Finančný dar po zlúčení

Otázka

Spoločnosť sa zrušila bez likvidácie s právnym nástupníctvom (zlúčením), právny nástupca podáva daňové priznanie za zrušenú spoločnosť v predĺženej lehote a má záujem poukázať podiel zaplatenej dane ním určenému prijímateľovi.
Bude podmienka darovania finančných prostriedkov splnená aj v prípade, ak tento finančný dar poskytne v lehote na podanie daňového priznania už právny nástupca?

Odpoveď

Daňovník, ktorý je právnickou osobou, je oprávnený podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie na účely vymedzené v § 50 ods. 5.

Podľa § 49 ods. 6 zákona o dani z príjmov ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, je tento daňovník alebo jeho právny nástupca povinný podať daňové priznanie v lehote podľa § 49 ods. 2 za zdaňovacie obdobie ukončené ku dňu, ktorý predchádza rozhodnému dňu. Majetok a záväzky vzniknuté počnúc rozhodným dňom do dňa zániku daňovníka sú súčasťou majetku a záväzkov jeho právneho nástupcu.

Obdobná úprava platí aj na účely účtovníctva. Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov od rozhodného dňa, skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva zanikajúcej právnickej osoby, sú súčasťou účtovníctva a účtovnej závierky nástupníckej účtovnej jednotky.

Podľa § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka je zlúčenie postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností. Právny nástupca vstupuje do práv a povinností zaniknutých spoločností, ktorých je právnym nástupcom.

Zákon o dani z príjmov neobsahuje osobitnú úpravu práv a povinností právneho nástupcu pri poukazovaní podielu zaplatenej dane z dane uvedenej v daňovom priznaní, ktoré podáva za daňovníka zrušeného bez likvidácie za zdaňovacie obdobie ukončené ku dňu, ktorý predchádza rozhodnému dňu. Z tohto dôvodu je potrebné vychádzať zo všeobecnej úpravy univerzálnej sukcesie práv a povinnosti zo zrušenej obchodnej spoločnosti alebo družstva na právneho nástupcu.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že právny nástupca, ktorý podáva daňové priznanie za daňovníka zrušeného bez likvidácie za zdaňovacie obdobie ukončené ku dňu, ktorý predchádza rozhodnému dňu, môže z dane uvedenej v tomto daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, ak do lehoty na podanie tohto daňového priznania poskytne finančný dar najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov.