Prijatie tržby v hotovosti v zahraničí

Zákon č. 289/ 2008 Z. z  o používaní elektronickej registračnej pokladnice upravuje podmienky používania pokladnice e-kasa klient na evidenciu tržieb na území Slovenskej republiky. Podnikateľ je povinný tržbu prijatú v hotovosti na území Slovenskej republiky evidovať v pokladnici e-kasa klient bez zbytočného odkladu po jej prijatí.

 

Otázka č. 1 - prijatie tržby slovenským  podnikateľom v zahraničí
Je  povinný tuzemský podnikateľ za predaj tovaru používať pokladnicu e-kasa klient na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti na území Českej republiky?
Odpoveď
Ak slovenský podnikateľ prijme platbu v hotovosti z predaja tovaru v zahraničí, nie je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v pokladnici e-kasa klient, nakoľko platba nie je prijatá na území SR. Zároveň vyššie uvedené platí aj v prípade úhrady faktúry v hotovosti prijatej v zahraničí.