Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z príležitostných činností > Výdavky pri príjmoch z príležitostných činností a vykázanie základu dane

Výdavky pri príjmoch z príležitostných činností a vykázanie základu dane

Do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. To znamená, že pri príjme z príležitostnej činnosti  sa výdavky môžu uplatniť najviac do výšky príjmu (nie je možné z tohto príjmu vykázať stratu).
 
Pri príjme z príležitostných činností možno odpočítať iba skutočné výdavky vynaložené na jeho dosiahnutie, ktoré daňovník preukáže hodnovernými dokladmi, okrem príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, pri ktorých je možné uplatniť aj paušálne výdavky vo výške 25 % z týchto príjmov, najviac však do výšky 5 040 eur ročne, ak daňovník neuplatní skutočné preukázateľné výdavky.
 
Medzi skutočné preukázateľné výdavky sa zahrňuje aj poistné na zdravotné poistenie, ktoré bol daňovník povinný zaplatiť z príjmov z príležitostných činností.
 
Ak daňovník pri príjmoch z príležitostných činností uplatní oslobodenie do výšky 500 eur (podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov) a do základu dane zahrnie iba príjmy nad uvedenú sumu, potom sa výdavky k príjmom zahrňovaným do základu dane zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom.
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Daňovník s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby
Daňovník, ktorý bol celý rok zamestnaný, dosiahol okrem príjmov zo zamestnania (15 500 eur) aj  príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby vo výške 1 500 eur. Daňovník vie preukázať skutočné preukázateľné výdavky na dosiahnutie tohto príjmu vo výške 150 eur. Ako vypočíta čiastkový základ dane z tohto druhu príjmu?  
Odpoveď
Daňovník zahrnie do zdaniteľných príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby sumu 1 000 eur (1500-500), nakoľko 500 eur je oslobodených od dane. Daňovník je povinný podať daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom okrem príjmov zo zamestnania (na základe potvrdenia od zamestnávateľa) uvedie aj zdaniteľný príjem z predaja poľnohospodárskych produktov v sume 1 000 eur. Ak sa daňovník rozhodne uplatniť skutočné preukázateľné výdavky, potom môže uplatniť tieto výdavky iba vo výške 100,50 eur, čo zodpovedá pomernej časti z výdavkov 150 eur prepočítanej podľa pomeru príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom (1000:1500x150). Pri uplatnení skutočných preukázateľných výdavkov teda vykáže čiastkový základ dane z príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby vo výške 899,50 eura (1000 -100,50).
Daňovník sa však môže rozhodnúť, že uplatní paušálne výdavky vo výške 25 % z úhrnu zdaniteľných príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, čo predstavuje sumu 250 eur (25 % z 1000).
 
Otázka č. 2 - Daňovník s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby - výdavky percentom z príjmov
Daňovník, ktorý je zamestnaný okrem príjmov zo zamestnania (18 985 eur) poberal len príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby vo výške 1 000 eur. Pri týchto príjmoch sa rozhodol uplatniť výdavky percentom z príjmov vo výške 25 %. Ako vyčísli základ dane?
Odpoveď
Tento daňovník zahrnie do zdaniteľných príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby sumu 500 eur (1 000-500), nakoľko 500 eur je oslobodených od dane z príjmov. Do daňových výdavkov môže uplatniť sumu vo výške 25 % zo sumy zdaniteľných príjmov, teda vo výške 125 eur  (25 % z 500). Čiastkový základ dane z príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby bude teda vypočítaný vo výške 375 eur (500-125). 
 
Otázka č. 3 - Daňovník s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby - výdavky percentom z príjmov - platené poistné
 Daňovník podal za rok 2022 daňové priznanie k dani z príjmov, v ktorom uviedol príjmy zo závislej činnosti a príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, pri ktorých uplatnil paušálne výdavky. V roku 2023 daňovník musel na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia zaplatiť nedoplatok na zdravotnom poistení vzniknutý z príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby. Môže si daňovník podaním dodatočného daňového priznania za rok 2022 uplatniť k paušálnym výdavkom zaplatené poistné na zdravotné poistenie, čím by znížil základ dane?
Odpoveď    
Zaplatené poistné na zdravotné poistenie si môže uplatniť daňovník iba v prípade, ak uplatňuje skutočné preukázateľné výdavky. Ak teda daňovník uplatnil za rok 2022 paušálne výdavky, nemôže túto sumu paušálnych výdavkov zvýšiť o zaplatené poistné na zdravotné poistenie. Súčasťou paušálnych výdavkov sú všetky výdavky, vrátane poistného na zdravotné poistenie.
 
