Zápočet daňovej licencie

Kladný rozdiel medzi DL a daňou vypočítanou v daňovom priznaní je  možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola DL zaplatená na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu DL.

Aj keď inštitút DL je počínajúc zdaňovacím obdobím začatým najskôr od 1.1.2018  zrušený a daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok zaplatil DL v rokoch 2015 až 2017 a daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok zaplatil DL v rokoch 2015 až 2018 , nárok na zápočet kladného rozdielu medzi DL a daňou vypočítanou v daňovom priznaní si uplatnia títo daňovníci  aj po 31.decembri 2017 podľa pravidiel platných do 31.12.2017. Teda nárok na zápočet DL nezaniká ani po jej zrušení v zákone o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2018.

FAQ
 

Otázka č. 1– Zápočet DL v nasledujúcich  troch zdaňovacích obdobiach
Právnická osoba – platiteľ DPH so zdaňovacím obdobím kalendárny rok dosiahla nasledovné obraty a daňovú povinnosť v rokoch 2016 až 2020.
2016  ročný obrat 120 000 €, strata 520 €
2017 ročný obrat 150 000 €, daňová  povinnosť 1 000 €
2018 ročný obrat 502 000 €, daňová  povinnosť 850 €
2019 ročný obrat 300 000 €, daňová  povinnosť 3 000 €
2020 ročný obrat 250 000 €, daňová  povinnosť 1 500 €
Ako si môže započítať DL, ak nepočítame s platením preddavkov?
Odpoveď
Za r. 2016 pri vykázanej strate  a  obrate do 500 000 €, zaplatil  DL vo výške 960 €, ktorú si môže započítať v rokoch 2017 až 2019, ak vykáže dostatočnú daňovú povinnosť.
Za r. 2017 vykáže vyššiu daňovú povinnosť (1 000 €) ,obrat do 500 000 €, rozdiel vo výške 40 € (1 000-960) si môže započítať z DL z roku 2016.  Za  r. 2017 teda zaplatil DL 960 € a 40 € si započíta z r. 2016. Na zápočet v nasledujúcich dvoch zdaňovacích obdobiach (roky 2018 a 2019) ostáva  z r. 2016 suma 920 € (960-40) .
Za r. 2018 vykáže  daňovú povinnosť 850 €, DL už bola zrušená , ale v  tomto roku nemá nárok na zápočet DL , pretože vykázal daň nižšiu ako by bola teoretická  výška DL k 31.12.2018 (vo výške 2880 € prekročený obrat nad 500 000 €).
Za rok 2019 vykázal  daňovú povinnosť 3 000 €, obrat do 500 000 €, DL zrušená. Daňovník má však možnosť si započítať DL z roku 2016 na sumu daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje stanovenú výšku DL v r. 2019, t.j. 3000-960= 2 040 €. Z roku 2016 si  teda započíta ostávajúcich 920 €.Takže v konečnom dôsledku zaplatí daň vo výške 2 080 €  (2080+920=3 000). 
Za rok 2020 vykáže daňovú povinnosť 1 500 €, DL  zrušená. Daňovník zaplatí daň vo výške 1500 € . Ak by však napríklad zaplatil DL aj v roku 2017 a nezapočítal by ju v roku 2018 ani 2019 z dôvodu nedostatočnej dane , mal by nárok na jej zápočet poslednýkrát za rok 2020,  ak by vykázal dostatočný základ dane.    

Otázka č. 2– DL a daňovník s kalendárnym rokom v roku 2020

Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok (neplatiteľ DPH) s obratom k 31.12.2020 vo výške 126 000 eur za rok  2020 vykázala daňovú povinnosť 285 eur. Má povinnosť platiť DL?

Odpoveď

Od 1.1.2018 je inštitút DL zrušený, obchodná spoločnosť má povinnosť platiť daň vypočítanú v daňovom priznaní vo výške 285 eur, ale DL neplatí. Prípadný nárok na zápočet DL už len z daňového priznania  za rok 2017 jej nevznikne, pretože nevykázala dostatočne vysoký kladný rozdiel medzi daňou a teoretickou výškou DL (ktorá by bola k 31.12.2020 vo výške 480 eur).

Otázka č. 3– Zápočet DL  u  daňovníka s kalendárnym rokom 2020 
Právnická osoba – neplatiteľ DPH so zdaňovacím obdobím kalendárny rok dosiahla za rok 2020 výšku dane 750 eur. Výška obratu k 31.12.2020 bola 85 720 eur.  V roku 2017 zaplatila DL vo výške 480 eur z dôvodu vykázanej straty. Má nárok na jej zápočet v roku 2020?.
Odpoveď
Spoločnosť má nárok na zápočet DL z roku 2017 len vo výške kladného rozdielu medzi výslednou daňou za rok 2020 (750 eur) a teoretickou výškou DL  podľa stavu k 31.12.2020 (480 eur), čo je suma 270 eur. Nárok na zápočet zvyšnej časti  DL zaplatenej v roku 2017 vo výške 210 eur (480-270)  si už nebude môcť nikdy uplatniť, pretože uplynie doba na jej zápočet.