Zmena zdaňovacieho obdobia

Zmena zdaňovacieho obdobia z kalendárneho mesiaca  na kalendárny štvrťrok - dobrovoľná zmena
Pre zmenu zdaňovacieho obdobia sa môže novoregistrovaný platiteľ dane rozhodnúť až v prípade, ak  uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal  platiteľom (časová podmienka), a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych  mesiacov nedosiahol obrat 100 000 eur (obratová podmienka). Platiteľ dane, ktorý sa rozhodne pre zdaňovacie obdobie  kalendárny štvrťrok, musí splniť tieto dve podmienky, t.j. časovú a obratovú podmienku (§ 77 ods. 2 zákona o DPH).

Platiteľ dane splní časovú podmienku, ak je registrovaný pre DPH po dobu viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol registrovaný. Začiatok lehoty sa počíta od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom dane. Časová podmienka je  splnená až k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvanásteho kalendárneho mesiaca. Platiteľ dane splní obratovú podmienku, ak nedosiahol obrat 100 000 eur za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
Zmena zdaňovacieho obdobia platiteľa dane  z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok môže nastať len k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ dane splnil časovú a obratovú podmienku a preto je potrebné sledovať splnenie podmienok vždy v mesiaci bezprostredne predchádzajúcom začiatku kalendárneho štvrťroka.
Ak sa platiteľ dane rozhodne pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, je povinný túto zmenu oznámiť daňovému úradu do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom splnil podmienky. Platiteľ dane pri podaní oznámenia o zmene zdaňovacieho obdobia postupuje v zmysle § 13 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
           
FAQ
 
Otázka č. 1 - Zmena z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok
Platiteľ dane, ktorý je registrovaný pre DPH k 15. októbru 2018, má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. Platiteľ dane dosiahol  za  12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov  (t.j. od 1.novembra 2019 do 31.októbra 2020) obrat vo výške 50 000 eur. Môže sa takýto platiteľ dane rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok od 1. januára 2021?
Odpoveď
Platiteľ dane v tomto prípade spĺňa časovú podmienku, pretože sa sleduje uplynutie viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol platiteľ dane registrovaný, to znamená podmienka uplynutia viac ako 12 kalendárnych mesiacov od 31. októbra 2018 je splnená 1. novembra 2019. Obratovú podmienku splní  1. novembra 2020. To znamená, že takýto platiteľ dane môže zmeniť  zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok  k 1. januáru 2021. Rozhodujúcim mesiacom pre zmenu zdaňovacieho obdobia z mesiaca na kalendárny štvrťrok bude splnenie obratovej podmienky v decembri 2020, a teda dosiahnutý obrat   k  30. novembru  2020.  Platiteľ  dane  ku  koncu  novembra 2020 dosiahol obrat 60 000 eur, v decembri splní obratovú podmienku (za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nepresiahol obrat 100 000 eur)  a rozhodne sa pre zmenu zdaňovacieho obdobia. Od 1. januára 2021 má tento platiteľ dane štvrťročné zdaňovacie obdobie. Platiteľ dane oznámi túto zmenu daňovému úradu najneskôr do 25. januára 2021. 
 
Otázka č. 2 - Zmena z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok - dobrovoľná zmena
Platiteľ dane, ktorý je registrovaný pre DPH k 1. marcu  2018 má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. Platiteľ dane dosiahol  ku koncu mája 2020 obrat vo výške 60 000 eur. Môže sa takýto platiteľ dane rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok od 1. júla 2020?
Odpoveď
Platiteľ dane v tomto prípade spĺňa časovú podmienku, pretože sa sleduje uplynutie viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol platiteľ dane registrovaný, to znamená podmienka uplynutia viac ako 12 kalendárnych mesiacov od 31. marca 2018 je splnená 1. apríla 2019. Obratovú podmienku splní  1. júna 2020. To znamená, že takýto platiteľ dane môže zmeniť  zdaňovacie obdobie na kalendárny štvrťrok  k 1. júlu 2020. Túto zmenu je povinný oznámiť daňovému úradu najneskôr do 25. júla 2020.

