Darovanie finančných prostriedkov zahraničnému subjektu

Otázka
Daňovník – právnická osoba v roku 2013 daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane ním určenému zahraničnému subjektu nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie. Je tento daňovník oprávnený v daňovom priznaní za rok 2013 vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4 zákona o dani z príjmov?
 
Odpoveď
Podľa § 50 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov je daňovník, ktorý je právnickou osobou, v daňovom priznaní oprávnený vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa odseku 4, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky  najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane  ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov.
V predmetnom ustanovení je pri daňovníkoch, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, ktorým sa má poskytnúť finančný dar zavedený odkaz na  § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka, v ktorom je vymedzený pojem podnikanie.
Podľa §  12 ods. 3 zákona o dani z príjmov sú za daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie považované napr. organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého  vznikli, pričom tieto subjekty sú  zaregistrované v príslušnom registri podľa predmetu činnosti v Slovenskej republike. Napr. ide o neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré sú zakladané podľa zákona č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 35/2002 Z. z. a sú registrované v registri vedenom Ministerstvom vnútra SR.
Napriek skutočnosti, že § 50 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov sa pri neziskových organizáciách, ktorým je daňovník povinný poskytnúť finančný dar v zákonom stanovenej výške, ak chce poukázať vyššie percento asignácie dane, odvoláva na § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka, pre daňové účely je presne zadefinovaná kategória neziskových organizácií v § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov.
Z uvedeného dôvodu v nadväznosti na stanovisko Ministerstva financií SR, právnická osoba musí poskytnúť finančný dar neziskovej organizácii uvedenej v § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov zriadenej na území Slovenskej republiky.