z ktorej údaje dodávateľ uvádza v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie v ktorom doklad o oprave základu dane vyhotovil (§ 25 ods. 3 zákona o DPH).  Oprava sa uvádza u dodávateľa v časti C.1. kontrolného výkazu. Ak predmetná vyúčtovania faktúra neobsahuje poradové čísla pôvodných  faktúr, ktorých sa vyúčtovanie týka, v kolónke „poradové číslo pôvodnej vyhotovenej  faktúry“ uvedie „0“.

Otázka č. 4 – Opravná faktúra k dokladu z e-kasy
Predajca železiarskeho tovaru predal podnikateľovi tovar a o predaji vystavil doklad z e-kasy.  Podnikateľ vrátil časť nakúpených tovarov a predajca o vrátení vyhotovil opravnú faktúru. Pôvodný doklad z pokladne obsahoval všetky náležitosti faktúry, nebol to zjednodušený doklad. Kde má predajca uviesť opravný doklad k pôvodnému dokladu z e-kasy?
Odpoveď
Ak má doklad z e-kasy všetky náležitosti faktúry a ide o prípad, že platiteľ dane je povinný vyhotoviť faktúru, údaje z tohto dokladu uvedie dodávateľ v časti A.1. kontrolného výkazu (prípadne aj v D.1.). Aj napriek tomu, že opravný doklad je vyhotovený pokladnicou e-kasa, je v takýchto prípadoch považovaný za riadnu faktúru, pretože má všetky náležitosti riadnej faktúry a dodávateľ ho uvedie do časti C.1. kontrolného výkazu.

Otázka č. 5 - Údaje z opravného dokladu vyhotoveného dodávateľom podľa § 25a zákona o DPH
Platiteľ DPH na dodávku tovaru z 10.1.2024 v cene ZD = 800 eur, 20 % DPH = 160 eur,  vyhotovil faktúru č. O/100/2024 dňa 10.1.2024 so splatnosťou 31.1.2024. Odberateľ nezaplatil, preto mu poslal v apríli 2024 a júni 2024 výzvy na úhradu faktúry, ale odberateľ zaplatil až 10.10.2024. Ako uvedie dodávateľ tieto údaje v daňovom priznaní a kontrolnom výkaze?
Odpoveď
150 dní od splatnosti pohľadávky uplynie 30.6.2024.  Dodávateľ vykonal opravu základu dane  podľa § 25a zákona o DPH a v daňovom priznaní za jún 2024 to uviedol na r. 26 = - 800, r. 27 = - 160. Odberateľovi vyhotovil a zaslal 4.7.2024 opravný doklad o oprave základu dane  č. 2024/OP/1. Po zaplatení  faktúry č. O/100/2024 dňa 10.10.2024 bol povinný vykonať opravu zníženého základu dane v daňovom priznaní za október 2024 (r. 26 =  800, r. 27 =  160). Odberateľovi zaslal 11.11.2024 opravný doklad o oprave zníženého základu dane č. 2024/OP/2. 
Do časti C.1. kontrolného výkazu za jún 2024 uvedie dodávateľ nasledovné údaje: 
1. identifikačné číslo pre daň odberateľa SK2222222222
2. číselnú identifikáciu opravného dokladu 2024/OP/1
3. poradové číslo faktúry o dodaní tovaru alebo služby, ktorého sa oprava základu dane týka O/100/2024 
4. sumu, o ktorú sa opravil základ dane -800 a daň  -160 
5. sadzbu dane %  20
V stĺpci 11 s názvom ,,Oprava základu dane podľa § 25a zákona“ uvedie „x“.
V kontrolnom výkaze v časti C.1. za október 2024 uvedie:
1. identifikačné číslo pre daň odberateľa SK2222222222
2. číselnú identifikáciu opravného dokladu 2024/OP/2
3. poradové číslo faktúry o dodaní tovaru alebo služby, ktorého sa oprava základu dane týka O/100/2024 
4. sumu, o ktorú sa opravil základ dane 800 a daň 160 
5. sadzbu dane %  20
V stĺpci 11 s názvom ,,Oprava základu dane podľa § 25a zákona“ uvedie „x“.