Používanie pokladnice e-kasa klient tuzemským podnikateľom

Používanie pokladnice e-kasa klient sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby, pričom za predaj tovaru alebo za poskytovanie vymedzenej služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 289/ 2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice  (ďalej len "zákon o ERP") prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Podnikateľom je:
1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
4. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (samostatne hospodáriaci roľník).

Používanie pokladnice e-kasa klient sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.

 

Otázka. 1 - používanie pokladnice e-kasa klient pri predaji oblečenia                                                                                                        
Fyzická osoba – živnostník, predáva oblečenie  na základe oprávnenia na podnikanie. Z tohto predaja prijíma tržby v hotovosti. Vzniká mu povinnosť používať na evidenciu tržieb pokladnicu e-kasa klient?     
Odpoveď
Každý podnikateľ, ktorý na základe oprávnenia na podnikanie predáva na území SR tovar a za predaj tohto tovaru prijme tržbu v hotovosti, je povinný používať pokladnicu e-kasa klient.  Preto aj podnikateľovi, ktorý predáva oblečenie na základe oprávnenia na podnikanie vzniká povinnosť používať pokladnicu e-kasu klient.

Poznámka: Uvedené platí len pre toho podnikateľa, na ktorého sa nevzťahuje jedna z výnimiek uvedených v § 3 ods. 2 zákona o ERP - viď. Výnimky z používania pokladnice e-kasa klient.

 

Otázka č. 2 - predaj vlastnoručne vyrobeného tovaru
Fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie, vyrába vo voľnom čase dekoračné predmety (vrecúška, zvieratká, srdiečka...). Mala by záujem tieto predmety príležitostne predávať na jarmokoch. Vzniká povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient?
Odpoveď
Ak predaj vlastnoručne vyrobeného tovaru nie je živnosťou a túto činnosť fyzická osoba vykonáva na základe zákona  č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov  (ďalej „autorský zákon“),  povinnosť evidovať prijaté tržby v hotovosti v pokladnici e-kasa klient z predaja tohto tovaru fyzickej osobe nevzniká. V danom prípade stačí vydať  zákazníkovi  príjmový doklad  o prijatí tržby.   
Ak sa ale predaj vyrobeného tovaru bude realizovať na základe oprávnenia na podnikanie (živnostenského oprávnenia), fyzickej osobe – podnikateľovi vzniká povinnosť prijaté tržby v hotovosti z predaja tohto tovaru evidovať v pokladnici e-kasa klient. 

 

Otázka č. 3 - predaj vlastných výrobkov samostatne hospodáriacim roľníkom (1)
Samostatne hospodáriaci roľník (ďalej „SHR“) podniká v obore včelárstvo. Na vianočných trhoch plánuje predávať svoje výrobky (med, peľ, propolis a medovinu). Je povinný prijaté tržby v hotovosti evidovať v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
Keďže fyzická osoba je v danom prípade zapísaná do evidencie SHR v zmysle zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov (je jej vydané osvedčenie príslušným orgánom), táto osoba sa považuje za podnikateľa v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Na základe uvedeného fyzická osoba - SHR je povinná na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti z predaja vlastných výrobkov používať pokladnicu e-kasa klient.

 

Otázka č. 4 - predaj vlastných výrobkov samostatne hospodáriacim roľníkom (2)
SHR podniká v obore chovu dobytku. Na trhoch plánuje predávať svoje výrobky (syry, oštiepky ako aj slaninu, škvarky a podobne). Je povinný používať prijaté tržby v hotovosti evidovať v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
Keďže fyzická osoba je v danom prípade zapísaná do evidencie SHR v zmysle zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov (je jej vydané osvedčenie príslušným orgánom), táto osoba sa považuje za podnikateľa v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Na základe uvedeného fyzická osoba - SHR je povinná na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti z predaja vlastných výrobkov používať pokladnicu e-kasa klient.

