Účtovanie prijatého daru

V zmysle § 25 ods. 1 písm. d) zákona o účtovníctve sa majetok (DHM, DNM, zásoby) v prípade bezodplatného nadobudnutia s výnimkou peňažných prostriedkov a cením a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami oceňujú reálnou hodnotou. 
V zmysle § 78 ods. 4 postupov účtovania (opatrenie MF SR č. 23054/2002-92) sa na účte 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti účtuje bezodplatne nadobudnutý majetok so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu majetku.
V zmysle § 33 ods. 4 postupov účtovania (Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92) sa dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnuté bezodplatne sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04- obstaranie dlhodobého majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 - výnosy budúcich období a účet časového rozlíšenia sa rozpúšťa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním odpisov rovnakým spôsobom ako v § 56 ods. 12. Bezodplatne nadobudnutý dlhodobý hmotný majetok o ktorom sa účtuje v účtovej skupine 03 - Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný sa účtuje so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 - ostatné výnosy  z hospodárskej činnosti. Dlhodobý a nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  nadobudnutý bezodplatne od spoločníkov alebo členov, ktorým sa nezvyšuje základné imanie sa účtuje na ťarchu účtovej skupiny 04 - Obstaranie dlhodobého majetok a súvzťažne v prospech účtu 413 - ostatné kapitálové fondy. Majetok nadobudnutý štátnym podnikom delimitáciou sa účtuje na príslušný účet majetok a v prospech účtu 411 - Základné imanie.
Rovnako sa účtuje aj bezodplatné dodanie zásob. V prípade   nepeňažného dodania iného druhu zásob ako je prijatý tovar, výrobok alebo služba, sa toto nepeňažné plnenie nepovažuje za zľavu z ceny a účtuje sa rovnako podľa § 33 ods. 4 alebo § 78 ods. 4.
 
 
FAQ
 
 
Otázka č. 1 – Účtovanie bezplatne prijatého televízora 
Na základe dohodnutých zmluvných podmienok získala účtovná jednotka - stavebná firma od svojho dodávateľa televízor s nadrozmernou uhlopriečkou ako zľavu z ceny za odobratý stavebný materiál v roku 2015, ako má účtovná jednotka zaúčtovať zľavu poskytnutú dodávateľom v tomto prípade a v akom ocenení?
Odpoveď
V prípade  nepeňažného dodania iného druhu zásob ako je prijatý tovar, výrobok alebo služba, sa toto nepeňažné plnenie nepovažuje za zľavu z ceny a účtuje sa   podľa § 33 ods. 4 alebo § 78 ods. 4, t.j. v závislosti od rozhodnutia účtovnej jednotky 042/384, resp. 132/648 v reálnej hodnote.