Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z príležitostných činností > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

Otázka č. 1 - Príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby
Daňovník okrem príjmov zo závislej činnosti (14 500 eur) dosiahol v roku 2017 aj príjem z predaja poľnohospodárskych produktov dopestovaných vo vlastnej záhrade (zeleniny), pričom nejde o činnosť vykonávajú v rámci podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka. Príjmy z predaja poľnohospodárskych prebytkov dosiahol vo výške 1 500 eur. Je možné tieto príjmy považovať za príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby?
Odpoveď
Predmetné príjmy z predaja poľnohospodárskych produktov dopestovaných vo vlastnej záhrade (poľnohospodárske prebytky), pričom nejde o činnosť vykonávajú v rámci podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka je možné považovať za príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, ktoré sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 8 ods. 1a) zákona o dani z príjmov. Predmetné príjmy, ktoré sa zaraďujú medzi príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej činnosti podľa § 8 ods. 1a) zákona o dani z príjmov sú od dane z príjmov oslobodené do výšky 500 eur.  Daňovník v podávanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie uvedie okrem príjmov zo závislej činnosti aj príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej činnosti znížené o sumu oslobodených príjmov t. j. sumu 1 000,- eur (1 500 -500).
 
Otázka č. 2 - Príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby - predaj sena
Daňovník  okrem príjmov zo závislej činnosti (15 800 eur) dosiahol  v roku 2017 príjmy z predaja sena vo výške 850 eur. Daňovník obhospodaruje rodinné pozemky vo výmere asi 15ha, pričom túto činnosť nevykonáva ako sústavnú činnosť za účelom získania príjmov, t. .j. nejde o činnosť vykonáva v rámci podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka. Je príjem z predaja sena  možné považovať za príležitostný príjem z poľnohospodárskej činnosti?  
Odpoveď
Predmetné príjmy z predaja poľnohospodárskych produktov - sena (poľnohospodárske prebytky), pričom nejde o činnosť vykonávajú v rámci podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka, je možné považovať za príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, ktoré sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 8 ods. 1a) zákona o dani z príjmov.  Predmetné príjmy (predaj sena), ktoré sa zaraďujú medzi príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej činnosti podľa § 8 ods. 1a) zákona o dani z príjmov, sú od dane z príjmov oslobodené do výšky 500 eur.  Daňovník v podávanom daňovom priznaní uvedie okrem príjmov zo závislej činnosti príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej činnosti znížené o sumu oslobodených príjmov t. j. sumu 350,- eur (850-500). 
 
Otázka č. 3 - Príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby - predaj vajec
Daňovník, starobný dôchodca okrem starobného dôchodku dosiahol v roku 2017 príjmy z predaja vajec vo výške 950 eur. Daňovník predáva vajcia ako poľnohospodárske prebytky, a nejde teda o činnosť vykonávanú  v rámci podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka. Príjem z predaja poľnohospodárskych prebytkov - vajcia je možné považovať za príležitostný príjem z poľnohospodárskej činnosti?  
Odpoveď
Príjmy z predaja poľnohospodárskych produktov - vajcia (poľnohospodárske prebytky), pričom nejde o činnosť vykonávajú v rámci podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka je možné považovať za príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, ktoré sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 8 ods. 1a) zákona o dani z príjmov.  Predmetné príjmy (predaj vajcia), ktoré sa zaraďujú medzi príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej činnosti podľa § 8 ods. 1a) zákona o dani z príjmov, sú od dane z príjmov oslobodené do výšky 500 eur. Za zdaniteľné príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby podľa § 8 ods. 1a) zákona o dani z príjmov sa u tohto daňovníka považuje suma z 450 eur (950-500). Nakoľko ide o starobného dôchodcu, ktorý okrem starobného dôchodcu, ktorý je od dane z príjmov oslobodený, dosiahol len  zdaniteľné príjmy podľa § 8 ods. 1a) zákona vo výške 450 eur, daňovníkovi nevznikla  povinnosť podať daňové priznanie a zdaňovať tieto príjmy (úhrn zdaniteľných príjmov daňovníka za príslušné zdaňovacie obdobie   nepresiahol sumu 1 901,67 eur ).
 
Otázka č. 4 - Príjmy z príležitostných činností 
Daňovník, ktorý je celý rok 2017 zamestnaný, príležitostne pokosí trávnik susedom a dosiahne príjem 100 eur za rok. Je možné takýto príjem považovať za príjem z príležitostných činností, ktorý sa zaraďuje medzi príjmy podľa § 8 ods. 1a) zákona o dani z príjmov.
Odpoveď
Ak daňovník túto činnosť vykonal príležitostne (nie sústavne a opakovane), je možné príjmy z vykonávania predmetnej činnosti považovať za príjmy z príležitostných činností podľa § 8 ods. 1a) zákona o dani z príjmov. Nakoľko suma príjmov z príležitostných činností podľa § 8 ods. 1a) zákona o dani z príjmov, ktorú daňovník dosiahol v zdaňovacom období, nepresiahla sumu 500 eur (suma oslobodených príjmov), daňovník nedosiahol zdaniteľné príjmy z príležitostných činnosti podľa § 8 ods. 1a) zákona o dani z príjmov. Za predpokladu, že daňovník  požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov, nemá povinnosť podávať daňové priznanie.    
 
Otázka č. 5 - Príjmy z príležitostného prenájmu automobilu
Daňovník, ktorý je celý rok 2017 zamestnaný, prenajal príležitostne (na dovolenku) svoj osobný automobil známemu. Dosiahol príjem vo výške 300 eur. Je možné považovať takýto príjem za príjem z príležitostného prenájmu hnuteľnej veci?
Odpoveď     
Ak nejde o sústavné prenajímanie hnuteľných vecí, ktoré je možné vykonávať len na základe živnostenského oprávnia, potom je možné takýto príjem z prenájmu automobilu považovať za príjem z príležitostného prenájmu podľa § 8 ods. 1a) zákona o dani z príjmov. Nakoľko suma príjmov z príležitostných činností podľa § 8 ods. 1a) zákona o dani z príjmov, ktorú daňovník dosiahol v zdaňovacom období, nepresiahla sumu 500 eur (suma oslobodených príjmov), daňovník nedosiahol zdaniteľné príjmy z príležitostných činnosti podľa § 8 ods. 1a) zákona o dani z príjmov. Za predpokladu, že daňovník  požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov, nemá povinnosť podávať daňové priznanie.