Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňová licencia > Zánik nároku na zápočet daňovej licencie

Zánik nároku na zápočet daňovej licencie

Nárok na zápočet DL alebo kladného rozdielu medzi daňovou povinnosťou a DL daňovníkovi zaniká, ak
-     počas 3 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola DL zaplatená, nevznikne možnosť odpočítať DL alebo nevznikne kladný rozdiel medzi daňovou povinnosťou a zaplatenou DL z dôvodu vykázania nedostatočnej daňovej povinnosti
-     ku dňu zrušenia daňovníka bez likvidácie (splynutie, zlúčenie, rozdelenie), pretože právny nástupca   nemá nárok na zápočet DL
-     ku dňu vstupu daňovníka do konkurzu alebo likvidácie, pretože  v období likvidácie  a konkurzu sa  DL neplatí podľa § 46b ods.7 zákona o dani z príjmov

FAQ
 
Otázka č. 1 – Zánik nároku na zápočet DL pri vykázanej  daňovej strate
Právnická osoba- neplatiteľ DPH so zdaňovacím obdobím kalendárny rok pri obrate do 500 000 € za všetky dotknuté zdaňovacie obdobia  vykáže
za r. 2014 daňovú povinnosť 200 eur,
za r.2015 daňovú povinnosť 700 €eur
za r. 2016 a 2017 daňovú stratu,
za r. 2018 daňovú povinnosť 1 000 eur.
Ako si môže započítať DL?
Odpoveď
Za  r. 2014 vykázala daňovú povinnosť 200 eur, DL pri obrate do 500 000 uer a neplatiteľovi DPH je DL vo výške 480 eur. Rozdiel (480-200) vo výške 280 eur si môže započítať v rokoch 2015 až 2017. Zaplatiť musí celú minimálnu výšku dane v sume 480 uer.
Za r. 2015 vykázala daňovú povinnosť vo výške 700 eur. Daň vo výške 480 eur (DL) musí zaplatiť. Rozdiel medzi daňovou povinnosťou(700) a DL(480) vo výške 220 eur si môže započítať vo výške kladného rozdielu DL z r. 2014 a daňovej povinnosti za r. 2014, kde vyšla  suma 280 eur. V r. 2015  stačí na zápočet suma 220 eur, takže  z r. 2014 ostáva na ďalší zápočet ešte suma 60 eur (280-220), ktorú môže daňovník započítať ešte v r. 2016 a 2017.
Za r. 2016 a 2017 vykázal  daňovník daňovú stratu. Výšku DL v sume 480 eur musí zaplatiť aj za rok 2016 (započítať bude môcť v rokoch 2017 až 2019), aj za rok 2017 (započítať bude môcť v rokoch 2018 až 2020).
Za r. 2018 vykázal daňovú povinnosť 1 000 eur, keďže však DL je od 1.1.2018 zrušená , spoločnosť ju nemá povinnosť platiť. Nárok na zápočet zostatku DL z r. 2014 vo výške 60 eur nie je už v r.2018 možný, pretože uplynula trojročná lehota. Spoločnosti však ostáva nárok na zápočet DL v r.2018  z roku 2016  vo výške 480 eur, a z roku 2017 čiastočne vo výške 40 eur, celkovo teda vznikne nárok na zápočet DL vo výške 520 eur ako rozdiel  vykázanej dane za rok 2018 (1 000 eur) a  sumy " teoretickej výšky daňovej licencie" ( 480 eur), ktorú má daňovník povinnosť uhradiť. Uvedené vyplýva z §52zk zákona o dani z príjmov. V roku 2019 a 2020 ostane spoločnosti  nárok na zápočet DL z roku 2017 ešte vo výške 440 eur (480-40),
ak vykáže dostatočnú výšku dane vo forme kladného rozdielu medzi daňovou povinnosťou a výškou daňovej licencie.