Poukážky pre zamestnanca od inej spoločnosti

Popis problému
Zamestnanec má u zamestnávateľa - spoločnosť venujúca sa predaju tabakových výrobkov, uzatvorenú pracovnú zmluvu. Dodávateľ tabakových výrobkov poskytol zamestnancovi spoločnosti poukážky v celkovej hodnote 10 eur. Dodávateľ tabakových výrobkov nemá žiadny pracovnoprávny vzťah so zamestnancom spoločnosti, t. j. poskytnutie poukážky bola jednorazová odmena za propagovanie určitej značky tabakových výrobkov.
Pýtate sa, akým spôsobom sa má uvedený príjem zdaniť.


Stanovisko k problému
V zmysle § 5 ods. 1 písm. g) ZDP príjmami zo závislej činnosti sú aj príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným alebo budúcim výkonom závislej činnosti alebo funkcie bez ohľadu na to, či daňovník pre platiteľa príjmu skutočne vykonával, vykonáva alebo bude vykonávať túto závislú činnosť alebo funkciu.
Z Vami poskytnutých informácií vyplýva, že dodávateľ tabakových výrobkov poskytol zamestnancovi spoločnosti poukážky ako odmenu za propagovanie ich značky počas nákupu na prevádzke, kde zamestnanec pracuje.
Predpokladáme, že k poskytnutiu poukážok došlo pri výkone závislej činnosti zamestnanca a so súhlasom  zamestnávateľa s propagovaním určitej značky tabakových výrobkov zamestnancom. Napriek tomu, že dodávateľ tabakových výrobkov nemá žiadny pracovnoprávny vzťah so zamestnancom spoločnosti a iné skutočnosti, ktoré boli dohodnuté medzi zamestnancom, dodávateľom tabakových výrobkov a zamestnávateľom, nám nie sú zrejme, a vzhľadom na to, že zamestnanec propagovanie výrobkov dodávateľa tabakových výrobkov mohol vykonávať počas pracovnej doby so súhlasom svojho zamestnávateľa, sme názoru, že sa jedná o nepeňažný príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. g) ZDP.
V uvedenom prípade odporúčame, aby platiteľ príjmu – dodávateľ tabakových výrobkov postupoval v súlade s príslušnými ustanoveniami ZDP. Predpokladáme, že príjem zamestnanca (poskytnutie poukážok) spočíval len v nepeňažnej forme, vzhľadom na čo dodávateľ tabakových výrobkov nemohol zraziť preddavok na daň (§ 35 ods. 3 ZDP). Odporúčame, aby dodávateľ tabakových výrobkov postupoval v súlade s § 39 ods. 5 ZDP a vystavil zamestnancovi potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti.
Podotýkame, že v súlade § 2 písm. e) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o reklame“), sa v danom prípade jedná o sponzorstvo tabakového výrobku. Keďže poskytnutie poukážky zamestnancovi bola „odmena“ od dodávateľa tabakových výrobkov za propagovanie určitej značky tabakového výrobku, mohlo ísť porušenie zákona o reklame [§ 6 ods. 1 písm. d)].