Príjmy oslobodené od dane


Príjmy, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov právnickej osoby sú uvedené v § 13 zákona o dani z príjmov:
 
 • príjmy daňovníkov nezaložených alebo zriadených na podnikanie plynúce z činnosti, na ktorej účel vznikli, alebo ktorá je ich základnou činnosťou okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené podľa písmen b/ až f/ alebo odseku 2, príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Hlavná činnosť môže byť vymedzená osobitným predpisom, v štatúte, stanovách, zriaďovacej alebo zakladateľskej listine.

FAQ
Otázka č. 1 – Oslobodenie príjmov občianskeho združenia
Občianske združenie Veterán klub usporiadalo stretnutie veteránov, na ktorom vyberalo od účastníkov štartovné. Sú tieto príjmy oslobodenými príjmami od dane z príjmov?
Odpoveď
Podľa zákona o dani z príjmov sú u  daňovníkov vymedzených v § 12 ods. 3  zákona o dani z príjmov oslobodené príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou (hlavnou) činnosťou. To znamená, že ak bolo občianske združenie založené za účelom organizovania uvedených  podujatí, príjmy z takejto činnosti, sú od dane oslobodené.
 
 • príjmy rozpočtových organizácií z prenájmu a predaja majetku zahrnuté v rozpočte zriaďovateľa okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43. Zriaďovateľom môže byť štát, obec alebo VÚC.

FAQ
Otázka č. 2 – Predaj majetku rozpočtovej organizácie zriadenej obcou
RO sa rozhodla predať v roku 2023 osobné motorové vozidlo. Bude podliehať príjem z predaja tohto majetku  dani z príjmov PO?
Odpoveď
Podľa zákona o dani z príjmov ak dôjde k predaju majetku v rozpočtovej organizácii v roku 2023, príjem z tohto predaja je oslobodený od dane. 
 
 • príjmy štátnych fondov, Garančného fondu investícií, Fondu ochrany vkladov okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43,
 • príjmy plynúce z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty a z odpisu záväzkov pri konkurze alebo reštrukturalizácii, ktoré sú vykonané podľa osobitného predpisu vrátane odpisu záväzkov voči veriteľom, ktorí v konkurze neuplatnili svoje pohľadávky voči daňovníkovi; obdobne sa postupuje aj pri odpise záväzkov u daňovníka, ktorý sa zrušuje zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, a u daňovníka, ktorý sa zrušuje zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,
 • odpis záväzkov pri reštrukturalizácii v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom.  Záväzky dlžníkom neuhradené, vrátane tých, ktoré neboli zahrnuté v reštrukturalizačnom pláne, odpíše do výnosov, a tento odpis bude oslobodený od dane.  Uvedené rovnako platí aj pre právnych nástupcov dlžníka. 
 
 

FAQ
Otázka č. 3 – Oslobodenie príjmu z odpisu záväzku u daňovníka v konkurze
Daňovník v konkurze eviduje voči veriteľovi záväzok, ktorý nebude na základe zákona o konkurze a reštrukturalizácii uhradený. Podlieha výnos, ktorý sa účtuje pri odpise záväzku dani z príjmov ?
Odpoveď
Záväzok, ktorý daňovník nemusí zaplatiť predstavuje pre neho majetkový prospech, ktorý v súlade s postupmi účtovania  v podvojnom účtovníctve  účtuje do ostatných výnosov z hospodárskej činnosti  (účet 648) . Takto zaúčtovaný odpis záväzku sa u daňovníka v konkurze považuje za príjem oslobodený od dane z príjmov.
 
Otázka č. 4 – Oslobodenie príjmu z odpisu záväzku u daňovníka v reštrukturalizácii
Daňovník v reštrukturalizácii  eviduje voči veriteľovi záväzok, ktorý má povinnosť na  základe schváleného reštrukturalizačného plánu súdom  uhradiť vo výške 5 % , zvyšných 95 % záväzku nemusí dlžník uhradiť. Podlieha výnos, ktorý sa účtuje pri odpise záväzku dani z príjmov ?
Odpoveď
Záväzok, ktorý daňovník nemusí zaplatiť predstavuje pre neho majetkový prospech, ktorý v súlade s postupmi účtovania  v podvojnom účtovníctve  účtuje do ostatných výnosov z hospodárskej činnosti  (účet 648) . Takto zaúčtovaný odpis neuhradenej časti záväzku sa u daňovníka v reštrukturalizácii považuje za príjem oslobodený od dane z príjmov. Odpis záväzku je oslobodeným príjmom v okamihu účtovania, teda momentom právoplatnosti  uznesenia o schválení  reštrukturalizačného plánu súdom. 
 • príjmy obcí a vyšších územných celkov z prenájmu a predaja ich majetku,

