Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňová licencia > Zánik nároku na zápočet daňovej licencie

Zánik nároku na zápočet daňovej licencie

Nárok na zápočet DL alebo kladného rozdielu medzi daňovou povinnosťou a DL daňovníkovi zaniká, ak
-     počas 3 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola DL zaplatená, nevznikne možnosť odpočítať DL alebo nevznikne kladný rozdiel medzi daňovou povinnosťou a zaplatenou DL z dôvodu vykázania nedostatočnej daňovej povinnosti
-     ku dňu zrušenia daňovníka bez likvidácie (splynutie, zlúčenie, rozdelenie), pretože právny nástupca   nemá nárok na zápočet DL
-     ku dňu vstupu daňovníka do konkurzu alebo likvidácie, pretože  v období likvidácie  a konkurzu sa  DL neplatí podľa § 46b ods.7 zákona o dani z príjmov

FAQ
 
Otázka č. 1 – Zánik nároku na zápočet DL pri vykázanej  daňovej strate
Právnická osoba- neplatiteľ DPH so zdaňovacím obdobím kalendárny rok pri obrate do 500 000 € za všetky dotknuté zdaňovacie obdobia  vykázala
za r. 2015 daňovú povinnosť 200 eur,
za r.2016 daňovú povinnosť 700 eur
za r. 2017 a 2018  daňovú stratu,
za r. 2019 daňovú povinnosť 1 000 eur,

za rok 2020 daňovú povinnosť 1 200 eur.
Ako si môže započítať DL v jednotlivých zdaňovacích obdobiach ?
Odpoveď
Za  r. 2015 vykázala daňovú povinnosť 200 eur, DL pri obrate do 500 000 eur a neplatiteľovi DPH je vo výške 480 eur. Rozdiel (480-200) vo výške 280 eur si môže započítať v rokoch 2016 až 2018. Zaplatiť musí celú minimálnu výšku dane v sume 480 eur.
Za r. 2016 vykázala daňovú povinnosť vo výške 700 eur. Daň vo výške 480 eur (DL) musí zaplatiť.  Na vzniknutý kladný rozdiel medzi daňovou povinnosťou(700) a DL(480) vo výške 220 eur si môže uplatniť zápočet  z roku 2015 vo výške kladného rozdielu DL  a  výslednej daňovej povinnosti vo výške 280 eur. V r. 2016  stačí pri výslednej dani na zápočet suma 220 eur, takže  z r. 2015 ostáva na ďalší zápočet ešte suma 60 eur (280-220), ktorú môže daňovník započítať ešte v r. 2017 a  2018.
Za r. 2017 a 2018 vykázal  daňovník daňovú stratu. Výšku DL v sume 480 eur musí zaplatiť už len za rok 2017 (započítať bude môcť v rokoch 2018 až 2020). Od roku 2018 je DL zrušená, takže už sa neplatí.
Za r. 2019 vykázal daňovú povinnosť 1 000 eur, keďže však DL je od 1.1.2018 zrušená , spoločnosť ju nemá povinnosť platiť. Nárok na zápočet zostatku DL z r. 2015 vo výške 60 eur nie je už v r.2019 zanikol pretože uplynula trojročná lehota. Spoločnosti však ostáva nárok na zápočet DL  z roku 2017  vo výške 480 eur, ktorý môže poslednýkrát uplatniť v roku 2020, ak vykáže dostatočnú výšku dane.

Za rok 2020 si môže započítať celú sumu DL z roku 2017 vo výške 480 eur a zaplatí daň vo výške 720 eur(1200-480)

Otázka č. 2 – Zánik nároku na zápočet DL pri  zrušení bez likvidácie
Právnická osoba- neplatiteľ DPH so zdaňovacím obdobím kalendárny rok pri obrate do 500 000 € zaplatia v roku 2017 DL vo výške 480 eur. Dňa 17.4.2020 (rozhodný deň)  sa zlúčila s inou právnickou osobou. Za zdaňovacie obdobie pred zlúčením (od 1.1.2020 do 16.4.2020 ) vykázala daň vo výške 1 000 eur. Má možnosť právny nástupca pri podaní DP za zrušenú spoločnosť  započítať si DL z roku 2017 ?
Odpoveď
Nie, pretože právny nástupca nemá nárok na zápočet DL za zrušeného daňovníka.