Úvod > DPH > Sadzba dane > Znížená sadzba dane

Znížená sadzba dane

Otázka č. 1 - Zábrus do okuliarového rámu
Aká sadzba dane sa uplatní v prípade vykonania zábrusu do konkrétneho okuliarového rámu pri dodaní šošoviek?
Odpoveď
Ak je potrebné okuliarové šošovky upraviť na špeciálnom prístroji,  vykonať zábrus do konkrétneho okuliarového rámu, ide pri dodaní šošoviek o jeden zdaniteľný obchod, ktorým je dodanie tovaru, t.j. v uvedenom prípade ide o  dodanie šošoviek, ktoré podlieha zníženej 10 % sadzbe dani, pričom do základu dane vstupuje aj hodnota zábrusu.

Otázka č. 2 – Uplatnenie sadzby dane na chlieb ako prílohy k jedlu
Ak je chlieb predávaný samostatne ako príloha k jedlu v bufetoch alebo v stánkovom predaji, podlieha zníženej sadzbe dane?
Odpoveď
Na predaj porcií chleba sa uplatňuje znížená sadzba DPH za predpokladu, že ide o porcie „čerstvého chleba“ podľa § 2 písm. c) a i) vyhlášky 24/2014 Z. z. Za čerstvý chlieb možno podľa vyhlášky považovať  aj porcie čerstvého chleba, ktoré sú dané do predaja v bufetoch ako príloha k jedlu a účtované zvlášť a súčasne, ak je reálny a odôvodnený predpoklad, že bude ponúknutý spotrebiteľovi najneskôr do 24 hodín po upečení.

Otázka č. 3 – Uplatnenie sadzby dane na surové kravské mlieko
Podlieha surové kravské mlieko zníženej sadzbe dane?
Odpoveď
Áno, surové kravské mlieko podlieha 10 % zníženej sadzbe dane.

Otázka č. 4 – Uplatnenie sadzby dane na zreté mäso z hovädzích zvierat
Akej sadzbe dane podlieha zreté mäso z hovädzích zvierat?
Odpoveď
Pri predaji zretého mäsa z hovädzích zvierat sa uplatní znížená sadzba dane 10 %, nakoľko zreté mäso je možné charakterizovať ako „čerstvé mäso“ (teda nie obarené, varené, pečené, údené, sušené alebo inak upravené), avšak za predpokladu, že ostáva vhodné na ľudskú konzumáciu.

Otázka č. 5 – Uplatnenie sadzby dane na plôdika vačkového
Akej sadzbe dane podlieha predaj plôdika vačkového?
Odpoveď
Pr predaji plôdika vačkového sa uplatní znížená sadzba dane 10 %.

Otázka č. 6 – Vysvetlenie pojmu „sviňa domáca“ pre účely uplatnenia zníženej sadzby dane
Ako chápať pojem „sviňa domáca“ pre účely uplatnenia zníženej sadzby dane 10 %?
Odpoveď
Tento pojem nie je termínom určujúcim geografické členenie narodenia, chovu a následnej porážky zvieraťa. Nepatrí sem napríklad diviak lesný žijúci vo voľnej prírode.

Otázka č. 7 - Ubytovacie služby vrátane recepčných a upratovacích služieb
S.r.o. – platiteľ DPH vlastní penzión. Súčasťou poskytnutých ubytovacích služieb sú aj recepčné a upratovacie služby. Aká sadzba dane sa uplatní pri fakturácii ubytovacích služieb vrátane recepčných a upratovacích služieb?
Odpoveď
Pri fakturácii ubytovacích služieb, ktorých súčasťou sú aj recepčné a upratovacie služby uplatní platiteľ DPH 10 % sadzbu dane.

Otázka č. 8 - Ubytovacie služby a poplatok za parkovanie, vstup do bazéna alebo fitnesscentra
Sme platiteľ DPH a poskytujeme ubytovacie služby v našom liečebnom zariadení. Akú sadzbu dane máme uplatniť  pri ubytovaní? Jedná sa o ubytovanie, v ktorom je zahrnutý aj poplatok za parkovanie a vstup do bazéna alebo fitnesscentra.  
Odpoveď
Ak je poplatok za parkovanie ako aj poplatok za vstup do bazéna alebo fitnesscentra zahrnutý do ceny ubytovacej služby, ktorá podlieha zníženej sadzbe dane, potom sa pri fakturácii ubytovacej služby vrátane poplatkov uplatní sadzba dane 10 %.