Zmena zdaňovacieho obdobia z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac - povinná zmena
Ak platiteľ dane, prestane plniť obratovú podmienku (t.j. dosiahne obrat 100 000 eur za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov), musí ukončiť prebiehajúce štvrťročné zdaňovacie obdobie kalendárnym mesiacom, v ktorom prestal plniť podmienku obratu (§ 77 ods. 3 zákona o DPH - tretia veta). To znamená, že od nasledujúceho kalendárneho mesiaca bude mať takýto platiteľ dane zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. Takáto zmena zdaňovacieho obdobia je pre platiteľa dane povinná. Platiteľ dane pri povinnej zmene zdaňovacieho obdobia (z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac) nemusí oznámiť túto zmenu daňovému úradu.
 
FAQ
 
Otázka č. 3 - Zmena z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac - povinná zmena
Platiteľ dane je registrovaný k 1. novembru 2016 a od 1.4.2018 má štvrťročné zdaňovacie obdobie. Platiteľ dane k 30.9.2020 dosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov  (t.j.  od   1.októbra  2019 do 30. septembra  2020)   obrat  vo  výške 120 000 eur. Odkedy je povinný platiteľ dane podávať daňové priznanie za kalendárny mesiac?
Odpoveď
Platiteľ    dane    prestal   plniť   podmienky    podľa    § 77   ods. 2   zákona   o DPH,  skončí sa prebiehajúce zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok v mesiaci október 2020. Takýto platiteľ dane bude mať už od novembra 2020 zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. To znamená, že platiteľ dane podá  daňové priznania nasledovne: Prvé daňové priznanie podá v lehote do 25. novembra  2020 za prebiehajúce štvrťročné zdaňovacie obdobie, ktoré mu skončí v októbri 2020. Toto daňové priznanie platiteľ dane označí ako štvrťročné a bude  pozostávať len z jedného  kalendárneho mesiaca tretieho štvrťroka 2020. Druhé daňové priznanie za mesiac november  už platiteľ dane podá v lehote do 25. decembra  2020 a v priznaní vyznačí kalendárny mesiac – november 2020 a tretie daňové priznanie za mesiac december platiteľ dane podá v lehote do 25. januára 2021 a v priznaní vyznačí kalendárny mesiac – december 2020.

Otázka č. 4 - Zmena z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac - povinná zmena
Platiteľ dane je registrovaný k 1. decembru 2015 a od 1.4.2017 má štvrťročné zdaňovacie obdobie. Platiteľ dane k 31.5.2020 dosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych   mesiacov  (t.j. od  1.júna 2019 do 31. mája  2020)  obrat  vo  výške 150 000 eur. Odkedy je povinný platiteľ dane podávať daňové priznanie za kalendárny mesiac?
Odpoveď
Platiteľ    dane    prestal   plniť   podmienky    podľa    § 77   ods. 2   zákona   o DPH,  t.j. prebiehajúce zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok sa skončí  v mesiaci  jún  2020. Takýto platiteľ dane bude mať už od júla 2020 zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. Platiteľ dane nemusí túto zmenu oznámiť daňovému úradu.
 
Otázka č. 5 – Zmena z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac
Platiteľ dane je registrovaný k 15. októbru 2013 a od 1.4.2015 má štvrťročné zdaňovacie obdobie. Platiteľ dane k 30.6.2020 dosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov   obrat  vo  výške 105 000 eur (z toho obrat z dodania tovarov v maloobchodnej predajni v  SR  je 60 000 eur a obrat z dodania tovaru vrátane montáže s miestom dodania v Českej republike pre osobu identifikovanú pre DPH v tomto členskom štáte  je 45 000 eur). Zahŕňa sa do obratu hodnota dodaného tovaru vrátane montáže s miestom dodania v Českej republike  pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia?
Odpoveď
Platiteľ dane, ktorý  dodá tovar vrátane montáže s  miestom dodania v Českej republike,  hodnotu tohto zdaniteľného obchodu  nezahŕňa do obratu pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia.  Obrat vymedzený v § 4 ods. 7  zákona o DPH sa použije aj pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia - § 77 zákona o DPH. Platiteľ dane  spĺňa podmienky pre štvrťročné zdaňovacie obdobie.
 
