Účtovanie daňovej licencie

Daňovú licenciu ako minimálnu daň zaúčtuje účtovná jednotka  pri uzavretí účtovných kníh  v súlade s § 73 ods. 1  postupov účtovania na účet 591- Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti  AÚ.

V súvislosti so zavedením daňovej licencie nebola do Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) doplnená žiadna osobitná úprava účtovania, čo sa týka zaúčtovania tohto účtovného prípadu.

Podľa § 52 ods. 2 postupov účtovania, pri uzavieraní účtovných kníh sa v prospech účtu 341  – Daň z príjmov účtuje záväzok účtovnej jednotky zo splatnej dane z príjmov voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov. V zmysle  § 73 ods. 1 postupov účtovania sa  výška splatnej dane z príjmov pri uzavretí účtovných kníh   účtuje na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 341 – Daň z príjmov.

 


 FAQ


Otázka č. 1 – Účtovanie daňovej licencie 

Spoločnosť s ručením obmedzeným podala v termínu daňové priznanie na daň z príjmov právnických osôb za rok 2014 v ktorom si správne vyčíslila daňovú licenciu vo výške 960,- €, ktorú v termíne na podanie DP aj uhradila. Kontrolou účtovníctva bolo zistené, že účtovná jednotka neúčtovala o daňovej licencii v účtovnom období roka 2014 a teda nevykázala ani v účtovnom výkaze Účtovná závierka. Účtovná závierka už bola schválená VZ. Ako má účtovná jednotka postupovať v tomto prípade, keď o daňovej licencii v roku 2014 neúčtovala?

 Odpoveď
Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoÚ“), účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia (ďalej len „účtovné obdobie“). Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili. V súlade s § 16 ods. 9 ZoÚ, po zostavení účtovnej závierky nemožno otvárať uzavreté účtovné knihy s výnimkou podľa ods. 10 - uzavreté účtovné knihy možno znovu otvárať len do schválenia účtovnej závierky, ak sa má zabezpečiť pravdivý a verný obraz účtovníctva. Zároveň podľa § 16 ods. 11 ZoÚ, ak sa zistí po schválení účtovnej závierky, že údaje za predchádzajúce účtovné obdobie nie sú porovnateľné (§ 17 ods. 9), účtovná jednotka ich opraví v tom účtovnom období, v ktorom ich zistila a uvedie to v účtovnej závierke v poznámkach.
To znamená, ak účtovná jednotka zistila po schválení účtovnej závierky, že v zostavenej účtovnej závierke k 31.12.2014 vykázala nesprávne údaje z dôvodu nezaúčtovania všetkých účtovných prípadov - nezaúčtovaný predpis daňovej licencie v súlade s podaným daňovým priznaním právnickej osoby za rok 2014, účtovná jednotka je povinná o tejto skutočnosti účtovať v účtovnom období kalendárneho roka 2015, t.j. keď tieto skutočnosti zistila. Informáciu o oprave uvedie zároveň aj v účtovnej závierke v poznámkach.

Otázka č. 2 – Účtovanie daňovej licencie

Platiteľovi DPH- s.r.o.  vznikla daňová povinnosť za rok 2014  vo výške 734,86€, ak som sa správne dočítala tak zaplatí daňovú licenciu v plnej výške 960€,  ale chcem sa opýtať kedy správne zaúčtujem predpis daňovej licencie za rok 2014 zápisom  591/341, t.j.  zaúčtujem ho k 31.12.2014  alebo až v roku 2015?

Odpoveď

Predpis daňovej licencie (splatnej dane) zaúčtuje účtovná jednotka pri uzavretí účtovných kníh v zmysle § 73 ods. 1 postupov účtovania (opatrenie MF SR č. 23054/2002-92), t.j. k 31.12.2014.

Otázka č. 3 - Účtovanie po zápočte daňovej licencie

Daňovník - neplatiteľovi DPH s ročným obratom neprevyšujúcim 500 vykáže v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015 na r. 800 daň vo výške 1 000 € a zároveň si v plnej výške uplatnil zápočet daňovej licencie vo výške 480 €, ktorú zaplatil za rok 2014. Ako bude o zápočte tejto dane účtovať k 31.12.2015?

Odpoveď

Účtovanie splatnej dane k 31.12.2015 bude nasledovné:
a) predpis výšky splatnej dane alebo daňovej licencie (riadok 1050 daňového priznania vo  výške 520 eur, t.j. rozdiel 1000 € - 480 eur),
    MD 591/Dal 341,
b) platba: MD 341/Dal 221 (v roku 2016 v deň uskutočnenia platby správcovi dane).