Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z príležitostných činností > Oslobodenie príjmov z príležitostných činností

Oslobodenie príjmov z príležitostných činností

Príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí [príjem podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov] sa nezdaňujú v plnom rozsahu, nakoľko sú oslobodené od dane z príjmov do výšky 500 eur [podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov].
 
Od dane z príjmov sú podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov oslobodené
  • príjmy z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov a
  • príjmy z príležitostnej činnosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov,

ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu túto sumu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad sumu 500 eur. Výdavky k príjmom zahrňovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom.


FAQ
 
Otázka č. 1 - Daňovník s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby
Daňovník, ktorý bol celý rok  zamestnaný, dosiahol okrem príjmov zo zamestnania (12 400 eur) aj príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, pričom nešlo o činnosť vykonávanú v rámci podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka. Za predaj poľnohospodárskych produktov dosiahol príjem vo výške 750 eur. Je povinný tento príjem zdaniť a podávať daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie?
Odpoveď
Daňovník zahrnie do zdaniteľných príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby sumu 250 eur (750-500), nakoľko iba suma 250 eur podlieha dani. Daňovník je povinný podať daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom okrem príjmov zo zamestnania (na základe potvrdenia od zamestnávateľa) uvedie aj zdaniteľné príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby. 
 
Otázka č. 2 - Príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby - predaj sena
Daňovník  okrem príjmov zo závislej činnosti (11 250 eur) dosiahol aj príjem z predaja sena vo výške 1 500 eur, ktoré predal svojim susedom na osobné účely. Daňovník nie je registrovaným  samostatne hospodáriacim roľníkom. Je príjem z predaja sena  možné považovať za príležitostný príjem z poľnohospodárskej činnosti, ktorý sa považuje za príjem oslobodený od dane z príjmov vo výške 500 eur?   
Odpoveď
Áno. Daňovník je povinný podať daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom uvedie okrem príjmov zo závislej činnosti (na základe potvrdenia od zamestnávateľa) aj  príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej činnosti znížené o sumu oslobodených príjmov t. j. sumu 1 000,- eur (1500-500). 
 
Otázka č. 3 - Príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby - predaj vajec
Daňovník okrem starobného dôchodku dosiahol príjem z predaja vlastných vajec vo výške 950 eur za rok, pričom vajcia rozpredal svojim susedom a známym, nie podnikateľskému subjektu. Daňovník nie je samostatne hospodáriacim roľníkom. Je daňovník povinný tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov? 
Odpoveď
Nie, nakoľko sa jedná o príjem z príležitostnej činnosti, ktorý je vo výške 500 eur oslobodený od dane. Keďže daňovník dosiahol zdaniteľný príjem iba v sume 450 eur, nevznikla mu ani povinnosť podať daňové priznanie za príslušný kalendárny rok.
 
Otázka č. 4- Daňovník s príjmami z príležitostného prenájmu hnuteľnej veci
Daňovník, ktorý je zamestnaný, prenajal známemu na dovolenku svoj osobný automobil. Okrem príjmov zo zamestnania daňovník dosiahol len príjem z príležitostného prenájmu automobilu vo výške 400 eur. Musí tento daňovník podávať daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie a zdaniť aj príjem z prenájmu osobného automobilu?
Odpoveď
Nie, nakoľko sa jedná o príjem z príležitostného prenájmu hnuteľnej veci, ktorý je do výšky 500 eur oslobodený od dane z príjmov.
 
 
Otázka č. 5 - Daňovník s príjmami z príležitostného prenájmu hnuteľnej veci
Daňovník poberá niekoľko rokov starobný dôchodok. Z príležitostného prenájmu prívesného vozíka, ktorý prenajal fyzickej osobe na podnikateľské účely, dosiahol príjem vo výške 2 500,- eur. Prevzatie peňazí daňovník podpísal podnikateľovi na vystavenom účtovnom doklade. Môže si z tohto príjmu z prenájmu prívesného vozíka odpočítať sumu 500 eur, ktorá je oslobodená od dane z príjmov, čím mu nevznikne povinnosť podať daňové priznanie?
Odpoveď
Nie, nakoľko sa v tomto prípade nejedná o príjem z príležitostného prenájmu hnuteľnej veci. Za príjem z príležitostného prenájmu hnuteľnej veci sa nepovažuje príjem, ktorý je dosiahnutý na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu (aj keď ústneho) s podnikateľom, ktorý na vyplatenú sumu vystavil účtovný doklad, na základe ktorého si môže znížiť základ dane. Keďže daňovník dosiahol zdaniteľný príjem vo výške 2 500 eur, vznikla mu povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov.