Používanie pokladnice e-kasa klient zahraničným podnikateľom

Používanie pokladnice e-kasa klient sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Ak sú zo zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len " zákon o ERP")  splnené podmienky, zahraničný podnikateľ je povinný citovaný zákon uplatňovať a dodržiavať v plnom rozsahu rovnako ako slovenský podnikateľ.  

 

Otázka č. 1 - používanie pokladnice e-kasa klient zahraničným podnikateľom
Je povinný podnikateľ so sídlom v Českej republike na prijatie tržby z predaja tovaru na území SR používať pokladnicu e-kasa klient?
Odpoveď
Ak zahraničný podnikateľ z predaja tovaru prijme platbu v hotovosti na území SR, je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v pokladnici e-kasa klient.

 

Otázka č. 2 - používanie pokladnice e-kasa klient zahraničným podnikateľom, ktorý na území SR nemá stálu prevádzkareň
Zahraničný podnikateľ chce prvý krát na území Slovenskej republiky v rámci kultúrneho podujatia predávať tovar - nemá stálu prevádzkareň na Slovensku. Je podnikateľ povinný používať na evidenciu tržieb pokladnicu e-kasa klient?
Odpoveď
Ak zahraničný podnikateľ prijme platbu v hotovosti z predaja tovaru na území Slovenskej republiky, je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v pokladnici e-kasa klient.

 

Otázka č. 3 - používanie pokladnice e-kasa klient zahraničnou osobou v likvidácii
Má povinnosť podnikateľ – česká spoločnosť, ktorá je v likvidácii a predáva tovar na území Slovenskej republiky povinnosť evidovať tržbu v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
Hlavnou činnosťou likvidátora je sústrediť všetky majetkové aktíva a pasíva organizácie a vysporiadať ich, tzn. že likvidátor vykonáva iba úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. V zmysle § 3 ods. 1 zákona o ERP sa na spoločnosť v likvidácii nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu v pokladnici e-kasa klient.
Uvedené sa vzťahuje na spoločnosť v likvidácii bez ohľadu na to, či ide o slovenskú alebo českú spoločnosť (resp. inú zahraničnú právnickú osobu).