Úvod > DPH > Sadzba dane > Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

Základná sadzba dane na tovary a služby je 20 % zo základu dane.

Znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa uplatňuje na
a) tovary uvedené v prílohe č. 7 zákona o DPH a služby uvedené v prílohe č. 7a zákona o DPH,
b) tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky (§ 3 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) registrovaný sociálny podnik (§ 5 ods. 2 (zákona č. 112/2018 Z. z.), ktorý 100 % svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa, dodáva oprávnenému zákazníkovi, ak tým nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom, pričom oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky (§ 4 zákona č. 112/2018 Z. z.) alebo subjektom verejnej správy.

Novelou zákona o DPH sa od 1.1.2023 ustanovením § 27 ods. 3 zaviedla druhá znížená sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 5 % zo základu dane na:
a) dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem dodania nebytových priestorov,
b) obnovu a prestavbu stavby alebo časti stavby vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem obnovy a prestavby stavieb vrátane stavebných a montážnych prác, ktoré sa vzťahujú na nebytové priestory.

Viac informácií k  problematike zníženej sadzby dane nájdete na portáli Finančnej správy SR:


https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/2016.02.02_DPH_vybran_potravin.pdf
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/2016.02.03_zniz_DPH_potraviny.pdf
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/2016.03.09_faq_zniz_dph.pdf
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/2015.12.10_zniz_DPH_chlieb.pdf
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.02.06_soc.ekonom.pdf

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/2023/2023.02.13_003_DPH_2023_MU.pdf

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Nepriame_dane/2022/2022.07.08_002_DPH_2022_I_najom_byv.pdf

2022.12.30_13_DPH_2022_IM.pdf (financnasprava.sk)

2024.01.03_002_DPH_2024_I.pdf (financnasprava.sk)

2024.01.03_001_DPH_2024_IM.pdf (financnasprava.sk)