Úvod > Daňový poriadok > Platby > Daňové preplatky

Daňové preplatky

Daňový preplatok je definovaný v § 2 písm. d) daňového poriadku. Podľa tohto ustanovenia daňového poriadku na účely tohto zákona sa rozumie daňovým preplatkom suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň.
 
Daňový preplatok daňového subjektu správca dane použije:
a) na úhradu daňovej pohľadávky na dani, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,
b) na úhradu daňového nedoplatku na dani, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,
c) na úhradu splatného preddavku na daň, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,
d) na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov, daňovej pohľadávky na inej dani, daňového nedoplatku na inej dani, splatného preddavku na daň na inej dani, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby.
 
Ak nemožno daňový preplatok použiť, správca dane na žiadosť daňového subjektu daňový preplatok preúčtuje na daňovú pohľadávku alebo nesplatný preddavok na daň alebo ho vráti v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie, ak je väčší ako 5 eur. Daňový preplatok na dani z príjmov a na dani z motorových vozidiel za príslušné zdaňovacie obdobie sa vráti najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku. Ak správca dane žiadosti o vrátenie preplatku vyhovie v plnom rozsahu, správca dane rozhodnutie nevydáva.
Ak správca dane vráti daňový preplatok po lehote 30 dní, resp. 40 dní, je povinný v lehote do 15 dní od vrátenia daňového preplatku rozhodnúť o priznaní úroku zo sumy daňového preplatku, ak jeho výška presiahne sumu 5 eur. Pri výpočte úroku sa použije trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v posledný deň lehoty, v ktorej mala byť suma daňového preplatku podľa tohto zákona vrátená; ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 10%, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 10%. Úrok sa priznáva za každý deň omeškania. Správca dane tento úrok zaplatí do 15 dní od doručenia rozhodnutia o priznaní úroku. Ak správca dane eviduje voči daňovému subjektu daňový nedoplatok, použije tento úrok alebo jeho časť v lehote na jeho zaplatenie. Rovnako správca dane zaplatí daňovému subjektu úrok aj v prípadoch oneskoreného vrátenia nadmerného odpočtu a spotrebnej dane, na ktorú bolo uplatnené jej vrátenie, ak sa nadmerný odpočet a spotrebná daň nepoužijú.
 
Daňový preplatok nemožno vrátiť po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – vrátenie preplatku
Daňový subjekt, ktorý nemá daňové nedoplatky podá žiadosť o vrátenie preplatku, ktorý má na dani z príjmov vo výške 3,20 eur.
Odpoveď
Správca dane nemôže tejto žiadosti vyhovieť, nakoľko v tomto prípade ide o preplatok, ktorý je nižší ako 5 eur a  daňový poriadok neumožňuje vrátenie preplatku nižšieho ako 5 eur.
 
Otázka č. 2 - započítanie preplatku + vrátenie preplatku
Daňový subjekt má preplatok na dani z príjmov za rok 2014 vo výške 200 eur a zároveň nedoplatok na dani z príjmov za rok 2015 vo výške 50 eur. Daňový subjekt podá žiadosť o vrátenie preplatku.
Odpoveď
Správca dane použije časť preplatku na úhradu daňového nedoplatku na dani z príjmov vo výške 50 eur, zostatok preplatku vo výške 150 eur vráti daňovému subjektu.
 
Otázka č. 3 – lehota na vrátenie preplatku
Daňový subjekt podá DP k dani z príjmov za rok 2015 dňa 25.2. 2016. Žiadosťou o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania, požiada o vrátenie preplatku. Kedy správca dane vráti daňový preplatok daňovému subjektu ?
Odpoveď
Koniec lehoty na podanie daňového priznania pripadá na štvrtok 31. marca 2016. V tomto prípade správca dane v súlade s § 79 ods. 2 daňového poriadku vráti preplatok najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, t.j. najskôr 1. apríla 2016. Podľa zákona má správca dane vrátiť preplatok najneskôr do 40 dní odo dňa vzniku preplatku, t.j. do 10. mája 2016.
 
Otázka č. 4 – lehota na vrátenie preplatku
Daňový subjekt podá DP k dani z motorových vozidiel za rok 2015 dňa 29.1.2016. Žiadosťou o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania, požiada o vrátenie preplatku. Kedy správca dane vráti daňový preplatok daňovému subjektu?
Odpoveď
Koniec lehoty na podanie daňového priznania pripadá na nedeľu  31. januára 2016 a z tohto dôvodu v súlade s § 27 ods. 4 daňového poriadku bude posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania najbližší nasledujúci pracovný deň, t.j. utorok 1. februára 2016. V tomto prípade správca dane v súlade s § 79 ods. 2 daňového poriadku vráti preplatok najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, t.j. najskôr 2. februára 2016. Podľa zákona má správca dane vrátiť preplatok najneskôr do 40 dní odo dňa vzniku preplatku. Nakoľko 40. deň tejto lehoty pripadne na 12. marca 2016, t.j. na sobotu a lehota na vrátenie preplatku sa neposúva, je potrebné, aby suma preplatku bola odpísaná z účtu správcu dane najneskôr v piatok 11. marca 2016.