Poskytnutie vozidla

1. Popis problému
Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi motorové vozidlo na služobné a súkromné účely, ktorého obstarávacia cena v účtovníctve spoločnosti je nižšia ako na lízingovej zmluve. Dôvodom je, že lízingová zmluva bola postúpená z inej spoločnosti.
Pýtate sa, či na účely výpočtu nepeňažného príjmu zamestnanca podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP:
- je potrebné vychádzať zo vstupnej ceny vozidla uvedenej v postúpenej lízingovej zmluve (z ceny vyššej) alebo z ceny uvedenej v účtovníctve spoločnosti, t. j. z ceny nižšej,
- je daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) súčasťou obstarávacej ceny motorového vozidla,
- je za predpokladu, že motorové vozidlo bolo obstarané v októbri 2017, potrebné vstupnú cenu motorového vozidla znížiť koeficientom výpočtu 12,5% alebo 25%.

Stanovisko z 20.5.2019
Podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP príjmom zamestnanca je aj počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania [zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“)] vrátane, suma vo výške 1 % v
1. prvom roku zo vstupnej ceny (§ 25 ZDP) motorového vozidla zamestnávateľa, poskytnutého na používanie na služobné a súkromné účely za každý aj začatý kalendárny mesiac; ak ide o prenajaté motorové vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka, a to aj ak dôjde k následnej kúpe prenajatého motorového vozidla, pričom ak vo vstupnej cene nie je zahrnutá DPH [zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“)] na účely tohto ustanovenia sa o túto daň vstupná cena zvýši,
2. nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch zo vstupnej ceny motorového vozidla podľa prvého bodu každoročne zníženej o 12,5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho roka za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia na používanie na služobné a súkromné účely, pričom na účely výpočtu nepeňažného príjmu sa vstupná cena motorového vozidla zamestnávateľa podľa prvého bodu zvýši aj o sumu technického zhodnotenia motorového vozidla vykonaného v týchto rokoch.
Vstupnou cenou motorového vozidla podľa § 25 ods. 1 ZDP je obstarávacia cena. Obstarávacou cenou sa rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto
obstarávacej ceny [§ 25 ods. 6 písm. a) zákona o účtovníctve].
Finančný prenájom je jedna z foriem obstarania majetku. Vzhľadom na uvedené, pri obstaraní motorového vozidla formou finančného prenájmu sa pre účely ustanovenia § 5 ods. 3 písm. a) ZDP považuje takéto vozidlo za vlastné vozidlo zamestnávateľa. V prípade postúpenia lízingovej zmluvy bude spoločnosť pri výpočte nepeňažného príjmu vychádzať zo vstupnej ceny vyčíslenej v súlade s § 25 ZDP (nie z ceny uvedenej v pôvodnej lízingovej zmluve).
Zo znenia § 5 ods. 3 písm. a) bod 1. ZDP tiež vyplýva, že ak vo vstupnej cene motorového vozidla nie je zahrnutá DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z., na účely výpočtu nepeňažného príjmu zamestnanca sa vstupná cena o túto
daň zvýši.
V otázke použitia správneho koeficientu zníženia vstupnej ceny motorového vozidla uvádzame, že do doby obstarania sa započítava celý kalendárny rok, v ktorom bolo motorové vozidlo obstarané. Za predpokladu, že motorové vozidlo bolo obstarané v októbri 2017, v roku 2019 plynie tretí rok od jeho zaradenia do užívania, a preto pri výpočte nepeňažného príjmu zamestnanca je potrebné použiť koeficient zníženia 25%.
 

2. Popis problému 

Český zamestnávateľ zamestnáva slovenského občana na území SR, ktorému vypláca mzdu v eurách. Tomuto zamestnancovi poskytol firemné vozidlo, ktoré môže používať aj na súkromné účely. Český zamestnávateľ sídli v ČR, kde vedie aj účtovníctvo a na území SR nemá žiadnu prevádzku, ani mu nevyplýva povinnosť viesť účtovníctvo podľa slovenských účtovných štandardov, preto obstarávacia cena firemného vozidla je v českých korunách. Problémom je prepočet obstarávacej ceny firemného vozidla výmenným kurzom cudzej meny pre účely výpočtu nepeňažného príjmu zamestnanca podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP. Pýtate sa, či je správny postup, ak sa každý mesiac vypočíta hodnota nepeňažného príjmu z obstarávacej ceny vozidla v českých korunách a následne táto hodnota sa prepočíta na eurá s použitím priemerného kurzu za kalendárny mesiac, v ktorom bol nepeňažný príjem poskytnutý (§ 31 ZDP) alebo sa najskôr prepočíta obstarávacia cena vozidla na eurá (nie je zrejmé, aký kurz sa použije) a následne, z takto prepočítanej ceny sa vypočíta nepeňažný príjem.

Stanovisko ( 22.05.2018 )

Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, poskytne motorové vozidlo na používanie na služobné a súkromné účely, nepeňažným príjmom zamestnanca je suma vypočítaná podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP, t. j. 1 % zo vstupnej ceny, resp. zníženej vstupnej ceny vozidla, a to za každý aj začatý kalendárny mesiac. V podaní uvádzate, že český zamestnávateľ, ktorý je zahraničným platiteľom dane podľa § 48 ZDP, účtuje o vstupnej cene motorového vozidla v českých korunách a o mzde zamestnanca tento zamestnávateľ účtuje v súlade s osobitnými predpismi platnými v Českej republike. Vzhľadom na uvedené sme toho názoru, že zdaniteľný nepeňažný príjem zamestnanca podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP je potrebné vypočítať v mene platnej v Českej republike, t. j. v českých korunách a až následne toto nepeňažné plnenie prepočítať na eurá v súlade s osobitnými predpismi platnými v Českej republike.
Stanovisko bolo vypracované na základe poskytnutých informácií.