Úvod > Daňový poriadok > Platby > Platenie dane

Platenie dane

Daň sa platí v eurách príslušnému správcovi dane, pričom platbu dane možno vykonať:
a) bezhotovostným prevodom z účtu
1. vedeného v banke na príslušný účet správcu dane,
2. určeného na zloženie zábezpeky na daň na príslušný účet vedený v Štátnej pokladnici,
b) v hotovosti
1. poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane,
2. zamestnancovi správcu dane pri výkone exekúcie podľa tohto zákona, ak ide o platby, ktoré majú byť daňovou exekúciou vymožené, alebo ak ide o sankcie vyberané podľa osobitných predpisov,
3. pri platbách do 300 eur správcovi dane, ktorým je obec,
c) vykonaním kompenzácie, t.j. túto platbu možno použiť na kompenzáciu daňového nedoplatku daňového subjektu, splatného preddavku na daň, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách u iného správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad.
 
Daňový subjekt je povinný označiť platbu dane spôsobom podľa vyhlášky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane. Ak platbu týmto spôsobom neoznačí, správca dane použije jeho platbu :
a) na úhradu daňovej pohľadávky na dani, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,
b) na úhradu daňového nedoplatku na dani, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,
c) na úhradu splatného preddavku na daň, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,
d) na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov, daňovej pohľadávky na inej dani, daňového nedoplatku na inej dani, splatného preddavku na daň na inej dani, nedoplatku na cle, pohľadávky na iných platbách a nedoplatku na iných platbách s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby.
 

Ak v čase prijatia platby dane existuje viacero daňových pohľadávok, daňových nedoplatkov, splatných preddavkov na daň, exekučných nákladov, hotových výdavkov, pohľadávok na iných platbách a nedoplatkov na iných platbách s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu podľa odseku 6 v poradí podľa ich výšky vzostupne. Ak nemožno použiť platbu podľa odseku 6, možno túto platbu použiť na kompenzáciu daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách u iného správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad.

 
Za deň platby sa považuje
a) pri bezhotovostných prevodoch z účtu v banke deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového subjektu,
b) pri platbe v hotovosti deň, keď pošta alebo zamestnanec správcu dane hotovosť prijal alebo prevzal,
c) pri vykonaní kompenzácie podľa odseku 7 deň, keď bola platba pripísaná na účet iného správcu dane,
d) pri použití daňového preplatku podľa § 79 deň vzniku daňového preplatku, ak splatnosť daňovej pohľadávky nastane počas plynutia lehoty na vrátenie daňového preplatku, deň splatnosti tejto daňovej pohľadávky,
e) pri použití nadmerného odpočtu a spotrebnej dane  a DPH podľa § 79 ods. 7 a 8 prvý deň lehoty na ich vrátenie alebo ak splatnosť daňovej pohľadávky nastane počas plynutia lehoty na vrátenie daňového preplatku, deň splatnosti tejto daňovej pohľadávky.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – deň platby
Daňový subjekt zadal príkaz v banke posledný deň lehoty (t.j. 31.3.2016)  na zaplatenie dane, avšak platba v banke bola odpísaná z účtu daňového subjektu až 02.04.2016. Splnil si daňový subjekt svoju povinnosť včas ? 
Odpoveď
Nie, nakoľko platba bola z účtu odpísaná až 02.04.2016, správca dane je povinný vyrubiť daňovému subjektu úrok z omeškania.
 

Otázka č. 2 - neoznačená platba
Správca dane u daňového subjektu evidoval nedoplatok na dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie roka 2015 vo výške  500 eur.  V mesiaci júl 2015 odviedol daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie jún 2015 vo výške 200 eur. Platba bola odvodená na účet správcu dane s tým, že ju daňový subjekt neoznačil o akú platbu ide. Ako bude správcom dane platba identifikovaná ?
Odpoveď
Z dôvodu, že daňový subjekt uhradenú platbu neoznačil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu (Vyhl.  378/2011 Z .z. o spôsobe označovania platby) správca dane z dôvodu, že eviduje u daňového subjektu nedoplatok vo výške 500 eur použije neoznačenú platbu, ak zákon neustanovuje inak v poradí:
a) na úhradu daňovej pohľadávky na dani, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,
b) na úhradu daňového nedoplatku na dani, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,
c) na úhradu splatného preddavku na daň, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,
d) na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov, daňovej pohľadávky na inej dani, daňového nedoplatku na inej dani, splatného preddavku na daň na inej dani, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby.

Ak v čase prijatia platby dane existuje viacero daňových pohľadávok, daňových nedoplatkov, splatných preddavkov na daň, exekučných nákladov, hotových výdavkov, pohľadávok na iných platbách a nedoplatkov na iných platbách s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu podľa odseku 6 v poradí podľa ich výšky vzostupne. Ak nemožno použiť platbu podľa odseku 6, možno túto platbu použiť na kompenzáciu daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách u iného správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad.