Úvod > DPH > Sadzba dane > Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

Základná sadzba dane na tovary a služby je 20 % zo základu dane.

Znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa uplatňuje na
a) tovary uvedené v prílohe č. 7 zákona o DPH a služby uvedené v prílohe č. 7a zákona o DPH,
b) tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky (§ 3 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) registrovaný sociálny podnik ( § 5 ods. 2 (zákona č. 112/2018 Z. z.), ktorý 100 % svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa, dodáva oprávnenému zákazníkovi, ak tým nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom, pričom oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky (§ 4 zákona č. 112/2018 Z. z.) alebo subjektom verejnej správy.

Medzi tovary podliehajúce zníženej sadzbe dane v zmysle prílohy č. 7 zákona o DPH patria napr.: chladené alebo čerstvé hovädzie mäso, mäso zo svíň, mäso a droby z hydiny, mäso z králikov, živé ryby, filé, maslo, mlieko, smotana, antibiotiká, farmaceutické výrobky, určité sanitárne výrobky z plastu, tlačené knihy, hudobniny, niektoré pomôcky pre zdravotne postihnutých občanov, ortopedické zariadenia, kontaktné šošovky, okuliarové šošovky.

S účinnosťou od 1.1.2019 sa uplatňuje znížená sadzbe dane 10 % aj na vybrané služby uvedené v prílohe 7a zákona o DPH. Ide o služby zatriedené v kóde 55 Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA:
- 55.1 Hotelové a podobné ubytovacie služby
- 55.2 Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby
- 55.3 Prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov
- 55.9 Ostatné ubytovacie služby (ubytovacie služby v študentských domovoch alebo internátoch, služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách v ubytovniach pre robotníkov a iné)

Znížená sadzba dane sa uplatňuje aj na  na tovary a služby, ktoré registrovaný sociálny podnik v rámci aktivít sociálnej politiky dodáva oprávnenému zákazníkovi, ak touto činnosťou nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže.

Viac informácií k  problematike zníženej sadzby dane nájdete na portáli Finančnej správy SR:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Nepriame_dane/2018.12.19_dph_ubyt_sluzb.pdf
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/2016.02.02_DPH_vybran_potravin.pdf
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/2016.02.03_zniz_DPH_potraviny.pdf
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/2016.03.09_faq_zniz_dph.pdf
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/2015.12.10_zniz_DPH_chlieb.pdf
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.02.06_soc.ekonom.pdf

 

Ďalej dávame do pozornosti, že v zmysle § 27 ods. 2 zákona o DPH sa na účely správneho zatriedenia tovaru do číselného kódu podľa prílohy č. 7 použije záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaná colným orgánom.