Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Nepeňažné príjmy > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Nesplnenie podmienok oslobodenia štúdia pri zmene pracovného zaradenia

Nesplnenie podmienok oslobodenia štúdia pri zmene pracovného zaradenia

Popis situácie

Zamestnankyňa  v roku 2012 ukončila VŠ 1.stupňa (Bc) na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť.
V roku 2020 bola prijatá do pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy s pracovným zaradením Zdravotnícky záchranár, kvalifikačné požiadavky na výkon zdrav. povolania zdrav. záchranár boli splnené.
Zamestnankyňa má záujem pracovať ako sestra a z toho dôvodu študuje na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v študijnom programe Ošetrovateľstvo. Pre akútny nedostatok sestier  v rámci celej SR a aj v našom zariadení, zamestnávateľ so štúdiom študijného odboru Ošetrovateľstvo súhlasil a uzatvoril so zamestnankyňou  Dohodu o zvýšení kvalifikácie  podľa ustanovení § 155 Zákonníka práce.
V zmysle Nariadenia vlády č.296/2010 podľa § 11 ods. 1 sa odborná spôsobilosť na výkon pracovných  činností v zdrav. povolaní sestra získava nadobudnutím (citujem)
a)  vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra
b)  vysokoškolského vzdelania  prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo
c)  vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom programe  a študijnom odbore podľa písmena b).

Uvedená zamestnankyňa odbornú spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdrav. povolaní sestra t. č. nadobúda štúdiom podľa písm. b)  - vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo. 

Prosím Vás o usmernenie, či sa toto štúdium v súvislosti  s § 5 ods. 7 Zákona o dani z príjmu č. 595/2003 Z. z. v neskoršom znení považuje za zvýšenie stupňa vzdelania, ak už vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa zamestnankyňa dosiahla v roku 2012.

Otázka 

Keďže zamestnanec mal vysokoškolské vzdelanie ukončené už pri nástupe do zamestnania (01.01.2020) , môže byť suma vynaložená na vzdelávanie zamestnanca oslobodená od dane?

Nemusí byť splnená podmienka odpracovaných 24 mesiacov, pretože nejde v tomto prípade o zvýšenie stupňa vzdelania zamestnanca?
 

 Odpoveď

Podľa § 5 ods. 7 písm. a) ZDP, príjmom oslobodeným od dane je aj príjem poskytnutý ako suma vynaložená zamestnávateľom na vzdelávanie zamestnanca,[1] pričom ak ide o zvyšovanie stupňa vzdelania na vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, musí byť splnená podmienka trvania pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru zamestnanca u tohto zamestnávateľa, alebo obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, k začiatku príslušného akademického roka nepretržite aspoň 24 mesiacov, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa; toto oslobodenie sa nevzťahuje na sumy vyplácané zamestnancovi ako náhrada za ušlý zdaniteľný príjem.

Z Vami poskytnutých informácií vyplýva, že zmena pracovného zaradenia zamestnanca si vyžaduje nové kvalifikačné predpoklady, ktoré možno nadobudnúť zvýšením kvalifikačného stupňa (v tomto prípade dosiahnutím prvého stupňa vysokoškolského štúdia v inom študijnom programe, aký má už zamestnanec absolvovaný).

Sme názoru, že v tomto prípade ide o zvyšovanie stupňa vzdelania na vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa, ale vzhľadom na to, že nebola splnená podmienka trvania pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca u tohto zamestnávateľa k začiatku príslušného akademického roka nepretržite aspoň 24 mesiacov, na takto poskytnuté nepeňažné plnenie nemožno aplikovať oslobodenie podľa § 5 ods. 7 písm. a) ZDP.

Podotýkame, že rovnako možno postupovať aj v prípadoch, kedy by zamestnávateľ so zamestnancom – absolventom študijného programu druhého stupňa uzavrel dohodu o zvýšení kvalifikácie, na základe ktorej by bol povinný získať vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v príslušnom odbore, ktorý súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa.

Stanovisko bolo vypracované na základe poskytnutých informácií a po konzultácii s Ministerstvom financií SR.

 

[1] Napríklad § 153 až 155 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 23 až 26 a § 36 až 38 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 161 až 165 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 318/2018 Z. z., § 214 až 218 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.