 
Otázka č. 4 - Príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby  - skutočné výdavky
Daňovník, ktorý je celý rok zamestnaný, dosiahol okrem príjmov zo zamestnania  príjem z predaja vajec vo výške 945 eur, ktorý je príjmom z príležitostnej poľnohospodárskej výroby.  Daňovník vie preukázať skutočné preukázateľné výdavky na dosiahnutie tohto príjmu vo výške 400 eur. Akým spôsobom  vykáže základ dane v podávanom daňovom priznaní? 
Odpoveď
Daňovník v podanom daňovom priznaní vykáže príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby vo výške 445 eur, nakoľko suma 500 eur je oslobodená od dane z príjmov. Skutočné výdavky vykáže vo výške 188 eur, čo zodpovedá pomernej časti z celkových výdavkov 400 eur vypočítanej rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom, teda  /(445:945)x400/. Čiastkovým základom dane z príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby je suma 257 eur (445 - 188).
 
Otázka č. 5 - Daňovník s príjmami z príležitostného prenájmu hnuteľnej veci
Daňovník, ktorý je zamestnaný, prenajal známemu na sťahovanie svoj súkromný dodávkový automobil. Okrem príjmov zo zamestnania daňovník dosiahol len príjem z príležitostného prenájmu automobilu vo výške 600 eur. Musí tento daňovník podávať daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie a zdaniť aj príjmy z prenájmu automobilu? Môže si k príjmom z príležitostného prenájmu daňovník uplatniť výdavky percentom z príjmov vo v výške 25 % z príjmov, keďže nevie preukázať žiadne výdavky?  
Odpoveď
Keďže príjem z príležitostného prenájmu je oslobodený od dane z príjmu do 500 eur, za zdaniteľný príjem sa považuje len suma 100 eur (600-100) . Pri príjme z príležitostného prenájmu hnuteľnej veci  nemôže uplatniť výdavky percentom z príjmov. To znamená, že ak daňovník nevie preukázať žiadne skutočne vynaložené výdavky na dosiahnutie príležitostného príjmu z prenájmu automobilu, nemôže uplatniť žiadne výdavky. 
 
Otázka č. 6 - Daňovník s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby - skutočné výdavky - platené poistné na zdravotné poistenie
Daňovník podal za rok 2022 daňové priznanie k dani z príjmov, v ktorom uviedol príjmy zo závislej činnosti a príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, pri ktorých uplatnil paušálne výdavky. V roku 2023 daňovník musel na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia zaplatiť nedoplatok na zdravotnom poistení vzniknutý z príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby. Môže si daňovník nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2022 zaplatený v roku 2023 uplatniť do výdavkov znižujúcich príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby za rok 2023? 
Odpoveď    
Áno, môže. Ak daňovník dosiahne v roku 2023  príjem z príležitostných činností vrátane príjmu z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a príjmu z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, môže si tento príjem znížiť aj o nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2022, ktorý zaplatil v roku 2023, ale iba v prípade, ak uplatní za rok 2023 skutočné preukázateľné výdavky.  Zaplatené poistné na zdravotné poistenie si môže uplatniť daňovník iba v prípade, ak uplatňuje skutočné preukázateľné výdavky. 
 
Otázka č. 7 - Daňovník s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby - skutočné výdavky - platené poistné ako daňový výdavok
Daňovník podal za rok 2022 daňové priznanie k dani z príjmov, v ktorom uviedol príjmy zo závislej činnosti a príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, pri ktorých uplatnil skutočné preukázateľné výdavky. V roku 2022 daňovník zaplatil na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia nedoplatok vzniknutý z príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby. Keďže daňovník už v roku 2023 nedosahuje príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, ani žiadny príjem z príležitostných činností, môže si zaplatené poistné na zdravotné poistenie uplatniť ako výdavok v roku 2022 podaním dodatočného daňového priznania za rok 2022? 
Odpoveď
Áno, môže. Ak daňovník v roku úhrady poistného , t. j. v roku 2023 už nedosahuje zdaniteľný príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov, má možnosť uplatniť toto zaplatené poistné do výdavkov podaním dodatočného daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2022. Túto možnosť uplatnenia zaplateného poistného do výdavkov súvisiacich s príjmom podľa § 8 zákona môže uplatniť iba daňovník, ktorý si zdaniteľné príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby znižoval o preukázateľne vynaložené výdavky na jeho dosiahnutie.