Používanie pokladnice e-kasa klient zahraničným podnikateľom

Používanie pokladnice e-kasa klient (ďalej len "PEKK") sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Ak sú zo zákona o ERP splnené podmienky, zahraničný podnikateľ je povinný cit. zákon uplatňovať a dodržiavať v plnom rozsahu rovnako ako slovenský podnikateľ.  

FAQ   

Otázka č. 1 - používanie PEKK zahraničným podnikateľom
Je povinný podnikateľ so sídlom v Českej republike na prijatie tržby z predaja tovaru na území SR používať PEKK?
Odpoveď
Ak zahraničný podnikateľ z predaja tovaru prijme platbu v hotovosti na území SR, je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v PEKK.

Otázka č. 2 - používanie PEKK zahraničným podnikateľom, ktorý na území SR nemá stálu prevádzkareň
Zahraničný podnikateľ chce prvý krát na území Slovenskej republiky v rámci  kultúrneho podujatia predávať tovar - nemá stálu prevádzkareň na Slovensku. Je podnikateľ povinný používať na evidenciu tržieb PEKK?
Odpoveď
Ak zahraničný podnikateľ prijme platbu v hotovosti z predaja tovaru na území Slovenskej republiky, je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v PEKK, pričom sa môže rozhodnúť, či na evidovanie tržieb bude používať VRP alebo ORP.