Opravná faktúra u dodávateľa

Otázka č.1 - Faktúra vystavená omylom pre súkromnú osobu
Dodávateľ vystavil faktúru na predaj tovaru súkromnej osobe občanovi, a faktúru uviedol v D.2. Následne po podaní kontrolného výkazu zistil, že faktúru mal vystaviť pre zdaniteľnú osobu, teda podnikateľa a nie pre súkromnú osobu. Ako to má opraviť v kontrolnom výkaze? Má podať dodatočný kontrolný výkaz?
Odpoveď
Ak dodávateľ v čase dodania tovaru a vystavenia faktúry nemal vedomosť o skutočnosti, že odberateľom je zdaniteľná osoba = podnikateľ, nie je povinný z titulu vystavenia opravnej faktúry podať dodatočný kontrolný výkaz. Platiteľ uvedie údaje z opravnej faktúry v kontrolnom výkaze v časti C.1. za zdaňovacie obdobie, v ktorom opravnú faktúru vyhotovil.

Otázka č.2 - Dobropis vystavený v roku 2017, ale sa týka dodania v roku 2013
Dodávateľ vystavil opravnú faktúru k dodaniu tovaru, ktorý bol dodaný ešte v roku 2013. Má uviesť takúto faktúru v kontrolnom výkaze v roku 2017?
Odpoveď
Do kontrolného výkazu sa uvádzajú opravné faktúry vyhotovené po 1.1.2014 bez ohľadu na to, či opravujú údaje pôvodnej faktúry vyhotovenej pred 1.1.2014 alebo po 1.1.2014. Dodávateľ uvádza údaje z takejto opravnej faktúry v časti C.1. za to zdaňovacie obdobie, v ktorom faktúru vystavil. Uvedené sa nevzťahuje  na  opravné faktúry k dodávkam, pri ktorých bola uplatnená sadzba dane 19 %. Tieto opravné faktúry sa neuvádzajú v kontrolnom výkaze.