Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Predmet dane > Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane:

  • príjem podľa § 50 (podiel zaplatenej dane),
  • príjem získaný darovaním alebo dedením, okrem darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa,  
  • podiel na zisku vyplácaný zo
  • zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva vrátane reverzného hybridného subjektu / §3 ods.1 písm. e) zákona o dani z príjmov/ v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel na zisku,  vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku alebo podiel na výsledku podnikania vyplávaný tichému spoločníkovi a podiel na zisku  a na majetku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou /§3 ods.1 písm. g) /, okrem príjmov definovaných v §3 ods.1 písm. e) a g) zákona o dani z príjmov  vykázaných  v zdaňovacom období začatom najskôr od 1.1.2017, ktoré sú predmetom dane u príjemcov právnických osôb z nezmluvných štátov, alebo prijatých od daňovníkov z nezmluvných štátov a okrem príjmov podľa §3 ods.1 písm. f) zákona o dani z príjmov, 
  • príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie, a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.

 FAQ

Otázka č. 1 – Podiely na zisku vykázané za zdaňovacie obdobie do 31.12.2003

Naša spoločnosť vykázala za zdaňovacie obdobie roka 2003 zisk, ktorý sa rozhodla vyplatiť podielnikom - právnickej osobe v roku 2023. Podliehajú tieto podiely na zisku dani z príjmov? Ak áno, akým spôsobom sa zdaňujú? 
Odpoveď
Podľa § 51d a v nadväznosti na § 52t ods.11 zákona o dani z príjmov len podiely na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva vykázané za zdaňovacie obdobia najneskôr do 31.12. 2003, o ktorých vyplatení valné zhromaždenie rozhodlo po 31. decembri 2012 a ktoré boli najneskôr do 31.decembra 2013 aj vyplatené, podliehali osobitnej sadzbe dane (zrážkovej dani vo výške 15%) a povinnosť zrazenia dane bola na platiteľovi – vyplácajúcej spoločnosti. Išlo o jednorazové opatrenie zo strany zákonodarcu v zákone o dani z príjmov a platilo len pre rok 2013 (ak bolo v tomto roku rozhodnuté o vyplatení „starých podielov na zisku „ a skutočne aj do konca roka 2013 boli vyplatené). Ak takéto podiely na zisku vykázané za zdaňovacie obdobia najneskôr do 31. decembra 2003 sú vyplácané v  roku 2023, spoločnosť ich vyplatí právnickej osobe v plnej výške a povinnosť zdanenia je na príjemcovi. Táto právnická osoba - príjemca uvedený podiel na zisku zahrnie do základu dane roka 2023 a  podaním daňového priznania za rok 2023 ho zdaní sadzbou dane v súlade s § 15 zákona o dani z príjmov.
 

Otázka č. 2 – Podiely na zisku vykázané za zdaňovacie obdobie po 31.12.2003 vyplácané v roku 2016
Naša spoločnosť s ručením obmedzeným vykázala za zdaňovacie obdobie roka 2015 zisk, ktorý sa rozhodla vyplatiť spoločníkovi - právnickej osobe v roku 2016 vo forme podielov na zisku. Podliehajú tieto príjmy dani z príjmov?
Odpoveď
Podľa   12 ods.7 písm. c) zákona o dani z príjmov podiely na zisku vykázané  za zdaňovacie obdobie začaté 1.1. 2004  naďalej aj v roku 2016 nie sú predmetom dane. Podiel na zisku po zdanení vykázanom za zdaňovacie obdobie 2015 nie je predmetom dane, teda nie je zdaniteľným príjmom a pri zistení základu dane za zdaňovacie obdobie roka 2016 sa odpočíta od  výsledku hospodárenia na r. 210 daňového priznania.

 

Otázka č. 3 – Podiely na zisku vykázané  za zdaňovacie obdobie od 1.1.2004 do 31.12.2016, vyplácané českej právnickej osobe od 1.1.2017
Slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným vykázala za zdaňovacie obdobie roka 2016 zisk, ktorý sa rozhodla vyplatiť spoločníkovi - českej právnickej osobe v roku 2017. Podliehajú tieto podiely na zisku dani z príjmov?
Odpoveď
Ustanovenia §3 ods.2 písm. c) a  § 12 ods.7 písm. c) zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2016 sa použijú aj na  podiely  na zisku vykázané  za zdaňovacie obdobie počnúc zdaňovacím obdobím začatým od 1.1. 2004 najneskôr do 31.12.2016 , ak sú vyplácané aj  od 1.1.2017.  Podiel na zisku  vykázaný  za zdaňovacie obdobie 2016 vyplácaný  tuzemskej alebo zahraničnej právnickej osobe v roku 2017 nie je predmetom dane, teda nie je zdaniteľným príjmom a pri zistení základu dane za zdaňovacie obdobie roka 2017 sa odpočíta od  výsledku hospodárenia na r. 210 daňového priznania.

Otázka č. 4 – Podiely na zisku a na majetku vykázané  za zdaňovacie obdobie od 1.1.2004  do 31.12.2016, vyplácané pozemkovému spoločenstvu v roku 2017
Tuzemské pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou  vyplatilo v roku 2017 podiel na zisku inému tuzemskému pozemkovému spoločenstvu - právnickej osobe vykázaný vo výsledku hospodárenia v r.2016. Podliehajú tieto podiely na zisku a majetku dani z príjmov?
Odpoveď
V súlade s prechodným ustanovením §52zi ods.5 písm. a) zákona o dani z príjmov ak plynú podiely na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva nie sú predmetom dane ak sú vykázané za zdaňovacie obdobie začaté najskôr 1.1.2017 (s výnimkou podielov na zisku a majetku vytvorených v zdaňovacom období začatom najskôr od 1.1.2017 u príjemcov členov pozemkového spoločenstva právnických osôb z nezmluvných štátov a vyplácaných do nezmluvných štátov) , ale aj podiely na zisku vykázané za zdaňovacie obdobie do 31.decembra 2016 ,vyplácané po 31.decembri 2016. Ak teda pozemkové spoločenstvo právnická osoba prijalo v r.2017 podiely na zisku vykázané v  r.2016  nie sú predmetom dane.

Otázka  č. 5 – Príjem podľa § 50
Občianskemu združeniu boli poskytnuté finančné prostriedky z podielu zaplatenej dane podľa § 50 ZDP. Musí daňovník tento príjem zdaniť? Má združenie povinnosť podať daňové priznanie ak má len príjmy z podielu zaplatenej dane? Musí sa z dôvodu tohto jediného príjmu daňovník zaregistrovať na daňovom úrade? 
Odpoveď
Keďže podľa § 12 ods. 7 písm. a/ ZDP príjem podľa § 50 nie je predmetom dane,  nepodlieha dani z príjmov. To znamená, že tento príjem sa nezahŕňa do základu dane v daňovom priznaní a v prípade, že daňovník dosiahol jediný príjem z podielu zaplatenej dane nebude z tohto dôvodu podávať daňové priznanie. Prijatie podielu zaplatenej dane, resp. skutočnosť, že sa daňovník stal prijímateľom podielu zaplatenej dane neznamená povinnosť registrácie združenia  na daň z príjmov u správcu dane podľa §49a ZDP.