FAQ
Otázka č. 5 – Predaj obecného dreva
Obec vlastní lesy, z ktorých vyťažené drevo predáva tretím osobám.  Je príjem z predaja tohto dreva predmetom dane obce? Musí z tohto dôvodu podať obec daňové priznanie?
Odpoveď
Obce sú podľa § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov zaradené medzi organizácie nezriadené alebo nezaložené na podnikanie. Ak teda dosiahnu v zdaňovacom období iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy vyberané zrážkou, nevzniká im povinnosť podať daňové priznanie. Predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie sú vo všeobecnosti príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjem z reklám, príjmov z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Zároveň ale v prípade obcí a vyšších územných celkov sú príjmy z prenájmu a predaja ich majetku od dane oslobodené, to znamená, že aj príjem z predaja drevnej hmoty z obecných lesov bude u obce oslobodeným príjmom.
Keďže obec v rámci svojej činnosti dosiahla aj príjem, ktorý je predmetom dane, obec má v tomto prípade povinnosť podať daňové priznanie (aj keď je uvedený príjem oslobodený od dane z príjmov).
 
 • výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam
 • z odpisu záväzkov na základe rozhodnutia Rady pre riešenie krízových situácií podľa osobitného predpisu
 • členské príspevky podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských listín prijaté záujmovými združeniami právnických osôb, profesijnými komorami, občianskymi združeniami vrátane odborových organizácií, politickými stranami a politickými hnutiami
FAQ
Otázka č. 6 – Členské príspevky poľovníckeho združenia 
Poľovnícke združenia ako právnická osoba - organizácia nezriadená na podnikanie prijala v roku 2023 členské príspevky. Ide o zdaniteľný príjem poľovníckeho združenia? 
Odpoveď
Aj poľovnícku organizáciu zriadenú podľa zákona o poľovníctve možno považovať vzhľadom na podmienky jej vzniku za občianske združenie a členské príspevky podľa stanov poľovníckej organizácie sú oslobodené od dane podľa §13 ods.2 písm. b) zákona o dani z príjmov.
 
FAQ
Otázka č. 7 – Výška členských príspevkov určená v stanovách a ich oslobodenie  
Musí byť v stanovách určená presná výška členských príspevkov pre účely ich oslobodenia?
Odpoveď
Pre oslobodenie členských príspevkov od dane z príjmov právnickej osoby nemusí byť v stanovách presne určená suma , ktorú sú členovia povinní platiť, je postačujúce aby v stanovách bola stanovená povinnosť platiť členské príspevky.
 
 • úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane
 • úhrady za výkon správy bytov vo vlastníctve bytových družstiev spravovaných týmito bytovými družstvami a za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov bytov
 • úroky z účtov vyplácané Štátnej pokladnici a z finančných operácií Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity
 • úrokové príjmy plynúce vymedzeným osobám zo zdroja na území SR za predpokladu splnenia konkrétnych podmienok
 • finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná
 • licenčné poplatky plynúce daňovníkom z obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území SR po splnení konkrétnych podmienok
FAQ
Otázka č. 8 – Licenčné poplatky platené materskej spoločnosti do Nemecka 
Slovenská s. r. o. na ktorej má nemecká spoločnosť 100 % majetkovú účasť od roku 2010, platila v r.2023 licenčné poplatky svojej materskej spoločnosti do Nemecka. Podliehajú tieto poplatky zrážkovej dani v nadväznosti na §16 ods.1 písm. e) bod 1 zákona o dani z príjmov ?
Odpoveď
Nie, pretože ide o platbu materskej spoločnosti (právnickej osobe) do Nemecka, ktorá je z členského štátu Európskej únie a priamy majetkový podiel  nemeckého daňovníka je vo výške viac ako 25 % (v danom prípade až 100 %), pričom trvá viac ako 24 mesiacov (od roku 2010). Súčasne nemecká spoločnosť  ako príjemca je aj  skutočným vlastníkom licenčných poplatkov. Po splnení všetkých podmienok uvedených v §13 ods.2 písm. h) zákona o dani z príjmov je príjem z licenčných poplatkov platených do Nemecka oslobodený od dane a slovenský platiteľ nemá povinnosť odviesť zrážkovú daň z tohto príjmu za nemeckého daňovníka..
 • výnosy z verejného zdravotného poistenia u zdravotných poisťovní po splnení predpísaných podmienok
 • prijaté náhrady škôd a náhrady nemajetkovej ujmy na základe rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva
 • plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce a plnenia poskytnuté podľa osobitného predpisu
 • podpora v čase skrátenej práce

FAQ

Otázka č. 9  – Plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa §54 ods.1 písm. e) zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov

Právnickej osobe bol poskytnutý príspevok v rámci projektu Prvá Pomoc PLUS  na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa v príslušnom mesiaci  roka 2022. Je predmetný príspevok v zdaňovacom období roka 2022 zdaniteľným príjmom?

Odpoveď
Nie, pretože ide o príjem poskytnutý podľa §54 ods.1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti a v súlade s ustanovením §13 ods.2 písm. k) zákona o dani z príjmov je oslobodeným od dane. Časť mzdového nákladu zamestnanca na ktorý bol poskytnutý príspevok nie je daňovým výdavkom, nakoľko bol vynaložený na príjem nezahrňovaný do základu dane v súlade s §21 ods.1 písm. j) zákona o dani z príjmov.