Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Podiel zaplatenej dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Spätné preplatenie nákladov z poukázaného podielu zaplatenej dane

Spätné preplatenie nákladov z poukázaného podielu zaplatenej dane

Otázka

Príjemca podielu zaplatenej dane (občianske združenie - športový klub) usporiadal v apríli 2016 futbalový turnaj, príjem z podielu zaplatenej dane však prijal od správcu dane až v júli 2016. Môže občianske združenie ako príjemca podielu zaplatenej dane prostriedky prijaté z podielu zaplatenej dane podľa § 50 ZDP použiť v júli 2016 na spätné preplatenie nákladov, napr. na náklady vynaložené na akciu konanú v apríli 2016, tzn. či je možné čerpanie prostriedkov podielu zaplatenej dane aj spätne (najviac na náklady čerpané v danom kalendárnom roku v ktorom budú správcom dane poukázané, v tomto prípade od 1. januára 2016, pri využití vlastných prostriedkov prijímateľa, napr. členských príspevkov, darov, dotácií poskytnutých na činnosť zriaďovateľom, resp. pôžičky od jednotlivých členov občianskeho združenia alebo iných subjektov, ktorá neovplyvní základ dane tohto občianskeho združenia) ?

Odpoveď

V súlade s § 50 ods. 11 ZDP ak prijímateľ nepoužije poskytnutý podiel zaplatenej dane na činnosti podľa § 50 ods. 5 ZDP najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom mu bol podiel zaplatenej dane poukázaný, vzťahujú sa na prijímateľa ustanovenia o porušení finančnej disciplíny podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom podiel zaplatenej dane je povinný vrátiť správcovi dane miestne príslušnému podľa sídla prijímateľa do 90 dní odo dňa vzniku skutočnosti, s ktorou je spojená povinnosť vrátiť poskytnutý podiel zaplatenej dane.

V prípade, ak ide o refundáciu nákladov vzniknutých pri vykonávaní projektov spĺňajúcich charakter zákonom určeného účelu použitia podielu zaplatenej dane, ide o jeho použitie v súlade s podmienkami určenými v § 50 ZDP. Nakoľko ZDP upravuje lehotu na použitie podielu zaplatenej dane od momentu
jeho poskytnutia až do konca nasledujúceho roka, refundovať by sa mali len náklady na projekty, ktoré sú v čase poukázania podielu ešte aktívne. V prípade projektov, ktoré boli ukončené pred poukázaním podielu zaplatenej dane, tieto nie je možné refinancovať.

To znamená, že ak by futbalový turnaj, usporiadaný v apríli 2016, bol súčasťou projektu, ktorý bol v čase poukázania podielu zaplatenej dane aktívny, spätné čerpanie podielu zaplatenej dane ako preplatenie už vynaložených nákladov (výdavkov) bolo možné. V prípade, že išlo o jednorazovú akciu (ukončený projekt), refundácia nákladov z podielu zaplatenej dane prijatého v júli 2016 nie je možná.