Prijímateľ podielu zaplatenej dane - nepoukázanie podielu

Otázka

Oprávnenému prijímateľovi podielovej dane podľa § 50 ods. 4 zákona o dani z príjmov neboli zo strany správcu dane prevedené podiely zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie roku 2014 z titulu chyby spôsobenej bankou. Oprávnený prijímateľ sa rozhodol žiadať náhradu škody od zodpovednej osoby a pre tieto účely požaduje od finančnej správy zaslať výšku celkovej sumy podielovej dane za rok 2014 v prípade, ak by banka chybu nespôsobila. Je možné daňovníkovi na základe jeho písomnej žiadosti poskytnúť výšku celkovej sumy podielovej dane za zdaňovacie obdobie roku 2014, ktoré uplatnili poskytovatelia v podaných vyhláseniach, resp. daňových priznaniach za dotknuté zdaňovacie obdobie bez poskytnutia akýchkoľvek identifikačných údajov poskytovateľov?

Odpoveď

Správca dane je povinný po splnení podmienok podľa § 50 ods. 6 ZDP previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia podľa ods. 1. Jednou z podmienok je, že notár osvedčuje prijímateľovi podielu zaplatenej dane pri zápise do centrálneho registra prijímateľov vedeného Notárskou komorou SR, oznámenie prijímateľa o čísle bankového účtu na účely prijímania podielu zaplatenej dane, ktoré preukazuje potvrdením banky nie starším ako 30 dní. Názov banky, v ktorej má prijímateľ zriadený účet a číslo tohto účtu notár oznamuje Notárskej komore SR. Zoznam prijímateľov je verejný zoznam, ktorý každoročne Notárska komora zverejní do 15.01. kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť podiel zaplatenej dane. V tejto lehote ho doručuje aj finančnému riaditeľstvu. V ZDP nie je uvedená možnosť zmeny alebo opravy údajov zapísaných v zozname prijímateľov, údaje sú záväzné pre daný kalendárny rok a ich úpravu je možné vykonať až pri zápise do zoznamu platného na nasledujúci rok. Finančné prostriedky, ktoré správca dane nedoručil prijímateľovi, ostávajú príjmami štátneho rozpočtu, pretože predstavujú časť z dane z príjmov zaplatenej jednotlivými daňovníkmi.

Z dôvodu nesplnenia niektorej z podmienok uvedených v ustanovení § 50 ods. 6 ZDP neboli konkrétnemu registrovanému prijímateľovi prevedené podiely zaplatenej dane a zároveň sa nedostal do ročného prehľadu prijímateľov podľa stavu k 31.12.2015 zverejneného finančným riaditeľstvom. Finančné riaditeľstvo SR nemôže vyhovieť žiadosti zamietnutému prijímateľovi, pretože požadovaný údaj nemá k dispozícii, nedisponuje takou informáciou. Ani správca dane takýto údaj neeviduje v spise prijímateľa. Daňový poriadok ani ZDP neupravuje možnosť poskytnúť informáciu o nevyplatenom podielu zaplatenej dane.