Usporiadanie seminára, zaplatenie očného vyšetrenia

Popis problému
Pýtate sa, či ide o zdaniteľný príjem zamestnanca, ak zamestnávateľ:
1. z prostriedkov Sociálneho fondu usporiada seminár (náprava zraku prirodzenými metódami), nakoľko zamestnanci pracujú s PC. Pýtate sa aj na to, ak by takýto seminár nebol hradený zo sociálneho fondu, či je
možné ho považovať za daňový výdavok zamestnávateľa podľa § 19 ZDP.
2. poskytne zdravotnú starostlivosť pre svojich zamestnancov, napr. prednáška, očné vyšetrenie alebo vyšetrenie kožných znamienok (je to softvérová spoločnosť). Pýtate sa aj na to, či si môže dať zamestnávateľ
náklad zaúčtovaný na účte 528-ostatné sociálne náklady, vynaložené na vyššie uvedený účel do nákladov.
3. preplatí zamestnancovi po absolvovaní súkromnej zahraničnej cesty (dovolenka) v zmysle vnútropodnikovej smernice testy na COVID-19.

Stanovisko z 11.9.2020
Odpovede na vyššie uvádzané otázky týkajúce sa posúdenia zdaniteľnosti príspevku zamestnávateľa na lekársku preventívnu prehliadku v súlade s ustanoveniami ZDP nájdete v Usmernení k lekárskym preventívnym
prehliadkam č. 415627/2020 zo dňa 09.09.2020, link:
https://intranet.financnasprava.sk/DaneACla/Dane/Dan_z_prijmov/Zdielane%20dokumenty/Usmernenia%20a%20v%C5%A1eobecn%C3%A9%20inform%C3%A1cie/2020/Usmernenie%20k%20lek%C3%A1rskym%20prevent%C3%ADvnym%20prehliadkam.pdf

Ak zamestnávateľ nad rámec osobitných predpisov usporiada pre svojich zamestnancov seminár (náprava zraku prirodzenými metódami), ktorý nebol hradený zo sociálneho fondu, potom tento výdavok zamestnávateľa možno považovať za daňový výdavok vtedy, ak by šlo o výdavok podľa § 19 ods. 1 ZDP. Ak zamestnávateľa nad rámec osobitných predpisov zabezpečí pre svojich zamestnancov prednášku, očné vyšetrenie alebo vyšetrenie kožných znamienok, pričom o týchto nákladoch účtuje na účte 528-ostatné sociálne náklady, môže hodnotu týchto nákladov považovať za daňový výdavok len vtedy, ak pôjde o výdavok podľa § 19 ods. 1 ZDP (k správnosti účtovania na účte 528 sa nevyjadrujeme).