Príjmy z príležitostných činností

Za príjem z príležitostnej činnosti fyzickej osoby vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí (podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov) sa od 1.1.2018 nepovažuje príjem z príležitostnej činnosti, príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a príjem z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, ak tento príjem plynie
  • z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu a
  • vyplácajúci daňovník je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov, t. j. s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmami z prenájmu nehnuteľnosti a príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, ktorá si môže znížiť svoj základ dane o odmenu vyplatenú fyzickej osobe na základe vystaveného účtovného dokladu.
Príjem fyzickej osoby dosiahnutý z činnosti vykonanej na základe zmluvného vzťahu, ak si vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov, môže znížiť základ dane o odmenu vyplatenú fyzickej osobe na základe vystaveného účtovného dokladu, sa nepovažuje za príjem z príležitostnej činnosti a takýto príjem sa zdaňuje ako ostatný príjem "iný" podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Pri takomto príjme nie je možné uplatniť oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500 eur.
 
Príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí sa zdaňujú prostredníctvom podaného daňového priznania.
 

FAQ

Otázka č. 1 - Príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby
Daňovník okrem príjmov zo závislej činnosti (14 500 eur) dosiahol v roku 2021 aj príjem z predaja poľnohospodárskych produktov dopestovaných vo vlastnej záhrade (zeleniny), pričom nejde o činnosť vykonávajú v rámci podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka. Príjmy z predaja poľnohospodárskych prebytkov dosiahol vo výške 1 500 eur, a to predajom na trhových miestach. Je možné tieto príjmy považovať za príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby?
Odpoveď
Príjem z predaja poľnohospodárskych produktov dopestovaných vo vlastnej záhrade (poľnohospodárske prebytky) predaných na trhoviskách, pričom nejde o činnosť vykonávajú v rámci podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka, je možné považovať za príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, nakoľko v tomto prípade kupujúci nevystavil žiadny účtovný doklad. Takýto príjem je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur.  Daňovník teda v podanom daňovom priznaní za rok 2021 uvedie okrem príjmov zo závislej činnosti aj príjem z príležitostnej poľnohospodárskej činnosti vo výške 1 000 eur. 
 
Otázka č. 2 - Príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby - predaj sena
Daňovník  okrem príjmov zo závislej činnosti (15 800 eur) dosiahol  v roku 2021 aj príjem z predaja sena vo výške 850 eur. Daňovník obhospodaruje rodinné pozemky vo výmere asi 15 ha, pričom túto činnosť nevykonáva v rámci podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka. Je príjem z predaja sena možné považovať za príležitostný príjem z poľnohospodárskej činnosti?  
Odpoveď
Áno, ak kupujúci, ktorý seno kúpil, nie je podnikateľským subjektom. Ak kupujúci je podnikateľským subjektom a vystavil účtovný doklad, na ktorom daňovník ako predávajúci podpísal prevzatie peňažnej sumy z predaja sena, potom sa už nejedná o príjem z príležitostnej poľnohospodárskej činnosti, ale o ostatný príjem "iný".
 
Otázka č. 3 - Príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby - predaj vajec
Daňovník, starobný dôchodca, okrem starobného dôchodku dosiahol v roku 2021 príjmy z predaja vajec vo výške 950 eur. Daňovník predáva vajcia ako poľnohospodárske prebytky, nejde teda o činnosť vykonávanú v rámci podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka. Je možné tento príjem daňovníka považovať za príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby?  
Odpoveď
Príjem z predaja vajec, pokiaľ sa nejedná o príjem z podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka, je možné považovať za príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, ak kupujúcim nebol podnikateľský subjekt, ktorý by vystavil na vyplatenú peňažnú sumu účtovný doklad.
 
Otázka č. 4 - Príjmy z príležitostných činností 
Daňovník, ktorý je celý rok 2021 zamestnaný, príležitostne pokosí trávnik susedovi a dosiahne príjem 100 eur za rok. Je možné takýto príjem považovať za príjem z príležitostnej činnosti, ktorý je oslobodený od dane z príjmov?
Odpoveď
Áno, ak sused nie je podnikateľom, ktorý si môže vyplatenú sumu zahrnúť do daňových výdavkov.
 
Otázka č. 5 - Príjmy z príležitostného prenájmu automobilu
Daňovník, ktorý je celý rok 2021 zamestnaný, prenajal príležitostne (na dovolenku) svoj osobný automobil známemu. Dosiahol príjem vo výške 300 eur. Je možné považovať takýto príjem za príjem z príležitostného prenájmu hnuteľnej veci?
Odpoveď     
Áno, nakoľko nájomca nie je podnikateľský subjekt, ktorý použil automobil na podnikanie.
 
Otázka č. 6 - Spôsob zdanenia príjmu
Daňovník dosiahol okrem príjmov zo zamestnania (15 800 eur)  aj  príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby vo výške 1 750 eur. Akým spôsobom si tento daňovník vysporiada daňovú povinnosť za príslušné zdaňovacie obdobie?
Odpoveď
Keďže daňovník dosiahol okrem príjmov zo zamestnania aj príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby a celkové jeho zdaniteľné príjmy predstavujú sumu 17 050 eur, vznikla mu povinnosť podať daňové priznanie. V tomto daňovom priznaní vykáže okrem príjmu zo zamestnania aj príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby vo výške 1 250 eur (1 750 - 500), nakoľko suma 500 eur je oslobodená od dane z príjmov.