Zápočet daňovej licencie

Kladný rozdiel medzi DL a daňou vypočítanou v daňovom priznaní je  možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola DL zaplatená na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu DL.

Aj keď inštitút DL je počínajúc zdaňovacím obdobím začatým najskôr od 1.1.2018  zrušený a daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok zaplatil DL v rokoch 2015 až 2017 a daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok zaplatil DL v rokoch 2015 až 2018 , nárok na zápočet kladného rozdielu medzi DL a daňou vypočítanou v daňovom priznaní si uplatnia títo daňovníci  aj po 31.decembri 2017 podľa pravidiel platných do 31.12.2017. Teda nárok na zápočet DL nezaniká ani po jej zrušení v zákone o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2018.

FAQ
 

Otázka č. 1– Zápočet DL v nasledujúcich  troch zdaňovacích obdobiach
Právnická osoba – platiteľ DPH so zdaňovacím obdobím kalendárny rok dosiahla nasledovné obraty a daňovú povinnosť v rokoch 2014 až 2018.
2014  ročný obrat 120 000 €, daňová povinnosť 0
2015 ročný obrat 150 000 €, daňová  povinnosť 1 000 €
2016 ročný obrat 502 000 €, daňová  povinnosť 850 €
2017 ročný obrat 300 000 €, daňová  povinnosť 3 000 €
2018 ročný obrat 250 000 €, daňová  povinnosť 1 500 €
Ako si môže započítať DL, ak nepočítame s platením preddavkov?
Odpoveď
Za r. 2014 pri vykázanej nulovej daňovej povinnosti a  obrate do 500 000 €, musí zaplatiť DL vo výške 960 €, ktorú si môže započítať v rokoch 2015 až 2017, ak vykáže dostatočnú daňovú povinnosť.
Za r. 2015 vykáže vyššiu daňovú povinnosť (1 000 €) ,obrat do 500 000 €, rozdiel vo výške 40 € (1 000-960) si môže započítať z DL z roku 2014.  Za  r. 2015 teda zaplatí DL 960 € a 40 € si započíta z r. 2014. Na zápočet v nasledujúcich dvoch zdaňovacích obdobiach (roky 2016 až 2017) ostáva  z r. 2014 suma 920 € (960-40) .
Za r. 2016 vykáže  daňovú povinnosť 850 €, ale prekročil obrat na 502 000 €, výška DL je až 2 880 €, ktorú musí daňovník uhradiť. Kladný rozdiel medzi sumou DL (2 880) a skutočnou daňovou povinnosťou (850 €) v sume 2 030 €  si môže započítať v  rokoch 2017 až 2019.
Za rok 2017 vykáže daňovú povinnosť 3 000 €, obrat do 500 000 €, nie je povinný platiť  DL, lebo vykázal vyššiu daňovú povinnosť ako je výška DL. Daňovník má však možnosť si započítať DL z rokov 2014 a 2016 na sumu daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje stanovenú výšku DL v r. 2017, t.j. 3000-960= 2 040 €. Z roku 2014 si započíta ostávajúcich 920 € a z roku 2016 si môže započítať až 2 030 €. Na daňovú povinnosť za r. 2017 si však môže uplatniť  zápočet len vo výške 2 040 €,  a to z r. 2014 plný zápočet 920 € a z r.  2016 časť DL vo výške 1 120 € (spolu 2 040 €). Na zápočet z roku 2016  pre roky 2018 a 2019 ostane suma 910 € (2 030-1 120) .  Výšku DL  v sume 960 € musí zaplatiť.
Za rok 2018 vykáže daňovú povinnosť 1 500 €, obrat 250 000 €, DL je  s účinnosťou od 1.1.2018 zrušená, spoločnosť ju nemá povinnosť platiť . Daňovník si však môže započítať DL   z roku 2016 len vo výške presahujúcej teoretickú výšku DL 960 eur,  pretože ide o platiteľa DPH u ktorého teroretická výška DL by bola pri vykázanom obrate do 500 000 eur k 31.12.2018 vo výške 960 eur. Takže daňovník si za  rok 2018 započíta z roku 2016 sumu 540 eur (1 500-960) a na zápočet pre rok 2019 z roku 2016 mu ostane suma 370 eur  ak vykáže dostatočnú výšku dane vo forme kladného rozdielu medzi daňovou povinnosťou a teoretickou výškou daňovej licencie. Uvedené vyplýva z §52zk zákona o dani z príjmov.   

Otázka č. 2– DL a daňovník s kalendárnym rokom v roku 2018

Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok (neplatiteľ DPH) s obratom k 31.12.2018 vo výške 126 000 eur za rok  2018 vykázala daňovú povinnosť 285 eur. Má povinnosť platiť DL?

Odpoveď

Od 1.1.2018 je inštitút DL zrušený, obchodná spoločnosť má povinnosť platiť daň vypočítanú v daňovom priznaní vo výške 285 eur, ale daňovú licenciu neplatí, pretože bola od 1.1.2018 zrušená.  pPípadný nárok na zápočet DL z predchádzajúcich zdaňovacích období jej za rok 2018 nevznikne, pretože nevykázala dostatočne vysoký kladný rozdiel mnedzi daňou a teoretickou výškou DL (ktorá by bol k 31.12.2018 vo výške 480 eur).