Úvod > Daňový poriadok > Platby > Odklad platenia dane alebo povolenie splátok od 6.2.2021

Odklad platenia dane alebo povolenie splátok od 6.2.2021

Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane povoliť odklad platenia dane, ktorej správu vykonáva alebo povoliť platenie dane v splátkach (ďalej „povolenie odkladu alebo splátok“).

Správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach za podmienok, ktoré určí finančné riaditeľstvo a uverejní ich na svojom webovom sídle.

Povoliť odklad alebo splátky je možné najviac na 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane alebo rozdielu dane oproti vyrubenej dani.
 

Za dobu povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach zaplatí daňový subjekt úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky. Pri výpočte úroku sa   použije trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v  deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti dane; ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 3 %, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 3 %.

 

Úrok  z odloženej sumy sa nevyrubí, ak nepresiahne 5 eur.

Vydanie rozhodnutia o povolení odkladu/splátok podlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona o správnych poplatkoch a predstavuje sumu vo výške 9,50 eur  (pri elektronickom podaní správny poplatok predstavuje sumu vo výške 4,50 eur).

 

Podmienky určené Finančným riaditeľstvom SR pre povolenie odkladu/splátok

 

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach možno povoliť, ak je splnená aspoň jedna z uvedených podmienok:

 1. zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných;
 2. u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma;
 3. zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR;
 4. iné preukázateľné dôvody vážneho charakteru, pre ktoré nie je možné daň zaplatiť.

 Správca dane neposudzuje splnenie uvedených podmienok, ak o povolenie odkladu/splátok žiada vysoko spoľahlivý daňový subjekt.

 

FAQ

Otázka č. 1

Ako preukáže daňový subjekt ohrozenie výživy, prípadne ohrozenie výživy odkázaných osôb?

Odpoveď

Daňový subjekt môže preukázať ohrozenie výživy najmä:

 • prehlásením o počte osôb na výživu daňovníka odkázaných, z toho nezaopatrené deti,
 • potvrdením od zamestnávateľa o dosiahnutom príjme manžela/manželky a ostatných osôb na jeho výživu odkázaných,
 • rozhodnutím, resp. potvrdenia o poberaní sociálnych dávok,
 • preukázaním aktuálnej výšky starobného a invalidného dôchodku,
 • dokladmi, ktoré potvrdzujú úhradu preukázateľných výdavkov na bývanie (napr.  nájomné, mesačná platba inkasa, zaplatená daň z nehnuteľností, nákup paliva).

 

Otázka č. 2

Ako daňový subjekt môže preukázať splnenie podmienok na odklad platenia dane resp. platenie dane v splátkach z dôvodu poklesu príjmov?

Odpoveď

Daňový subjekt môže preukázať pokles príjmov najmä:

 • aktuálnych účtovných výkazov spracovaných po priebežnej účtovnej závierke alebo informácie preukázané hlavnou knihou,
 • účtovných dokladov o nákladoch na financovanie obežného majetku za 3 kalendárne mesiace predchádzajúce podaniu žiadosti.
   

      

       Otázka č. 3

Ako daňový subjekt môže preukázať, že zaplatenie dane by zvýšilo jeho  platobnú neschopnosť pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávaní podnikateľskej činnosti?

        Odpoveď

       Daňový subjekt môže preukázať zníženie platobnej neschopnosti najmä:

 • predložením aktuálnych účtovných výkazov spracovaných po priebežnej účtovnej závierke alebo informácie preukázané hlavnou knihou,
 • predložením účtovných dokladov o nákladoch na financovanie obežného majetku za 3  kalendárne mesiace predchádzajúce podaniu žiadosti,
 • uvedením konkrétneho dôvodu obmedzenia vykonávania podnikateľskej činnosti.