Úvod > DPH > Zdaňovacie obdobie > Platiteľ DPH registrovaný po 1.10.2012 > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 3 – Zmena z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac
Platiteľ dane obchodník  s textilným tovarom je registrovaný od 1.1.2013 a od 1.4.2014 má štvrťročné zdaňovacie obdobie. Obchodník predáva tovar v tuzemsku, pri ktorom je povinný platiť daň.   Platiteľ dane  k 31.7.2015 dosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov obrat z dodania tovaru v tuzemsku vo výške 90 000 eur. V auguste 2015 predal nákladný automobil v tuzemsku v cene 12 000 eur, ktorý používal na rozvoz textilného tovaru zákazníkom.  Zahŕňa sa  príjem (výnos) z predaja nákladného automobilu do obratu pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia?
Odpoveď
V prípade, ak ide o príležitostný predaj hmotného majetku, príjem (výnos) z tohto predaného hmotného majetku platiteľ dane nezahŕňa do obratu pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia. Obrat vymedzený v § 4 ods.7 zákona o DPH sa použije aj pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia - § 77 zákona o DPH. Platiteľ dane i po predaji tohto vozidla naďalej spĺňa podmienky pre štvrťročné zdaňovacie obdobie.

Otázka č. 2 – Zmena z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac
Platiteľ dane je registrovaný k 15. októbru 2013 a od 1.4.2015 má štvrťročné zdaňovacie obdobie. Platiteľ dane k 30.6.2016 dosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov   obrat  vo  výške 105 000 eur (z toho obrat z dodania tovarov v maloobchodnej predajni v  SR  je 60 000 eur a obrat z dodania tovaru vrátane montáže s miestom dodania v Českej republike pre osobu identifikovanú pre DPH v tomto členskom štáte  je 45 000 eur). Zahŕňa sa do obratu príjem (výnos) z dodania tovaru vrátane montáže s miestom dodania v Českej republike  pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia?
Odpoveď
Platiteľ dane, ktorý  dodá tovar vrátane montáže s  miestom dodania v Českej republike,  príjem (výnos) z tohto zdaniteľného obchodu  nezahŕňa do obratu pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia.  Obrat vymedzený v § 4 ods.7 zákona o DPH sa použije aj pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia - § 77 zákona o DPH. Platiteľ dane  spĺňa podmienky pre štvrťročné zdaňovacie obdobie.

Otázka č. 1 – Zmena z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac
Platiteľ dane je registrovaný po 1.10.2012 a od 1.4.2014 má štvrťročné zdaňovacie obdobie. Platiteľ dane predáva tovar v tuzemsku, pri ktorom je povinný platiť daň.   Platiteľ dane  k 30.6.2015 dosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov obrat z dodania tovaru v tuzemsku vo výške 50 000 eur. Od 1. júla 2015 bude poskytovať poradenské služby českej zdaniteľnej osobe s prideleným IČ DPH s miestom dodania v tomto členskom štáte. Zahŕňa sa do obratu príjem (výnos) z týchto poradenských služieb pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia?
Odpoveď
Platiteľ dane, ktorý  poskytne poradenské služby s miestom dodania v inom členskom štáte (§ 15 ods.1 zákona o DPH), z ktorých je povinný platiť daň príjemca služby v inom členskom štáte,  príjem (výnos) z týchto služieb  nezahŕňa do obratu pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia.  Obrat vymedzený v § 4 ods.7 zákona o DPH sa použije aj pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia - § 77 zákona o DPH. Platiteľ dane spĺňa podmienky pre štvrťročné zdaňovacie obdobie.