Otázka č. 6 – Zmena z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac
Platiteľ dane je registrovaný po 1.10.2012 a od 1.4.2014 má štvrťročné zdaňovacie obdobie. Platiteľ dane predáva tovar v tuzemsku, pri ktorom je povinný platiť daň.  Platiteľ dane  k 30.6.2020 dosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov obrat z dodania tovaru v tuzemsku vo výške 50 000 eur. Od 1. júla 2020 bude poskytovať poradenské služby českej zdaniteľnej osobe s prideleným IČ DPH s miestom dodania v tomto členskom štáte. Zahŕňa sa do obratu hodnota týchto poradenských služieb pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia?
Odpoveď
Platiteľ dane, ktorý  poskytne poradenské služby s miestom dodania v inom členskom štáte (§ 15 ods.1 zákona o DPH), z ktorých je povinný platiť daň príjemca služby v inom členskom štáte,  hodnotu týchto služieb  nezahŕňa do obratu pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia.  Obrat vymedzený v § 4 ods. 7 zákona o DPH sa použije aj pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia - § 77 zákona o DPH. Platiteľ dane spĺňa podmienky pre štvrťročné zdaňovacie obdobie.
 
Otázka č. 7 – Zmena z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac
Platiteľ dane obchodník  s textilným tovarom je registrovaný od 1.1.2013 a od 1.4.2014 má štvrťročné zdaňovacie obdobie. Obchodník predáva tovar v tuzemsku, pri ktorom je povinný platiť daň.   Platiteľ dane  k 31.7.2020 dosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov obrat z dodania tovaru v tuzemsku vo výške 90 000 eur. V auguste 2020 predal nákladný automobil v tuzemsku v cene 12 000 eur, ktorý používal na rozvoz textilného tovaru zákazníkom.  Zahŕňa sa  hodnota predaného nákladného automobilu do obratu pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia?
Odpoveď
V prípade, ak ide o príležitostný predaj hmotného majetku, hodnotu tohto predaného hmotného majetku platiteľ dane nezahŕňa do obratu pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia. Obrat vymedzený v § 4 ods. 7 zákona o DPH sa použije aj pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia - § 77 zákona o DPH. Platiteľ dane i po predaji tohto vozidla naďalej spĺňa podmienky pre štvrťročné zdaňovacie obdobie.


Zmena zdaňovacieho obdobia z  kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac - dobrovoľná zmena
Od 1.10.2012 je v zmysle § 77 ods. 1 zákona o DPH základným zdaňovacím obdobím platiteľa dane kalendárny mesiac a štvrťročné zdaňovacie obdobie platiteľa dane je dobrovoľné, štvrťročný platiteľ dane  môže zmeniť  zdaňovacie obdobie na  kalendárny mesiac, a to aj v prípade, ak stále spĺňa obratovú podmienku (t.j. ak nedosiahol obrat 100 000 eur za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov) pre štvrťročné zdaňovacie obdobie. Zmena zdaňovacieho obdobia platiteľa dane  môže nastať len k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po poslednom dni kalendárneho štvrťroka, v ktorom sa platiteľ dane rozhodol pre zmenu zdaňovacieho obdobia z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac. Platiteľ dane nie je povinný takúto zmenu zdaňovacieho obdobia oznámiť daňovému úradu.
 
FAQ
 
Otázka č. 8 - Zmena z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac - dobrovoľná zmena
Platiteľ dane je registrovaný k 1. novembru 2012 a  od januára 2014 má zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, pretože splnil obratovú a časovú podmienku (t.j. nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich  kalendárnych mesiacov obrat 100 000 eur a uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom). Platiteľ dane sa vo februári 2020 rozhodne, že by chcel mať zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac, napriek tomu, že spĺňa podmienky pre štvrťročné zdaňovacie obdobie. Ako bude platiteľ dane podávať daňové priznanie?
Odpoveď
Ak sa platiteľ dane rozhodne vo februári 2020, že chce mať zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac, dokončí prebiehajúce zdaňovacie obdobie prvý kalendárny štvrťrok 2020 (t.j. podá daňové priznanie za prvý kalendárny štvrťrok 2020) a mesačné zdaňovacie obdobie  bude mať od 1. apríla 2020.