Príjmy z príležitostných činností

Za príjem z príležitostnej činnosti fyzickej osoby vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí (podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov) sa od 1.1.2018 nepovažuje príjem z príležitostnej činnosti, príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a príjem z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, ak tento príjem plynie
  • z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu a
  • vyplácajúci daňovník je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov, t. j. s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmami z prenájmu nehnuteľnosti a príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, ktorá si môže znížiť svoj základ dane o odmenu vyplatenú fyzickej osobe na základe vystaveného účtovného dokladu.
Príjem fyzickej osoby dosiahnutý z činnosti vykonanej na základe zmluvného vzťahu, ak si vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov, môže znížiť základ dane o odmenu vyplatenú fyzickej osobe na základe vystaveného účtovného dokladu, sa nepovažuje za príjem z príležitostnej činnosti a takýto príjem sa zdaňuje ako ostatný príjem "iný" podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Pri takomto príjme nie je možné uplatniť oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500 eur.
 
Príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí sa zdaňujú prostredníctvom podaného daňového priznania.
 

FAQ

Otázka č. 1 - Príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby
Daňovník okrem príjmov zo závislej činnosti (14 500 eur) dosiahol aj príjem z predaja poľnohospodárskych produktov dopestovaných vo vlastnej záhrade (zeleniny), pričom nejde o činnosť vykonávajú v rámci podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka. Príjmy z predaja poľnohospodárskych prebytkov dosiahol vo výške 1 500 eur, a to predajom na trhových miestach. Je možné tieto príjmy považovať za príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby?
Odpoveď
Príjem z predaja poľnohospodárskych produktov dopestovaných vo vlastnej záhrade (poľnohospodárske prebytky) predaných na trhoviskách, pričom nejde o činnosť vykonávajú v rámci podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka, je možné považovať za príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, nakoľko v tomto prípade kupujúci nevystavil žiadny účtovný doklad. Takýto príjem je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur.  Daňovník teda v podanom daňovom priznaní uvedie okrem príjmov zo závislej činnosti aj príjem z príležitostnej poľnohospodárskej činnosti vo výške 1 000 eur. 
 
Otázka č. 2 - Príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby - predaj sena
Daňovník  okrem príjmov zo závislej činnosti (15 800 eur) dosiahol  aj príjem z predaja sena vo výške 850 eur. Daňovník obhospodaruje rodinné pozemky vo výmere asi 15 ha, pričom túto činnosť nevykonáva v rámci podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka. Je príjem z predaja sena možné považovať za príležitostný príjem z poľnohospodárskej činnosti?  
Odpoveď
Áno, ak kupujúci, ktorý seno kúpil, nie je podnikateľským subjektom. Ak kupujúci je podnikateľským subjektom a vystavil účtovný doklad, na ktorom daňovník ako predávajúci podpísal prevzatie peňažnej sumy z predaja sena, potom sa už nejedná o príjem z príležitostnej poľnohospodárskej činnosti, ale o ostatný príjem "iný".
 
Otázka č. 3 - Príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby - predaj vajec
Daňovník, starobný dôchodca, okrem starobného dôchodku dosiahol príjmy z predaja vajec vo výške 950 eur. Daňovník predáva vajcia ako poľnohospodárske prebytky, nejde teda o činnosť vykonávanú v rámci podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka. Je možné tento príjem daňovníka považovať za príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby?  
Odpoveď
Príjem z predaja vajec, pokiaľ sa nejedná o príjem z podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka, je možné považovať za príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, ak kupujúcim nebol podnikateľský subjekt, ktorý by vystavil na vyplatenú peňažnú sumu účtovný doklad.
 
Otázka č. 4 - Príjmy z príležitostných činností 
Daňovník, ktorý je celý rok zamestnaný, príležitostne pokosí trávnik susedovi a dosiahne príjem 100 eur za rok. Je možné takýto príjem považovať za príjem z príležitostnej činnosti, ktorý je oslobodený od dane z príjmov?
Odpoveď
Áno, ak sused nie je podnikateľom, ktorý si môže vyplatenú sumu zahrnúť do daňových výdavkov.
 
Otázka č. 5 - Príjmy z príležitostného prenájmu automobilu
Daňovník, ktorý je celý rok zamestnaný, prenajal príležitostne (na dovolenku) svoj osobný automobil známemu. Dosiahol príjem vo výške 300 eur. Je možné považovať takýto príjem za príjem z príležitostného prenájmu hnuteľnej veci?
Odpoveď     
Áno, nakoľko nájomca nie je podnikateľský subjekt, ktorý použil automobil na podnikanie.
 
Otázka č. 6 - Spôsob zdanenia príjmu
Daňovník dosiahol okrem príjmov zo zamestnania (15 800 eur)  aj  príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby vo výške 1 750 eur. Akým spôsobom si tento daňovník vysporiada daňovú povinnosť za príslušné zdaňovacie obdobie?
Odpoveď
Keďže daňovník dosiahol okrem príjmov zo zamestnania aj príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby a celkové jeho zdaniteľné príjmy predstavujú sumu 17 050 eur, vznikla mu povinnosť podať daňové priznanie. V tomto daňovom priznaní vykáže okrem príjmu zo zamestnania aj príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby vo výške 1 250 eur (1 750 - 500), nakoľko suma 500 eur je oslobodená od dane z príjmov.