Otázka č. 9 - Ubytovacie služby a plná penzia
Hotel – platiteľ DPH poskytuje balík služieb, ktorý zahŕňa ubytovanie s plnou penziou. Aká sadzba dane sa uplatní pri fakturácii ubytovacej služby?
Odpoveď
Pri fakturácii ubytovania, popri ktorom sa poskytuje plná penzia sa základ dane rozdelí tak, že pri ubytovaní sa uplatní znížená sadzba dane  a pri poskytnutí plnej penzie sa uplatní základná sadzba dane (ide o samostatne poskytnuté služby).

Otázka č. 10 – Uplatnenie sadzby dane na poplatok za prístelok
Sme ubytovacie zariadenie (platiteľ dane) a poskytujeme prístelky za poplatok. Podlieha tento poplatok základnej sadzbe dane alebo zníženej sadzbe dane?
Odpoveď
Poskytnutie prístelku je službou súvisiacou  s ubytovacou službou, a preto táto služba podlieha  zníženej 10 % sadzbe dane.

Otázka č. 11 – Uplatnenie sadzby dane na poplatok za poskytnutie posteľnej bielizne
Turistická ubytovňa (platiteľ dane) poskytuje posteľnú bielizeň za poplatok. Podlieha tento poplatok základnej sadzbe dane alebo zníženej sadzbe dane?
Odpoveď
Ide o službu súvisiacu s ubytovacou službou a preto poplatok podlieha  zníženej 10 % sadzbe dane.

Otázka č. 12 – Uplatnenie sadzby dane na poplatok za neskorý „checkout“
Hotelové zariadenie (platiteľ dane) za neskorý „checkout“ vyberá poplatok. Podlieha tento poplatok základnej sadzbe dane alebo zníženej sadzbe dane?
Odpoveď
Ide o službu súvisiacu s ubytovacou službou a preto poplatok podlieha  zníženej 10 % sadzbe dane.

Otázka č. 13  - Prepravné a balné pri predaji kníh
Sme e-shop – platiteľ DPH a predávame knihy s 10 % sadzbou dane. Odosielame knihy aj formou dobierky, kedy je kupujúcemu fakturované  aj doručenie dobierkou. Má e-shop postupovať  podľa § 22 ods. 2 zákona o DPH a zahrnúť cenu prepravy a balného do základu dane a zdaniť celú dodávku 10 % sadzbou dane?
Odpoveď
Áno. Podľa § 22 ods. 2 zákona o DPH bude hodnota balného a prepravných služieb  vchádzať do základu dane pri fakturovaní tovaru, ktorý podlieha 10 % sadzbe dane, t.j. na prepravu a balné sa uplatní sadzba dane 10 %.

Otázka č. 14 - Uplatňovanie zníženej sadzby dane v gastrosektore po 31.3.2023 
Podnikáme v gastrosektore, kde sme od 1.1.2023 do do 31.3.2023 uplatňovali zníženú sadzba DPH 10 %. Akú sadzbu dane máme uplatňovať od 1.4.2023?
Odpoveď
Na základe zákona č. 9/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa s účinnosťou od 1.4.2023 naďalej pri týchto službách uplatňuje znížená sadzba dane 10 %.
K aplikácii zníženej sadzby 10 % na reštauračné a stravovacie služby vydalo FR SR  Metodické usmernenie k uplatňovaniu zníženej sadzby dane v zmysle novely zákona o DPH účinnej od 1.4.2023 na určité služby v oblasti športu a gastrosektora, ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy (www.financnasprava.sk) v sekcii Odborná verejnosť/Metodické usmernenia/podoblasť Nepriame dane.