 

Otázka č. 5 - predaj vlastných výrobkov občianskym združením
Občianske združenie (ďalej „združenie“) zamestnáva zdravotne postihnuté osoby na výrobu rôznych darčekových predmetov, ktoré sa následne predávajú. Má združenie povinnosť tržby, ktoré príjme v hotovosti z predaja týchto výrobkov evidovať v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
Pre posúdenie povinnosti používania pokladnicu e-kasa klient v prípade združenia je rozhodujúce, či združenie predaj tovaru uskutočňuje na základe oprávnenia na podnikanie.
Ak predaj tovaru (výrobkov) je združením vykonávaný na základe oprávnenia na podnikanie, združeniu vzniká povinnosť  tržby prijaté v hotovosti z tejto činností evidovať v pokladnici e-kasa klient v zmysle zákona o ERP.

 

Otázka č. 6 - poskytnutá služba (1)
Podnikateľka poskytujúca kadernícke služby je povinná evidovať tržbu prijatú v hotovosti v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
Zákon o ERP v prílohe č. 1 vymedzuje rozsah služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici e-kasa klient a nakoľko podnikateľka poskytuje kadernícke služby, ktoré sú v prílohe č. 1 uvedené pod ŠKEČ (štatistická klasifikácia ekonomických činností) 96.02  Kadernícke a kozmetické služby  je povinná prijatú hotovosť evidovať v pokladnici e-kasa klient. 

 

Otázka č. 7 - poskytnutá služba (2)
Podnikateľ poskytujúci reštauračné činnosti, vykonáva aj donášku ním pripravovaného jedla domov. Vzniká mu pri donáške jedla domov povinnosť evidovať tržbu prijatú v hotovosti v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď

Služba „donáška jedla“ je podľa vyjadrenia Štatistického úradu zaradená podľa ŠKEČ do kódu „56.21 Dodávka jedál“, ktorá súvisí s prípravou a dodaním jedál. Táto služba je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP, preto je podnikateľ povinný evidovať tržbu za poskytnutie uvedenej služby v pokladnici e-kasa klient.

 

Otázka č. 8 - predaj tovaru alebo poskytnutie služby osobou s trvalým pobytom na území SR a vydaným živnostenským oprávnením v zahraničí
Ak občan SR (s trvalým pobytom v SR) má vydané živnostenské oprávnenie v zahraničí (je rezidentom iného štátu) a jeho predajným miestom je územie SR,  je povinný používať na území SR pokladnicu e-kasa klient? 
Odpoveď
Ak je predajným miestom podnikateľa územie SR, je potrebné sa riadiť podľa právnych predpisov platných v SR. Ak podnikateľ so živnostenským oprávnením prijme na predajnom mieste nachádzajúcom sa na území SR za predaný tovar alebo poskytnutú službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o ERP platbu v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby) alebo ak prijme preddavok, je povinný v zmysle § 3 ods. 1 zákona o ERP prijatú tržbu zaevidovať v systéme e‑kasa prostredníctvom pokladnice e‑kasa klient. Podnikateľ požiada na účely uvedenia pokladnice e-kasa klient do prevádzky ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient pre ORP alebo VRP postupom podľa § 7a ods. 1 zákona o ERP.

 

Otázka č. 9 - zálohované obaly
Má podnikateľ zaevidovať tržbu v hotovosti a kupujúcemu vyhotoviť pokladničný doklad  v pokladnici e-kasa klient za víno vo vratných sudoch? 
Odpoveď
Podnikateľ pri prijatí tržby za predaný tovar, ale aj zálohovaný obal v hotovosti, resp. inými platobnými prostriedkami, ktoré nahrádzajú hotovosť, má povinnosť zaevidovať tržbu v pokladnici e-kasa klient a odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad z pokladnice e-kasa klient, ak kupujúci nepožiadal o jeho zaslanie alebo sprístupnenie v elektronickej podobe.