Predmet dane

Predmetom dane je podľa zákona o dani z príjmov príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie. Téma daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie je v databáze znalostí spracovaná samostatne.
 
Daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom SR) je právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia, pričom miestom skutočného vedenia je miesto, kde sa prijímajú riadiace a obchodné rozhodnutia štatutárnych orgánov a dozorných orgánov právnickej osoby, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri.
Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.
 
Daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentom SR) je právnická osoba, ktorá nemá na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia alebo právnická osoba uvedená v § 2 písm. d) druhom bode, ktorá sa v dôsledku uplatnenia medzinárodnej zmluvy považuje za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou v inom zmluvnom štáte.
Predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou sú príjmy zo zdrojov na území Slovenskej republiky definované v § 16 zákona o dani z príjmov.
Téma predmetu dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je spracovaná v databáze znalostí samostatne.

Zákon osobitne upravuje predmet dane u vybraných subjektov:
  • predmetom dane správcovskej spoločnosti, ktorá vytvára podielové fondy sú len príjmy správcovskej spoločnosti,
  • predmetom dane doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vytvára doplnkové dôchodkové fondy sú len príjmy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
  • predmetom dane dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá vytvára alebo spravuje dôchodkové fondy sú len príjmy dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
  • predmetom dane daňovníka, ktorý je verejnou obchodnou spoločnosťou, Národnou bankou Slovenska sú iba príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak ustanovenie §17j ods.1 zákona o dani z príjmov neustanovuje inak,
  • predmetom daňovníka, ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti je aj príjem podľa § 14 ods. 4 a 6 zákona o dani z príjmov, ak ustanovenie §17j ods.1 zákona o dani z príjmov neustanovuje inak,
  • predmetom dane daňovníka, ktorý je komplementárom komanditnej spoločnosti je aj príjem podľa § 14 ods. 5 a 7 zákona o dani z príjmov, ak ustanovenie §17j ods.1 zákona o dani z príjmov neustanovuje inak,
  • predmetom dane investičného fondu s premenlivým základným imaním sú príjmy tohto fondu vrátane príjmov podfondov, ktoré vytvára.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – zdanenie príjmov z predaja budovy
Daňovník - obchodná spoločnosť  predala budovu, ktorú mala zaradenú v obchodnom majetku spoločnosti, a ktorú odpisovala 5 rokov. Bude tento predaj predmetom dane a akú hodnotu budovy si môže zahrnúť do daňových výdavkov v súvislosti s týmto predajom?
 
Odpoveď
Podľa § 2 písm. b/ zákona o dani z príjmov je predmetom dane príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane podľa § 12. Teda predmetom dane je aj príjem z predaja majetku využívaného na podnikateľskú činnosť, pričom súvisiacim daňovým výdavkom je zostatková cena alebo pomerná časť zostatkovej ceny majetku pri jeho vyradení predajom okrem budov a stavieb zaradených do odpisovej skupiny 6, ktorá sa zahrnuje len do výšky príjmov z predaja zahrnutých do základu dane.