Otázka č. 15 - Sadzba dane pri závodnom stravovaní od 1.1.2023
Naša firma zabezpečuje stravovanie svojich zamestnancov externým dodávateľom. Dodávateľ dovezie objednané jedlo vo varniciach do našej jedálne a vezme prázdne varnice z predchádzajúceho dňa. Jedlo následne vydáva už naša pracovníčka zamestnancom, ktorí jedlo zjedia v jedálni. Pracovníčka zároveň aj poumýva použitý riad a poriadi aj stoly a jedáleň po vydaní stravy. S akou sadzbou dane má fakturovať dovezené jedlo externý dodávateľ a akú sadzbu dane použije naša firma za stravu voči zamestnancom?
Odpoveď
Externý dodávateľ pri dodaní jedla uplatní 20 % sadzbu DPH, pretože dodáva jedlo – tovar. Zamestnávateľ na dodanú „stravu“ zamestnancom uplatní 10 % sadzbu dane, pretože zamestnancovi dodáva reštauračné služby – spolu s jedlom poskytuje aj podporné služby ako napr. poskytnutie a umývanie riadu, poskytnutie priestoru  vrátane stolov a stoličiek, upratovanie jedálne.

Otázka č.  16 – Uplatňovanie zníženej sadzby dane v reštauráciách a pohostinstvách 
Znížená sadzba dane 10 % sa bude uplatňovať výlučne len na reštaurácie (na podávanie jedál) alebo aj na pohostinstvá, kde sa väčšinou podávajú len nápoje (alkoholické aj nealkoholické)? 
Odpoveď 
Znížená sadzba dane sa bude uplatňovať pri samotnom podávaní jedál a tiež aj pri samotnom podávaní nápojov (alkoholických aj nealkoholických), vrátane ich rôznych kombinácií (bez rozdielu, či budú dodané v kaviarni, v reštaurácii, v motoreste, v závodnej jedálni, v bufete, v bare, vo vinárni, v pivárni, v cukrárni, atď..) za podmienky, že ich dodanie bude sprevádzané dostatočne podpornými službami umožňujúcimi okamžitú spotrebu takýchto jedál alebo nápojov. Poskytovanie jedla alebo nápojov alebo obidvoch predstavuje len časť celku, v ktorom prevládajú služby.
Ak by však napr. zákazník kúpil v reštaurácii jedlo, ktoré by si požadoval zabaliť a zobral by si ho so sebou, (bez poskytnutia podporných služieb), potom by išlo o predaj tovaru, pri ktorom by sa uplatnila základná sadzba dane 20 % DPH.

 

Otázka č. 17 - Znížená sadzba dane na cigarety v pohostinstve
Naša firma - platiteľ DPH  prevádzkuje pohostinstvo. Z novely zákona o DPH sme pochopili, že na predaj alkoholických nápojov a nealkoholických nápojov, ktoré naši zákazníci vypijú za stolom v našom pohostinstve uplatníme 10 % sadzbu DPH. Vzťahuje sa znížená sadzba dane aj na cigarety, ktoré predávame v pohostinstve? 
Odpoveď
Nie, nevzťahuje. Predaj cigariet nespadá pod definíciu reštauračných a stravovacích služieb,  ktoré podliehajú  zníženej sadzbe dane.

Otázka č. 18 – Sadzba dane na "kávu so sebou"
V  kaviarni poskytujeme aj produkt "kávu so sebou", ktorý si zákazníci po zakúpení v špeciálnych papierových pohároch odnesú. Akú sadzbu dane uplatniť na tento produkt?
Odpoveď
Základnú sadzbu dane 20 % - ide o dodanie tovaru, keďže nie sú poskytnuté podporné služby.

Otázka č. 19 – Plavecký výcvik
Platiteľ DPH ide v septembri až októbri 2023 organizovať plavecký kurz pre predškolákov na plavárni v našom meste. Poplatok za plavecký kurz bude podliehať 10 % DPH?
Odpoveď 
Nie. Organizácia plaveckého kurzu je službou  športového vzdelávania, ktorá nepodlieha 10 % sadzbe DPH, ale 20 % sadzbe DPH.

Otázka č. 20  –  Požičanie tenisových rakiet
Prevádzkujeme tenisové kurty, ktorých nájom pre klientov, ktorí si prídu zahrať tenis zdaňujeme 10 % sadzbou dane. Niektorým zákazníkom za poplatok požičiavame aj tenisové rakety. Môžeme zdaňovať 10 % sadzbou DPH aj pôžičku týchto rakiet?
Odpoveď 
Nie. Ide o službu prenájmu predmetov na športové účely, ktorá podlieha 20 % DPH.