Úvod > Daňový poriadok > Platby > Platenie dane v splátkach (odklad) platné do 5.2.2021

Platenie dane v splátkach (odklad) platné do 5.2.2021

Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo povoliť platenie tejto dane v splátkach, ak dlžná suma bude zabezpečená záložným právom podľa daňového poriadku alebo niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka. Daňový subjekt spolu so žiadosťou predloží aj analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie, pričom povinnosť predložiť analýzu finančnej a ekonomickej situácie sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie.

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najviac na 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane alebo rozdielu dane oproti vyrubenej dani. V žiadosti môže daňový subjekt navrhnúť výšku splátok, a však pre správcu dane nie je návrh záväzný.
 
Za dobu povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach zaplatí daňový subjekt úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky. Pri výpočte úroku sa použije trojnásobok základnej úrokovej sadzby ECB platnej v deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti dane, pričom ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby ECB nedosiahne 10%, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby ECB použije ročná úroková sadzba 10%. Úrok sa vypočíta za každý deň povoleného odkladu platenia dane alebo povoleného platenia dane v splátkach.
 
Vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach na základe žiadosti daňového subjektu podlieha správnemu poplatku vo výške 9,50 eura, (v prípade elektronického podania žiadosti výška správneho poplatku je  4,50 eura, číselník služby 1060).  
 
FAQ
 
Otázka č.1 - odklad platenia dane
Spoločnosť XY, s.r.o. (zdaňovacie obdobie je kalendárny rok) si oznámením podaným správcovi dane predĺžila lehotu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2013 o tri kalendárne mesiace (koniec lehoty uplynie 30.6.2014). V tej istej lehote je spoločnosť povinná zaplatiť aj daň. Finančná situácia spoločnosti sa zhoršila a spoločnosť po vypracovaní daňového priznania zistila, že nebude môcť daň zaplatiť v lehote jej splatnosti. Preto správcovi dane predložila písomnú žiadosť o odklad platenia dane o štyri mesiace (s uvedením podrobných dôvodov, vypracovala a správcovi dane predložila podrobnú analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie, doložila k nej prílohy a k žiadosti priložila kolky v sume 9,50 eur.
Odpoveď
Správca dane žiadosti spoločnosti XY, s.r.o. vyhovel a povolil jej odklad platenia dane o štyri mesiace (koniec lehoty pripadne na 31.10.2014), o čom spoločnosti zaslal rozhodnutie. Finančná situácia spoločnosti sa však zlepšila skôr ako spoločnosť pri podaní žiadosti očakávala, a preto aj daň zaplatila skôr a to 31.7.2014. Správca dane úrok vypočíta a spoločnosti XY, s.r.o. ho vyrubí za dobu  31 dní.
 
Príklad č. 2 - výpočet úroku z odloženej sumy, ak daňový subjekt dodrží termíny a výšky splátok)
Daňový subjekt podal v januári 2015 žiadosť o platenie dane 3 000 eur v splátkach, ako správca dane vypočíta úrok z odloženej sumy ?
Odpoveď
Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu povolil zaplatiť daňový nedoplatok vzniknutý 31.1.2015 vo výške 3 000 eur v 3 splátkach. Rozhodnutie o povolení splátok bolo daňovému subjektu doručené 24.2.2015.
 
Platenie daňového nedoplatku v splátkach bolo povolené od dňa doručenia rozhodnutia o povolení splátok, t. j. v danom prípade od 24.2. 2015. Daňový subjekt termíny a výšky splátok dodržal. Splátky boli určené nasledovne:
1 000 eur do 30.6.2015
1 000 eur do 30.9.2915
1 000 eur do 31.12.2015
- suma daňového nedoplatku 3 000 eur
- výpočet úroku zo sumy 1. splátky 1000 x 10% x 127 dní / 365
- výpočet úroku zo sumy 2. splátky 1000 x 10 % x 219 dní / 365
- výpočet úroku zo sumy 3. splátky 1000 x 10% x 311 dní / 365
 
Spolu úrok z odloženej sumy – súčet súm z jednotlivých výpočtov.
 
V uvedenom prípade správca dane zároveň vyrubí úrok podľa § 156 ods. 1 písm. a) daňového poriadku za obdobie od dňa nasledujúceho po dni splatnosti dane do 23. 2.2015, pretože do doučenia rozhodnutia o povolení splátok bol daňový subjekt v omeškaní.
 
Príklad č. 3 -  Povolenie ďalšieho odkladu platenia dane
Daňový subjekt mal povolený odklad platenia daňového nedoplatku na dani z príjmov do 30.6.2013. Daňový subjekt dodržal dobu odkladu a daňový nedoplatok uhradil. Dňa 20.6.2014 doručil správcovi dane žiadosť o povolenie zaplatiť DPH za máj 2014 v splátkach, čo je ešte pred uplynutím jedného roka odo dňa, ktorý bol v poslednom rozhodnutí o odklade určený ako deň, keď daň má byť zaplatená. Môže správca dane povoliť odklad platenia dane na DPH ?
Odpoveď
Správca dane o žiadosti rozhodoval v lehote na rozhodnutie a to 15.7.2014, t. j. v čase, keď už uplynul viac ako jeden rok odo dňa, ktorý bol poslednom rozhodnutí o povolení odkladu určený ako deň, keď daň mala byť zaplatená Správca dane na základe analýzy finančnej a ekonomickej situácie a po zabezpečení dlžnej sumy záložným právom tejto žiadosti vyhovel.
 

Príklad č. 4 - Finančná a ekonomická analýza

Odpoveď
Analýza finančnej a ekonomickej situácie na účely povolenia odkladu alebo splátok by mala obsahovať také údaje, z ktorých správca dane vie zistiť aktuálnu ekonomickú a finančnú situáciu daňového subjektu. Pri analýze finančnej a ekonomickej situácie je možné vychádzať najmä z údajov vykázaných v predloženej účtovnej závierke, ktoré predstavujú hlavný zdroj informácií. Na základe uvedených údajov správca dane môže vypočítať osvedčené a publikované ukazovatele finančnej analýzy podniku. Výpoveď o finančnej situácii daňového subjektu je možné získať napr. analýzou schopnosti daňového subjektu hradiť svoje záväzky, t. j. aj záväzok voči štátu, na ktorý žiada odklad. Pre tento účel je možné využiť napr. ukazovateľ pohotovej likvidity, ukazovateľ celkovej zadlženosti, analytický list. U  daňovníkov, ktorí nevedú účtovníctvo, je možné pri analýze finančnej a ekonomickej situácie vychádzať napr. z evidencie vedenej podľa § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.